اینجا در آلمان کودکان دارای حقوقِ ویژه‌ای هستند. این یعنی چه؟

تقریباً در تمام دنیا حقوق بشرسازمان ملل معتبر است.
آن‌ها می‌گویند: همه‌ی انسان‌ها به یک اندازه با ارزش و با اهمیت هستند.
بنابراین دولت‌ها موظف هستند که با همه‌ی انسان‌ها یکسان رفتار کنند.

حقوق بشر برای کودکان نیز صدق می‌کند.
اما کودکان به حقوق دیگری نیز نیاز دارند.
بدین منظور کنوانسیون حقوق کودکان وجود دارد.
با همه کودکان باید بطور یکسان خوب رفتار شود.
از همه کودکان باید محافظت گردد.
همه کودکان باید مورد حمایت قرار گیرند.
نظر آن‌ها مهم است و باید شنیده شود.
این‌ها حقوق کودکان هستند.

حقوق کودکان در تمام دنیا و تقریباً در همه کشورها صدق می‌کنند.
این حقوق برای همه کودکان از بدو تولد تا 18 سالگی صدق می‌کنند.
بزرگسالان مسئول هستند که کودکان این حقوق را دارا باشند.
در آلمان حقوق کودکان مهم هستند.
دختران از حقوق برابر مانند پسران برخوردارند.
در آلمان همه‌ی مردم باید حقوق کودکان را رعایت کنند.
شما به عنوان یک کودک یا جوان چه حقوقی دارید؟
در این مورد درمقاله‌ی دیگری توضیح خواهیم داد.