همه دوستان دختر من در مدرسه، قبلاً به دکتر زنان مراجعه کرده‌اند. آیا من (14 ساله) هم باید به دکتر زنان مراجعه کنم؟ در آنجا چه اتفاقی می‌أُفتد؟

شما در این موارد باید به دکتر زنان مراجعه کنید:

  • در مورد مسائل جنسی و بدن خود سئوالی داشته باشید.
  • به یک وسیله جلوگیری از بارداری نیاز داشته باشید.
  • باردار باشید.
  • زیر شکم خود یا هنگام عادت ماهیانه درد داشته باشید.
  • بخواهید به بارداری خود خاتمه دهید.

 
دکتر زنان ابتدا با شما صحبت می‌کند.
او می‌خواهد بداند که، شما از او چه می‌خواهید.
سپس باهم تصمیم می‌گیرید که آیا معاینه بشوید یا خیر.
برای این کار باید لباس‌های خود را درآورید.
اگر دامن به تن داشته باشید، در اینصورت فقط لباس زیر خود را در می‌آورید.
سپس خانم دکتر شما را از طریق “واژن” معاینه‌ می‌کند.
یعنی: با یک اسپکولوم به داخل واژن شما نگاه می‌کند.
اسپکولوم یک لوله‌ی کوچک فلزی است.
این وسیله کمی در واژن فرو می‌رود تا خانم دکتر بتواند داخل واژن را نگاه کند.
 
این معاینه همیشه ضروری نیست.
شما می‌توانید تصمیم بگیرید که این کار انجام شود یا خیر.
خانم دکتر به این موضوع دقت می‌کند که آیا شما هنوز باکره هستید یا خیر.
معمولاً به پرده بکارت صدمه‌ای وارد نمی‌شود.
در اینجا یک دکتر زنان در مورد روند یک جلسه ملاقات توضیح می‌دهد:
(ویدیو به زبان آلمانی، ترکی، فارسی، عربی و انگلیسی) https://gutzuwissenfilm.wordpress.com/

All my girlfriends at school have already visited the gynaecologist. Do I (14) also need to go? What happens?

You should visit the gynaecologist if you:

  • Have questions about sexuality and your body.
  • Need a contraceptive.
  • Are pregnant.
  • Have pains in your lower abdomen or when you have your period.
  • Would like to terminate a pregnancy.

A gynaecologist will talk to you first.
She wants to know how you want her to help you.
Then you decide together whether to have an examination.
Then you need to get undressed.
If you are wearing a skirt you only take off your underwear.
Then the doctor examines your ‘vagina’.
That means: she uses a speculum to look into your vagina.
A speculum is a small, metal tube.
It is pushed a little way into your vagina so that the doctor can look inside.

This examination is not always necessary.
You can decide if it should be done.
The doctor will see if you are still a virgin.
The hymen is not usually damaged.
You can watch a doctor explaining what happens here: https://gutzuwissenfilm.wordpress.com/ (video in German, Turkish, Farsi, Arabic and English)

ኣነ (ወዲ 15 ዓመት) ጀርመናዊት ዓርኪ ኣላትኒ። ብዙሕ እዋን ብሓሳብ ኣይንሰማማዕን ኢና። ኣካዳድናኣ ናይ ዓዋሉ (ሴክሲ)፣ ብዘይ ባኣይ ወይ ብዘይ ድሌተይ ድላያ ትገብር። ኣነ ድማ ደስ ኣይብለንን እዩ። ጀርመናውያን ኣዋልድ ኩለን ከምኡ ድየን?

ኩለን ጀርመናውያን ሓደ ኢየን ክበሃል ኣይከኣልን።
ንቡዝሓት ኣዋልድን ኣንስትን ግን እዞም ዝስዕቡ ነገራት ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም:
ልክዕ ከም ኣወዳት ንሳተን እውን ናይ ሂወት ናጽነት ክህልወን ይደልያ።
እዚ ማለት: ምስ ደቂ ተባዕትዮ ብዘይ ኣዳላው ወይ ብማዕረ ክረኣያ ይደልያ።

እዚ ማለት ግን ካልእ ዓርኪ ይደልያ ማለት ኣይኮነን።
ናይ ባዕለን ርእሰ-ውሳኔ ስለ ክገብራ ዝደልያ እዩ።
ዝደለየኦ ነገር ባዕለን ክውስና ይደልያ። ንኣብነት:
ዝደለየኦ ዓይነት ክዳውንቲ ክኽደና ይደልያ።
ምስ መሓዙተን ዋላ እውን ንበይነን ክራኸባ ይደልያ።
ምስ ካልኦት ኣወዳት እውን ክመሓዘዋ ይደልያ እየን።
እዚ ግን ምስ ዝምድናኹም ወላሓንቲ ዘራኽብ የብሉን።
ዓርክኻ ብጣዕሚ ትፈትወካ እያ።
ይኹን ደኣምበር ምስ ካልኦት ሰባት፣ ኣዋልድ ኮና ኣወዳት ርክባ ከተቋርጽ ግን ኣይትደልን።

ካብ ጓል ናብ ጓል እውን ፍልልይ ኣሎ።
ብዛዕባ ዘለካ ስምዒታት ኣብዚ ጉዳይ ምስ ዓርክኻ ተዛራረብ።
ነንሓድሕድኩም ከኣ እንታይ ከም ትምነዩን ትደልዩን ተመያየጡ።
ብድሕሪ እዚ ዝሓሸ ክትሰማምዑ ኢኹም።