Beiträge

ዓርከይ ከም ዝነገረትኒ፡ „መከላኸሊ ቀለቤት“ ተጠቐም ትብለኒ። እዚ ኣነ ኣይፈልጦን እዩ። እንታይ እዩ? ብኸመይ ከ ክጥቀመሉ ይኽእል?

እዚ መከላኸሊ ቀለቤት ልክዕ ከም ከኒና መከላኸሊ ጥንሲ እዩ።
እታ ቀለቤት ንኣካላትኪ ሆርሞን ትወስደሉ።
በዚ ኣገባብ ድማ ጥንሲ ንኸይመጽእ ይዕገት።
ሓኪም ማህጸንኪ ክትጽሕፈልኪ ትኽእል እያ።
በቲ ናይ ሓኪምኪ ወረቐት ጌርኪ ድማ ኣብ ፋርማሲ እቲ ቀለቤት ትገዝእዮ።

እታ መከላኸሊ ቀለቤት ኣብ ብልዕትኺ ተእትውያ።
ኣብ ብልዕትኺ ድማ ሰለስተ ሰሙን ዝኣክል ክትጸንሕ ኣለዋ።
ብድሕሪ እዚ ነታ ቀለቤት ካብ ብልዕትኺ ተውጽእያ።
ብድሕሪ እዚ ሸውዓተ መዓልቲ ተጸቢኺ ሓዲሽ መከላኸሊ ቀለቤት እንደገና ተእትዊ።
ብዝበለጸ ኣብ ካላንደርኪ መዘከሪ ግበርሉ።

ኣስተውዕሊ: እቶም ሆርሞን ዘይምቹእ ጎናዊ ሳዕቤናት ክህልዎም ይኽእል እዩ።
ኣብ ሓኪም ማህጸንኪ ኬድኪ ሓበሬታ ብዛዕብኡ ቅሰሚ።
እቲ መከላኸሊ ቀለቤት ብኸመይ ከተእትውዮ ትኽእሊ?
መጀመርያ ምጹእ ቦታ ድለዪ።
ብድሕሪኡ ኣብ ከተብሩኺ ትኽእሊ ኢኺ።
ወይ ድማ ሓንቲ እግርኺ ኣብቲ ናይ ባጮ ጫፍ ክትሰቕልዮ ትኽእሊ ኢኺ።
ብመጠዋጢት ኣጻብዕትኽን ዓባይ ዓባይቶኽን ጌርኪ ነታ ቀለቤት ጽቐጥያ።
ሕጂ ነታ መከላኸሊ ቀለቤት ኣብ ብልዕትኺ ክትደፍእያ ትኽእሊ።
እታ መከላኸሊ ቀለበት ኣብ ውሽጢ እንተ ዘይትስማዓኪ ኣላ ኣብ ቦትኣ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ።

ኣነ (ወዲ 15 ዓመት) ጀርመናዊት ዓርኪ ኣላትኒ። ብዙሕ እዋን ብሓሳብ ኣይንሰማማዕን ኢና። ኣካዳድናኣ ናይ ዓዋሉ (ሴክሲ)፣ ብዘይ ባኣይ ወይ ብዘይ ድሌተይ ድላያ ትገብር። ኣነ ድማ ደስ ኣይብለንን እዩ። ጀርመናውያን ኣዋልድ ኩለን ከምኡ ድየን?

ኩለን ጀርመናውያን ሓደ ኢየን ክበሃል ኣይከኣልን።
ንቡዝሓት ኣዋልድን ኣንስትን ግን እዞም ዝስዕቡ ነገራት ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም:
ልክዕ ከም ኣወዳት ንሳተን እውን ናይ ሂወት ናጽነት ክህልወን ይደልያ።
እዚ ማለት: ምስ ደቂ ተባዕትዮ ብዘይ ኣዳላው ወይ ብማዕረ ክረኣያ ይደልያ።

እዚ ማለት ግን ካልእ ዓርኪ ይደልያ ማለት ኣይኮነን።
ናይ ባዕለን ርእሰ-ውሳኔ ስለ ክገብራ ዝደልያ እዩ።
ዝደለየኦ ነገር ባዕለን ክውስና ይደልያ። ንኣብነት:
ዝደለየኦ ዓይነት ክዳውንቲ ክኽደና ይደልያ።
ምስ መሓዙተን ዋላ እውን ንበይነን ክራኸባ ይደልያ።
ምስ ካልኦት ኣወዳት እውን ክመሓዘዋ ይደልያ እየን።
እዚ ግን ምስ ዝምድናኹም ወላሓንቲ ዘራኽብ የብሉን።
ዓርክኻ ብጣዕሚ ትፈትወካ እያ።
ይኹን ደኣምበር ምስ ካልኦት ሰባት፣ ኣዋልድ ኮና ኣወዳት ርክባ ከተቋርጽ ግን ኣይትደልን።

ካብ ጓል ናብ ጓል እውን ፍልልይ ኣሎ።
ብዛዕባ ዘለካ ስምዒታት ኣብዚ ጉዳይ ምስ ዓርክኻ ተዛራረብ።
ነንሓድሕድኩም ከኣ እንታይ ከም ትምነዩን ትደልዩን ተመያየጡ።
ብድሕሪ እዚ ዝሓሸ ክትሰማምዑ ኢኹም።

ኣነ (ጓል 13 ዓመት) ኣብ ዓደይ ከም ዝፈልጦ፡ ኣወዳት ዑጉግ ይብሉንን ይተሓሕዙንን ነይሮም። ኣብዚ ድማ ልክዕ ከምኡ። ብጣዕሚ እየ ዝሓፍር። መን ከ ክሕግዘኒ ይኽእል፧

እቶም ኣወዳት ዝገብርዎ ነገራት፡ ኣብ ጀርመን ኣብዚ እዋን እዚ ኩልኩል እዩ።
ዘሕፍር የብልክን።
እዞም ኣወዳት ዝገብርዎ፡ ከቕጽዖ ይኽእል እዩ።

ኣዋልድን ኣንስትን ኣብ ጀርመን ልክዕ ከም ኣወዳትን ሰብኡትን እዩ ማዕረነት ዘለወን።
ክዋረዳ ኣይግብኡን እዩ።
ዋላ ሓደ ሰብ እውን ብዘይ ናተን ድሌት ክትንክፈን መሰል የብሉን።
ዋላ ሓደ ሰብ ድማ ከፈራርሐን ኮነ ክጎድእን መሰል የብሉን።

ስለዚ ሓገዝ ጸውዒ።
ንመምህርኪ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንገርያ።
ወይ ድማ ንዝኾነ ትኣምንዮ ሰብ ንገርዮ።

ከምዚ ዓይነት ድፍረት ኣወዳት ብኸመይ ትምክትዮ ክትመሃርዮ ትኽእሊ ኢኺ።
ምል ካልኦት ከማኺ ኮንኪ ኮርስ ክትቀስሚ ትኽእሊ ኢኺ።
ብድሕሪ እዚ ክሳብ ክንደይ ሓያል ምዃንኪ ነብስኺ ክትፈልጥያ ኢኺ።
ወይ ድማ ማዓስ ክትሃድሚ ከም ዘለኪ ትፈልጢ።
ከምኡ ‘ውን እንታይ ክትብሊ ከም ዘለኪ ትፈልጢ።
ከምኡ ድማ መን ክሕግዘኪ ከም ዝኽእል ትፈልጢ።
ከምዚ ዓይነት ኮርስ ምስ መሓዛኺ ኮይንኪ እውን ክትሳተፊ ትኽእሊ ኢኺ።
መምህርኪ ኣበይ ቦታ እቲ ኮርስ ክትወስድዮ ከም ትኽእሊ ክትሕብረኪ እያ።
እንተ ደሊኺ እውን እታ ናይ ቤት-ትምህርቲ ሳይኮሎጂስት ወይ ናይ ሶሻል ሰራሕተኛ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ክትወክስየን ትኽእሊ ኢኺ።

ጌጋ ትገብርዮ ወላሓንቲ የለን
እቶም ኣጉባዝ እዮም ሓላፍነት ዝወስዱ ካብ ከምዚ እውን ክውገዱ ዘለዎም።

آیا امکان دارد با بوسیدن حامله شد؟

خیر، با بوسیدن کسی حامله نمی‌شود!
فقط زمانی شخصی حامله می‌شود که اسپرم‌ها به داخل واژن بروند یا مستقیماً در واژن ریخته شوند.
بنابراین هر زمان که رابطه جنسی داشته باشید.
حتی در صورتیکه آلت تناسلی مرد به مقدار کم و یا زمانی کوتاه داخل واژن بشود.
از آلت تناسلی مرد اسپرم‌ها خارج می‌شوند.
این اسپرم‌ها می‌توانند تخمک زن را بارور کنند.
حتی امکان دارد که در زمان عادت ماهیانه نیز حامله شد!
کسی که نمی‌خواهد حامله شود، باید همیشه از یک وسیله جلوگیری استفاده کند.

وسایل جلوگیریِ متفاوتی برای این کار وجود دارد.
آگاهی در زمینه وسایل جلوگیری را می‌توان از یک آقا یا خانم دکتر یا در یک مرکز مشاوره دریافت کرد.
کاندوم را از همه جا می‌توان خرید: در سوپرمارکت، داروخانه و یا دراگ‌استور.
کاندوم مطمئن است و همچنین از انتقال بیماری‌ها جلوگیری می‌کند.
قرص‌، کویل (فنر ضد بارداری) و حلقه واژنی وسایل جلوگیری از بارداری‌اند که حاوی هورمون هستند.
این موارد را دکتر باید تجویز کند.

در “مورد اورژانسی” می‌توان “قرص صبح روز بعد” (Pille danach) را از داروخانه تهیه کرد.
“مورد اورژانس” یعنی اینکه یا از وسیله جلوگیری استفاده نشده است یا اینکه وسیله دچار مشکل است.
“قرص صبح روز بعد” را باید حداکثر تا سه روز بعد از رابطه جنسیِ حفاظت نشده، مصرف کرد.

Text: pro familia München e.V.

ኤች.ኣይ.ቪ ከም ዘለኒ ብኸመይ ክፈልጥ ይኽእል፧

እቲ ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ብደገ ክትፈልጦ ኣይከኣልን እዩ።
ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ ምስ ትገብሪ ጥራይ ኢኺ ክትፈልጢ ትኽእሊ:
ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ኣካላትኪ ኣሎ ድዩ የለን፧

ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኬድኪ ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ።
እቲ ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ ብምስጢርን ብነጻን እዩ።
ዝኽፈል ገንዘብ የብሉን።
ሽም ምንጋር ውን ኣየድልን እዩ።
ሓደ ሓኪም ወይ ሓንቲ ሓኪም ደም ይወስድልኪ።
ኣብ ደምኪ እቲ ቫይረስ እንተሎ ይምርምርዎ።

ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ኣብ ደምኪ እንተ ዘይተረኺቡ፡ ጸገም የለን ማለት እዩ።
ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ደምኪ እንተ ተረኺቡ ከኣ መድሃኒት ይወሃበኪ።
ኣገዳሲ ነገር:
ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ወይ ኤይድስ እንተ ኣለኪ፡ ምስ ካልእ ሰብ ብዘይ ኮንዶም ስጋዊ ርክብ ክትገብሪ ኣይግባእን እዩ።
ምኽንያቱ ንኻልእ ሰብ ከተልግብሉ ትኽእሊ ኢኺ።

Text: AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben
www.zas-schwaben.de