Beiträge

آیا امکان دارد با بوسیدن حامله شد؟

خیر، با بوسیدن کسی حامله نمی‌شود!
فقط زمانی شخصی حامله می‌شود که اسپرم‌ها به داخل واژن بروند یا مستقیماً در واژن ریخته شوند.
بنابراین هر زمان که رابطه جنسی داشته باشید.
حتی در صورتیکه آلت تناسلی مرد به مقدار کم و یا زمانی کوتاه داخل واژن بشود.
از آلت تناسلی مرد اسپرم‌ها خارج می‌شوند.
این اسپرم‌ها می‌توانند تخمک زن را بارور کنند.
حتی امکان دارد که در زمان عادت ماهیانه نیز حامله شد!
کسی که نمی‌خواهد حامله شود، باید همیشه از یک وسیله جلوگیری استفاده کند.

وسایل جلوگیریِ متفاوتی برای این کار وجود دارد.
آگاهی در زمینه وسایل جلوگیری را می‌توان از یک آقا یا خانم دکتر یا در یک مرکز مشاوره دریافت کرد.
کاندوم را از همه جا می‌توان خرید: در سوپرمارکت، داروخانه و یا دراگ‌استور.
کاندوم مطمئن است و همچنین از انتقال بیماری‌ها جلوگیری می‌کند.
قرص‌، کویل (فنر ضد بارداری) و حلقه واژنی وسایل جلوگیری از بارداری‌اند که حاوی هورمون هستند.
این موارد را دکتر باید تجویز کند.

در “مورد اورژانسی” می‌توان “قرص صبح روز بعد” (Pille danach) را از داروخانه تهیه کرد.
“مورد اورژانس” یعنی اینکه یا از وسیله جلوگیری استفاده نشده است یا اینکه وسیله دچار مشکل است.
“قرص صبح روز بعد” را باید حداکثر تا سه روز بعد از رابطه جنسیِ حفاظت نشده، مصرف کرد.

Text: pro familia München e.V.

ኣነ (ጓል 16 ዓመት) ቅድሚ ሕጂ ስጋዊ ርክብ ስለ ዝገበርኩ ድንግልናይ ኣፍሪሰዮ። ኣብ ስድራቤተይ እዚ ከም ክብረትካ ምቕንጣጥ እዩ ዝቑጸር። ስለዚ ስደራይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከይፈልጡ ብጣዕሚ እየ ዝፈርህ። እንታይ ተገበርኩ ይሓይሽ፧

እዚ ጉዳይ ንዓኺ ከቢድ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ።
ስለዚ እዚ ዝስዕብ ክትፈልጢ ኣገዳሲ እዩ፡
ክብረት ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታት ዝተፈላለየ መዕቀኒ ኣለዎ።

ኣብ ጀርመን ንኣብነት ክብረት ዘቐንስ ነገር:
ሕጊ ወይ ስርዓት ዘይተኽብር ምስ ትኸውን
ህጻናት ወይ ደቀንስትዮ ዝወቅዕን ዝጋሰስን
ክብረት ምህላው ማለት ድማ፡ ንዝተሸገረ ሰብ ምሕጋዝን ምትሕብባርን እውን ማለት እዩ።

ኣብ ካልእ ባህልታት ድማ ክብረት ብኻልእ መዳይ ይትመን:
ኣብ ገሊኡ ባህሊ ክብረት ማለት፡ ጓል ክሳብ ሓዳር ትገብር ብድንግላ ክትጸንሕ ከላ እዩ።
ወይ ድማ ጓል ኮነ ወዲ ተባዕታይ ስድራቤታ ዘምጽኡላ ወይ ዘምጽኡሉ ሰብ ክምርዖ ከሎ ማለት እዩ።
እዚ ውሳኔታት ባዕልኺ ክትውስንዮ ኣለኪ።
ናይ ውልቅኺ መሰል እዩ እዚ!
ዋላሓደ ሰብ መሰልኪ ክግህዘኪ ኣይክእልን እዩ።

ስድራቤትኪ ካልእ ርእይቶ እንተለዎም ወይ ጸቕጢ ዝገብሩልኪ እንተ ኮይኖም ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ።
ብሰንኪ ምፍራስ ድንግልናኺ ስድራቤትኪ ጸቕጢ ክገብሩ ግቡእ ኣይኮነን ኣብዚ ሃገር።
ሓገዝ ትረኽብሉ ኣድራሻ:

http://www.scheherazade-hilft.de/

http://www.imma.de/einrichtungen/fachstelle-zwangsheirat/kontakt.html

https://profamilia.sextra.de/pages/sextra/beratung/onlineberatung/fragen/

http://www.fpz-berlin.de/

ሓደ ዝፈልጦ ሰብ የፍቅረካ ኢሉኒ ኣነ ግን ኣይፍቅሮን ኢየ። እንታይ ክገብር ኣለኒ፧

ምናልባት ንሱ ይሓዝን ይኸውን
እስኺ ውን ትድንግጽሉ እኾኒ።
ዋላ ውን መሓዙት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።
ይኹን ደኣምበር ቕንዕና ክህልወኪ ኣለዎ።
ብጋህሪ ክትዛረቢ ኣለኪ
„ኣየፍቅረካን ኢየ“ በሊ

ሓደ ሓደ እዋን ውን ስምዒትኪ ክቕየር ይኽእል እዩ።
ምናልባት ኣብ መጀመርያ ኣፍቂርኪ ኔርኪ ትኾኒ
ሕጂ ግን ፍቕርኺ ወጺልኪ ይኸውን።
እዚ ውን ንቡር እዩ።

ክትገብርዮ ዘይትደሊ ነገር ምግባር ኣየድልየኪን ኢዩ።
እቲ ዓርክኺ ውን ይሓርቕ ወይ ይሓዝን ይኸውን
ይኹን ደኣምበር ውሳኔኺ ከኽብር ናይ ግድን እዩ።
ስምዒትኪ ከም ዝተቐየረ ክቕበሎ ኣለዎ።
ስምዒት ወድ ሰብ ከተገድዶ ኣይከኣልን እዩ።

Da’dee la ii oggolyahay in aan galmo sameeyo?

Waxaa jira labbo arimood oo aad muhiim u ah kuwaas oo muddan in la tixgeliyo:
Da’daada iyo xiriirkaaga aad la leedahay qofka aad galmada la samaynaysid.
Jadwalkan wuxuu ku tusinayaa da’ooyinka lagu oggolyahay in galmo lagu sameeyo iyo kuwa aan lagu oggolayn ee uu mamnuuca yahay:

Da’da 0-13 14-15 16-17 18-20 21 +
0-13 MAYA MAYA MAYA MAYA MAYA
14-15 MAYA HAA HAA HAA MAYA
16-17 MAYA HAA HAA HAA HAA
18-20 MAYA HAA HAA HAA HAA
21 +
MAYA MAYA HAA HAA HAA

Dhammaan labbada qofba waa in ay doonayaan in ay galmo sameeyaan.
Haddii aan mid doonaynin in uu galmo sameeyo, galmadu waa mid mamnuuc ah.
Qofna looma oggola in uu kugu khasbo in aad galmo samaysid.

Ma ku nooshahay guri la deganyahay?
Adiga laguuma oggola in aad galmo samaysid adiga oo kayar da’da 16.

Galmadu waa mid mamnuuc ka ah dadkaan soo socda dhexdooda:

  • Waalidiinta iyo carruurta
  • Waalidiinta aayada ama adeerka ah iyo carruurta
  • Macalimiinta labka ama dhediga ah iyo ardayda labka ama dhediga ah
  • Daryeelayaasha labka ama dhediga ah ee haysta dad yar-yar ee ku nool guriga la deganyahay ama xarun dhallinyaro
  • Gudaha koorso tababar, meesha shaqada ama tababar, macalinkaaga labka ama dhediga ah looma oggola in uu adiga galmo kula sameeyo.
  • Haddii aad qoys uu nooshahay sida ilmo la korsaday, waalidiintaada ku korsaday looma oggola in ay adiga galmo kula sameeyaan.
  • Masuulkaaga ama weligaaga sharciga ah looma oggola in uu adiga galmo kula sameeyo.

Qofna oo dadkaan kamid ahi looma oggola in uu adiga galmo kula sameeyo.
Haddii ay galmo kula sameeyaan, u raadi caawimaad si dhakhso ah.