እንቋዕ ናብ www.refu-tips.de መጻእኩም!

እዚ ገጽ እዚ ን ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድን ኣወዳትን ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ።

ይኹን ደኣምበር ብውሕዱ 13 ዕድመ ዘለካ/ ዘለኪ ክትከውን ኣለካ/ኪ ።

ካብ ሕጂ ጀሚርና ሓደስቲ ሓበሬታታት ቀጻሊ ክንህበኩም ኢና።

ኣብዚ መርበብ ኢንተርነትና ቀጻሊ ምጹና።

 

እዚ ሃገር ክትለምዶ ትደሊ ኢኻ።

ስለዚ ብመጀመርያ ሕግታት ክትፈልጦም ኣለካ።

ብተወሳኺ ውን ብዙሕ ነገራት ክትመሃሮም ኣለካ።

ንሕና ውን ኣብዚ ክንተሓባበረካ ኢና።

 

ምናልባት ከቢድናካ ከይንህሉ።

ምናልባት ውን ዘሕፍረካ ነገር ከይህሉ።

ዝኾነ ንሕና ዝጸሓፍናዮ።

ንዓኻ ከነሕርቕ ኢልና ኣይኮንናን።

ኣቐዲምና ውን ይቕሬታ ንሓትት።

ይኹን ደኣምበር እዞም ዘሕፍሩ ኣርእስትታት ውን ንኽትፈልጦም ኣገዳሲ እዩ።

 

ኣብዚ ሃገር ሕጉስን ውሑስ ሂወትን ክትመርሕ ኣለካ።

ነዚ ድማ ንሕና ዓጢቕናሉ ኣለና።

— ኣነ (17, ጓል ኣንስተይቲ) ኣብ መጻኢ ኣደ ክኸውን እደሊ። ስድራይ ግን ነዚ ኣይደልይዎን እዮም። ሓደስቲ ነገራት ኣብ ምምሃር ጸገማት ኣሎኒ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣይፍቀደለይን እዩ። እዚ ቅኑዕ ኣይኮነን። ኣብ መጻኢ ኣደ ክኸውን ብሓቂ ኣይፍቀደለይን እዩ?

— ምናልባት ምስ ስድራኺ ብዛዕብኡ ክትዛረቢ ትደልዪ ትኾኒ።
— ሓገዝ ክትወስዲ ትኽእሊ ኢኺ።
— ምናልባት ሓደ ትኣምንዮ ዓቢ ሰብ ክሕግዘኪ ይኽእል ይኸውን።
— እቶም ናይ ምኽሪ ቦታታት ዝበሃሉ እወን ክሕግዙኺ ይኽእሉ እዮም።

— ኣብ ጀርመን ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣደ ክትከውን ትኽእል እያ።
— ንስኺ ግን ናይ ግድን ኣደ ክትኮኒ የብልክን።
— እቲ ውሳነ ቀሊል ኣይኮነን።

— ንስኺ ገና ንእሽቶይ ኢኺ።
— ነዚ ውሳነ ገና ነዊሕ ግዜ ኣሎኪ።
— ቀስ ኢልኪ እንተሓስብክሉ ጸገም የብሉን።

— እቶም ናይ ምኽሪ ቦታታት እውን ኣብ ውሳነ ምውሳድ ክሕግዙኺ ይኽእሉ እዮም።
— ሓንሳብ ኣደ እንተደኣ ኮይንኪ፣
— ንኹሉ ግዜ ኣደ ኢኺ።
— ኣደ ምዃን ቀሊል ኣይኮነን።
— ሓገዝ ኣብ`ዚ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ፣ http://www.behinderte-eltern.de/Papoo_CMS/index.php?menuid=98
— ቆልዓ ብዙሕ ግዜን ገንዘብን ይሓትት እዩ።
— ውላድኪ ክጥዕሞ ኣለዎ።
— ውላድኪ ሕጉስ እውን ክኸውን ኣለዎ።
— ሰብ እንተሓገዘኪ ጽቡቕ እዩ።

— ዓርከይ ኣነ ሽግርኡ ክውሕጦ ይደሊ። ሽግሪ እንታይ እዩ? ክትውሕጦኸ ብሓቂ ይከኣል ድዩ?

— ሽግሪ ሓደ መጠግጠግ ዝብል ፈሳሲ እዩ።
— እቲ ፈሳሲ ካብ ብልዕቲ ሰብኣይ ዝወጽእ እዩ።
— እዚ ሽግሪ ኣብ ዝፈሰሉ እዋን እዩ።
— ብዛዕባ ምፍሳስ ሽግሪ ኣብ‘ዚ ከተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ፣
https://refu-tips.de/en/my-friend-told-me-that-he-ejaculated-what-does-that-mean/

— ሽግሪ ብምውሓጥ ነፍሰ ጾርነት ከጋጥመኪ ኣይክእል እዩ።
— ሽግሪ ግን ሕማማት ከመሓላልፍ ይኽእል እዩ።
— ሽግሪ ክውሓጥ እንከሎ እውን።
— ዓርክኺ ጥዕንኡ ምሉእ ምዃኑ ርግጸኛ እንተደኣ ዘይኮይንኪ፣
— ሽግሪ እንተዘይወሓጥኪ ዝሓሸ እዩ።

— ጣዕሙ ዝተፈላለየ እዩ።
— ገሊኦም ሰባት ጣዕሙ ይፈትውዎ እዮም።
— ገሊኦም ድማ የፈንፍኖም።
— ክልቲኡ ዘሎ እዩ።

— ሽግሪ ናይ ግድን ምውሓጥ የብልክን።
— ዝኾነ ይኹን ሰብ እውን ንኽትውሕጢ ከገድደኪ ኣይፍቀደሉን እዩ።
— ዓርክኺ እውን ከይተረፈ።

— ኣነ (16, ወዲ) ዓረብያ ስንኩላን እየ ዝጥቀም። ምስ ኣዕሩኽተይ ክራኸብ ደስ ይብለኒ። ንሶም ይብሉኒ፣ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ዓረብያ ስንኩላን ስለ እትጥቀም ይብሉ። ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ኣይኮንካን። ምርዳእ ኣብዩኒ። ልክዕ ድዩ እዚ?

— ኣይፋሉን፣ እዚ ልክዕ ኣይኮነን።
— ናይ „ብሓቂ“ ሰብኣይ ዝበሃል የለን።
— ደቂ ሰብ በበይኖም ኣዮም – ሰብኡትን ኣወዳትን እውን።
— ሰብኣይ ጉልቡት ወይ ደቂቕ ክኸውን ይኽእል እዩ።
— ሰብኣይ ሰብኡት ወይ ድማ ኣንስቲ ከፍቅር ይኽእል እዩ።
— ሰብኣይ ዓረብያ ስንኩላን ክህልዎ ይኽእል ኣዩ።
— ንፍሲወከፍ ሰብኣይ ዝተፈለየ እዩ።
— ዓረብያ ስንኩላን ስለ ዘለካ ጸገም የብሉን።

— ኣብ ጾታዊ ርክብ እውን፣
— ዝተፈላለየ ዓይነት ጾታዊ ርክብ እዩ ዘሎ።
— ስጋዊ ርክብ ሓደ ዓይነት ጾታዊ ርክብ እዩ።
— ስጋዊ ርክብ፣ ብልዕቲ ሰብኣይ ኣብ ውሽጢ ርሕሚ ወይ ኣብ መቀመጫ ኣሎ ማለት እዩ።
— ካልኣት ዓይነታት ጾታዊ ርክባት እውን ኣለዉ።
— ንኽልቲኦም ደስ ዘበሎም ዘበለ ቅኑዕ እዩ።

— መጀመርያ ክትፈልጦ ዘሎካ፣ ኣበይ ክትንከፍ እዩ ደስ ዝብለካ?
— ንጓል ኣንስተይቲ ወይ ወዲ ተባዕታይ ዓርክኻ ብቕንዕና እንታይ ደስ ከም ዝብለካ ንገሮም።
— ንሱ ወይ ንሳ ኣንታይ ደስ ከም ዝብሎም እውን ሕተቶም።
— ክልቴኹም ነንሕድሕድኩም ደስ ዘብል ስምዒታት ክትወሃሃቡ ትኽእሉ ኢኹም።

— ኣነ (17, ወዲ) ንነብሰይ እሓታ፣ ኮንዶም ክልተ ግዜ ክጥቀመሉ እኽእል ድየ?

— ኣይፋሉን፣ ኣይከኣልን ኣዩ።
— ኮንዶም ካልኣይ ግዜ ኣብ ብልዕትኻ ኣንድሕር ኣእቲኻዮ፣
— ሽግሪ ብጌጋ ኣብ ላዕሊ ናይ‘ቲ ኮንዶም ክነጥብ ይኽእል እዩ።
— በዚ ድማ ሽግሪ ኣብ ርሕሚ ናይ‘ታ ጓል ኣንስተይቲ ክኣቱ ይኽእል እዩ።
— እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ነፈስ ጾርነት ከጋጥማ ይኽእል እዩ።

— ሓድ ሓደ ምዕዶታት ክንህበካ፣
— ተዓሺጉ ዝነበረ ኮንዶም ጥራይ ተጠቐም።
ከም‘ዚ ዝስዕብ እንተኾይኑ ድማ ኮንዶም ኣይትጠቐመሉ፣
— እቲ መዐሸጊ ዝተበላሸወ እነተኾይኑ።
— ወይ እቲ ኮንዶም ዝተበላሸወ እንተኾይኑ።
— ወይ ድማ ዕለቱ ዝወደቐ እንተኾይኑ።

— እንተደኣ ሽግሪ ኣፍሲስካ።
— ወይ ነቲ ኮንዶም ካብ ብልዕትኻ እንተደኣ ኣውጺእካዮ።
— እቲ ኮንዶም ብትኽክል ብልዕትኻ እንተዘይሸፊንዎ።
— ሽዑ ነቲ ኮንዶም ደርብዮ።

— ሓያለ ኮንዶማት ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ።
— ኣብ ድሮገሪ ዋግኡ መጠነኛ ዝኾነ ኮንዶም ኣሎ።
— ኮንዶም ምግዛእ ንቡር ኣዩ።
— ከምኡ ብምግባርካ ሓላፍነት ከም ዝስመዓካ ተርኢ።
ከሕፍረካ ኣይግባእን እዩ!

— ዓርከይ (17 ዝዕድሚኡ) ፍርቂ ሰውነቱ ለማስ እዩ። ትማሊ ከም ዝነገረኒ፣ ኣዲኡ ኣብ ሕፍርቱ ትላጽዮ። እዚ ድማ ኣብ ናይ እስልምና ናይ ጽሬት ሕጊ ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ናይ ግድን ክላጸ ኣለዎ ማለት ድዩ?

— ናይ ጽሬት ሕጊ ፣ ከም‘ቲ እቲ ሃይማኖት ዝእዝዞ ጽሩይ ምዃን ማለት እዩ።
— ምስልምና ከም ዝብሎ፣ ሓደ ኣስላማይ ወይ ሓንቲ ኣስላመይቲ ክጽልዩ ከለዉ ጽሩያት ክኾኑ ኣለዎም።
— ዓርክኻ/ኺ ስንኩል እዩ።
— ምናልባት ክጽሊ ኣይክእልን ይኸውን።
— ክጽሊ ዝኽእል እንተኾይኑ፣
— ምናልባት እውን ባዕሉ ክላጸ ይክእል ይኸውን።

— ሃይማኖተኛ እንተደኣ ከይኑ፣ ሕግታት ከኽብር ይኽእል እዩ።
— እዚ ባዕሉ ክውስኖ ይኽእል እዩ።
— ድለይት ምልጻይ እውን ባዕሉ ክውስኖ ይኽእል እዩ።
— ስለ ዘይተላጸየ ግን ሕማቕ ኣስላማይ እዩ ማለት ኣይኮነን።
— ኣዲኡ ስለ እትላጽዮ እውን ሕማቕ ይስምዖ ይኸውን።
— ክውስን ይኽእል እዩ፣ መን ክላጽዮ ከም ዝፍቀደሉ?

— ኣገዳሲ ነገር፣ ዓርክኻ/ኺ ውልቃዊ መሰላት ኣለዎ።
— ውልቃዊ መሰል ዝበሃል ንኣብነት፣
— ንሰውነቱ ብዝምልከት ባዕሉ ክውስን ይኽእል እዩ።
— ሕማቕ ስምዒት ዝፈጥረሉ ነገራት ክገብር ዘገድዶ ሰብ የለን።
— ብስንክልነኡ ምኽንያት እውን ኣይከኣልን እዩ።

ኣነ (ጓል 15 ዓመት) ንዓርከይ ሓንቲ ስእሊ ናተይ ምስ ሞታንታይ ሰዲደሉ። ንሱ ድማ እታ ስእሊ ንሓደ ዓርኩ ኣርእይዋ። እቲ ዓርኩ ድማ ንቡዝሓት ደቂ ክላሰይ ኣርእይዋ። እንታይ ተገበርኩ ይሓይሽ?

ምናልባሽ ካልኦት ሰባት ብዛዕባይ እንታይ ይሓስቡ ኢልኪ ብዙሕ ትጭነቒ ትኮኒ።
ምናልባሽ ንዓርክኺ ጸሊእክዮ ወይ ተቐይምኩሉ ትኾኒ።
ዘለኪ ስክፍታታት ግን ንበይንኺ ኣይትግበርዮ!
ካብ ዓበይቲ ሰባት ንመን ክትኣምኒ ትኽእሊ?
ነቲ ትኣምንዮ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንገርዮ።
ንሱ ወይ ንሳ ድማ ክትሕግዘኪ ትኽእል ትኸውን

ክፍለጥ ዘለዎ ኣገዳሲ ነገር ግና:
ብዘይ ናትኪ ፍቓድ ስእልኺ ንወልሓደ ሰብ ከመሓላልፍ መሰል የብሉን።
ስእልኺ ኣብ ኢንተርነት ክትደልያ ትኽእሊ ኢኺ።
ሽምኪ ኣብ ጉግል ትህቢ።
ኣብ ዝኾነ መርበብ ኢንተርነት ስእልኺ እንተ ረኺብክያ ድማ:
ነቶም መርበብ ኢንተርነት ጸሓፍሎም።
እዛ ስእሊ ብቕልጡፍ ክትድምሰስ ኣለዋ ናተይ ስለዝኾነት በልዮም።
ንመማህርትኺ ድማ:
እታ ስእሊ ናብ ዝኾነ ኣካል ክትመሓላለፍ የብላን በልዮም።
ትኣምንዮ ሰብ ክሕግዘኪ ድማ ጸውዒ።
ምስ ካልእ ክኢላ ክትዛረቢ ደሊኺ ወይ ሕቶታት እንተለኪ:
ኣማኸርቲ ኣብዚ ትረኽቢ www.save-me-online.de .
እቲ ምኽሪ ብነጻ ክፍሊት የብሉን ስምኪ ምርቋሕ እውን ኣየድልየክን እዩ።

ኣነ (14 ዓመተይ) ብዙሕ ግዜ ይቑጣዕ። ብዙሕ ሕሉፍ ነገራት ድማ ይዝክር። ሓደ ሓደ እዋን እዚ ነገር የፍርሃኒ እዩ። ሓደ ሓደ እዋን ድማ ከመይ ኢለ ከምዚ ኢለ ከም ዝነብር ይጠፍኣኒ እዩ። ምስ ወለደይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዛረብ ግና ኣይደፍርን። መን ክሕግዘኒ ይኽእል?

ብዙሓት ሰባት ከምዚ ናትካ ጸገም ኣለዎም፡
ብዙሓት ብኸመይ ፍርሂ ወይ ጓሂ ክብድህዎ ከም ዝኽእሉ ይጠፍኦም።
ናይ ሕሉፍ ተመክሮ ክርስዑ ኣይክእሉን።
ኣብ ከምዚ ኩነታት ሓገዝ የድሊ።

ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ከተዛራረቡ ዘይትደፍር ኮይንካ:
ናይ ሆት ላይን ተልፎን „Krisen-Dienst Psychiatrie“ ዝብል ክትድውል ትኽእል።
ሆት ላይን ዝበሃል ቁጽሪ ተሌፎን ንፉሉይ ኩነታት እዩ።
ኣብዚ ክትድውል ትኽእል ኣብ ሽግር ምስ ትህሉው።
ሕማቕ ምስ ትህልው ኣብዚ ክድወል ይከኣል።

እዚ ናይ ሆት ላይን ቁጽሪ 0180 / 655 3000.
ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 24 ዘሎ ሰዓት ምድዋል ይከኣል።
ስድራቤትካ እውን ብዛዕብኡ ወልሓንቲ ኣይሕበሮምን።
ብዝተኻእለ መጠን ኣብኡ ደውል።
ሰራሕተኛታት ኣብ ተሌፎን ጽን ኢሎም ይሰምዑኻ።
እንታይ ከም ዘድልየካ እውን ሓቢርኩም ፍታሕ ተናድዩ።
ክሕጉዝኻ እውን ትስፉያት ኢና።

(13 ዓመት መንእሰይ) ትማሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ስጋዊ ርክብ ኣስተምህሮ ነይሩና። እታ መምህርና ሓደ መትሎ ብዕንጸይቲ ዝተሰርሐን ሓንቲ ብልዕቲ ብጨርቂ ዝተሰርሐትን ኣምጺኣትልና። እቲ መስርሕ ኣብ ሰውነትና ብኸመይ ከም ዝሰላሰል ድማ ስለ ዘርእይ ክንሕዞ ነይሩና። ሓንቲ መሓዛይ ግና ነዚ ምሓዝ ሓጥያት እዩ ኢላትኒ። ከምዚታት ምሓዝ ሓጥያት ኣለዎ ድዩ?

ናይ ስጋዊ ርክብ መምሃሪ ኣቕሑ መብዝሕትኡ ግዜ ንኽተሓዙን ንከጽንዕሉን ዝተሰርሐ ኣቕሓ እዩ።
ዕላምኡ ድማ:
ኣዋልድ ኮና ኣወዳት ብዛዕባ ናይ ስጋዊ ርክቦም ናውቲ ክላለይዎን ክፈልጥዎን እዩ።
በዚ ኣገባብ ኣዋልድን ኣወዳትን ክፈልጥዎ ዘለዎም ነገራት:
ናይ ስጋዊ ርክብ ናውቲ ብኸመይ እዩ ዝሰርሕ?
ኩሎም ህጻናትን መናእሰያትን ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክረኽቡ ኣገዳሲ እዩ።
ናይ ባዕሎም ኣካት እውን ክፈልጥዎ ኣለዎም።

ገለ ገለ ሰባት ነዚ ከምዚ ዓይነት መምሃሪ ክሕዙ የሕፍሮም ይኸውን።
ብዛዕባ ናይ ስጋዊ ርክብ ናውቲ ክዛረቡ ኣይለመዱን ይኾኑ።
ሓበሬታ ምቕሳም ግና ሓራም ወይ ሓጥያት ኣይኮነን።
ኣብ ዝኾነ ቅዱስ መጽሓፍ እውን:
ነዞም መምሃሪ ኣቕሑ ኣይትሓዙ ዝብል የለን።

ፍልጠት ብዛዕባ ኣካላትን ናይ ጾታ ናውትን ጥቕሙ:
ካብ ገለ ሕማማት ንኽትከላኸል ክጠቅም ይኽእል።
ደቀንስትዮ ብዘይ ድሌተን ንኸይጠንሳ ክጠቅም ይኽእል።
ካብ ጉጉይ ሓበሬታን ሓቅነት ዘይብሉ እምነትን ምቑጣብ ይጠቅም።
ንዝኾነት ጓል ኮነ ወዲ ብሓሶት ንኸይታለሉ ክጠቅም ይኽእል።

ዓርከይ ከም ዝነገረትኒ፡ „መከላኸሊ ቀለቤት“ ተጠቐም ትብለኒ። እዚ ኣነ ኣይፈልጦን እዩ። እንታይ እዩ? ብኸመይ ከ ክጥቀመሉ ይኽእል?

እዚ መከላኸሊ ቀለቤት ልክዕ ከም ከኒና መከላኸሊ ጥንሲ እዩ።
እታ ቀለቤት ንኣካላትኪ ሆርሞን ትወስደሉ።
በዚ ኣገባብ ድማ ጥንሲ ንኸይመጽእ ይዕገት።
ሓኪም ማህጸንኪ ክትጽሕፈልኪ ትኽእል እያ።
በቲ ናይ ሓኪምኪ ወረቐት ጌርኪ ድማ ኣብ ፋርማሲ እቲ ቀለቤት ትገዝእዮ።

እታ መከላኸሊ ቀለቤት ኣብ ብልዕትኺ ተእትውያ።
ኣብ ብልዕትኺ ድማ ሰለስተ ሰሙን ዝኣክል ክትጸንሕ ኣለዋ።
ብድሕሪ እዚ ነታ ቀለቤት ካብ ብልዕትኺ ተውጽእያ።
ብድሕሪ እዚ ሸውዓተ መዓልቲ ተጸቢኺ ሓዲሽ መከላኸሊ ቀለቤት እንደገና ተእትዊ።
ብዝበለጸ ኣብ ካላንደርኪ መዘከሪ ግበርሉ።

ኣስተውዕሊ: እቶም ሆርሞን ዘይምቹእ ጎናዊ ሳዕቤናት ክህልዎም ይኽእል እዩ።
ኣብ ሓኪም ማህጸንኪ ኬድኪ ሓበሬታ ብዛዕብኡ ቅሰሚ።
እቲ መከላኸሊ ቀለቤት ብኸመይ ከተእትውዮ ትኽእሊ?
መጀመርያ ምጹእ ቦታ ድለዪ።
ብድሕሪኡ ኣብ ከተብሩኺ ትኽእሊ ኢኺ።
ወይ ድማ ሓንቲ እግርኺ ኣብቲ ናይ ባጮ ጫፍ ክትሰቕልዮ ትኽእሊ ኢኺ።
ብመጠዋጢት ኣጻብዕትኽን ዓባይ ዓባይቶኽን ጌርኪ ነታ ቀለቤት ጽቐጥያ።
ሕጂ ነታ መከላኸሊ ቀለቤት ኣብ ብልዕትኺ ክትደፍእያ ትኽእሊ።
እታ መከላኸሊ ቀለበት ኣብ ውሽጢ እንተ ዘይትስማዓኪ ኣላ ኣብ ቦትኣ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ።

ዓርከይን ኣነን (ጓል 17 ዓመት) ዝመጽእ ዘሎ ቀዳመ-ሰንበት ስጋዊ ርክብ ክንፍጽም ደሊና ኣለና። ኣብቲ መዓልቲ ግን ጽግያተይ ክመጸኒ እዩ። ዓባየይ ከም ዝበለትኒ ግና፡ ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጽግያት ምርሳሕ እዩ። እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ?

ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጽግያት ሃሳዪ ኣይኮነን።
ክልቴኹም እንተ ደሊኹሞ ከኣ ጸገም የብሉን።
ገለ ደቀንስትዮ ኣብ እዋን ጽግያተን ስጋዊ ርክብ ክገብራ ይደልያ ገለ ድማ ኣይፈትዋን።
ደቂ-ተባዕትዮ እውን ኣብዚ ዝፈላለ ስምዒት እዩ ዘለዎም።
ኣብ ገለ ሃይማኖታት ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጽግያት ፍቑድ ኣይኮነን።
እዚ ግን ናይ እምነት ጉዳይ ጥራይ እዩ።
ትኣምንሉ እንተ ኮይንኪ ከተኽብርዮ ትኽእሊ ኢኺ።
ብሕክምና ዓይኒ ክረአይ እንከሎ ግና ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጽግያት ዋላሓንቲ ጸገም የብሉን።

እቲ ዋና ነገር ክልቴኹም ፈቲኹም ክኸውን ኣለዎ።
ኣብ እዋን ጽግያት ስጋዊ ርክብ ምፍጻም ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ይከኣል።
ክልቴኹም ኣብ ብልዕትኹም ብጥዑም ስምዒት ክትተናኸፉ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ መትሎ ኣብ ብልዕቲ ክኣቱው እንተ ደሊኹም?
ነዞም ዝስዕቡ ኣገባባት ተኸተሉ:
ዋላ እውን ኣብ እዋን ጽግያት መከላኸሊ ተጠቐሙ።
ብዝበለጸ ኮንዶም ተጠቐሙ።
ምኽንያቱ ኣብዚ እዋን እውን ጥንሲ ክሕዘኪ ይኽእል እዩ።
ጾታዊ ሕማማት እውን ኣብዚ እዋን ብዝቐለለን ብዝያዳን ክመሓላለፉ ይኽእሉ።
ኣብ ውሽጢ ዝውተፍ ሞዴስ ወይ ታምፖን እንተለኪ ቅድሚ መትሎ ኣብ ብልዕትኺ ምእታው ናይ ግድን ከተውጽእዮ ኣለኪ።