مَن (16 ساله) در یِک خانه‌یِ جمعی زِندگی می‌کُنم. در آنجا بایَد هَر شَب بِه مُوقِع در خانه باشم. در غِیرِ این صُورت حَبسِ خانِگی دریافت می‌کُنم. آیا این کار دُرُست است؟

مُراقِبانِ شُما در خانه‌یِ جمعی باید بر شُما نِظارَت داشته باشند.
این یَعنی: شُما اِجازه نَدارید مُدَّت زَمانِ طولانی در خارِج از خانه بِمانید.
دُرُست است که به شُما بِگویند:
شُما باید شَب‌ها به مُوقع به خانه بَرگَردید.
اما شُما این حَق را نیز دارید، که با دوستان خُود سَرگَرمی داشته باشید.

گاهی اُوقات شاید به زَمان تَوَجُّه نَداشته باشید.
شُما خِیلی دیرتر از آنچه مُقَرَر شُده بوده، به خانه بازمی‌گَردید.
آنگاه در صُورتی که در مَحَلِ اِقامت کَمی سَخت‌گیرتَر با شُما بَرخُورد شَوَد، درست است.

اَمّا گاهی اوقات نیز نِمی‌توانید بَرای این دیر آمَدن کاری اَنجام دَهید.
زیرا اتوبوس تأخیر دارد.
زیرا قرار اداری کَمی بیشتر طول کِشیده است.
آنگاه جَریمه شُدن شُما عادلانه نیست.
مَراقِبانِ شُما باید به یِک چِنین مُورِدی تَوَجُّه کُنند.

چِنانچِه حَبسِ خانگی دَریافت کُنید، شاید عادلانه نَباشد.
چنانچه احساس می‌کنید که با شما ناعادلانه رفتار شده است، می‌تَوانید کُمَک بِگیرید.
شُما می‌تَوانید به عُنوان مِثال با قَیِّم خُودتان راجِع بِه آن صُحبَت کُنید.

مَن (16 ساله) بِدونِ حُضورِ والدِینم در یِک مَرکَزِ کُمَک به جَوانان زِندگی می‌کُنم. مَن اَغلَب تَمایل دارم تا دوستانَم را بِبینَم. ولی قرارهای اداریِ خِیلی زیادی دارم. آیا اُوضاع بَرایِ تَمامِ کودکان و جَوانان در آلمان این گُونه است؟

تَمام ِکودَکان و جَوانان در آلمان حَقِّ داشتنِ اُوقاتِ فَراغَت، بازی و لَذَّت را دارند.
شُما نیز مانَندِ سایِرِ کودکان و جَوانان این حَقّ را دارا می‌باشید.
مُراقِبانِ شُما باید به این حَقّ تَوَجُّه کُنند.

اَمّا آن‌ها هَمچنین باید به خوبی مُراقِب شُما باشند.
به هَمین جَهَت گاهی اوقات قرارهای اداری دارید.
شاید برای پاسخ دادن به سُئوالات در خُصوصِ اِقامَت شُما، نیاز باشد که به اِداره‌ای مُراجِعِه کُنید.
تا به این وسیله بِتوانید در اینجا بِمانید.
یا این که باید با قَیِّم خُود صُحبَت کُنید.
تا این که بِدانَد، چِه کاری می‌تَواند بَرای شُما اَنجام دَهَد.
یا شُما به یِک مَدرَکِ خاص نیاز دارید.
تا این که بِتوانید تَوسُّطِ آن به عُنوان مِثال هُویَتِ خُود را نِشان دَهید.

به دَلیلِ این کِه شُما بِدونِ حُضورِ والدین در اینجا هَستید، باید به برخی از قرارهای اداری بروید.
مُراقبانِ شُما نِمی‌تَوانند شِرکَت در این قرارها را به عُهده بِگیرند.
آیا فِکر می‌کنید که تعداد این قرارها برای شما خیلی زیاد هستند؟
پَس با مُراقِبانِ خُود در این خُصوص صُحبت کُنید.
یا این که از قَیِّم خُود بِپرسید.

مَن اَهلِ سوریه هَستَم و از شِش ماهِ پیش در یِک خانه‌یِ جمعی زِندِگی می‌کُنم (15 ساله، دُختر). مَن خِیلی دِلتَنگِ وَطَنَم هستم و اَغلَب غَمگینم. چِه کَسی می‌تَواند به مَن کُمَک کُند؟ من نِمی‌خواهَم سَربارِ کَسی باشم.

شُما در آلمان تَنها هَستید.
شُما راهِ طولانیِ فَرار را پُشتِ سَر گُذاشتِه‌اید.
مُطمئناً اتفاقات ناخُوشایَند و آزاردَهَنده‌‌یِ زیادی بَرایِ شُما روی داده است.
شُما شَرایِطِ سَختِ زیادی را تَجرُبه کَرده‌اید.

شُما هَنوز بُزُرگ نَشده‌اید.
شُما حَقُّ دَریافت کُمَک و حِمایَت را دارید.
وَ: شُما حَقِّ دارید که شِنیده شَوید.
این بِدان مَعناست که: مُهِّم است که مَردُم به حَرفِ شُما گوش دَهَند.
مُهِّم است که بِتوانید بَیان کُنید.
این یِکی از حُقوقِ کودکانِ سازمانِ مِلَلِ مُتَّحد است.
این بِدان مَعناست که: اَفرادی کِه اکنون از شُما مُراقِبت می‌کُنند، به حَرفِ شُما گوش می‌دَهَند.
آن‌ها به خُواستِه‌های شُما عَلاقه نِشان می‌دَهَند.
آن‌ها به شُما کُمَک می‌کُنند تا در اینجا اِحساسِ راحتی و اَمنیت داشته باشید.

اگر آن‌ها این کار را اَنجام نِمی‌دَهند، نِشان دَهَنده‌یِ وُجودِ یِک مُشکِل است.
در این صُورت به کُمَک نیاز دارید.
لطفاً به اَفرادِ بُزُرگسالی مُراجِعِه کُنید که به آن‌ها اِعتماد دارید.

مَن (15 ساله، دُختر) دوست دارم تا اِمسال به جَشنِ اُکتبر (Oktoberfest) مونیخ بِروم. مَن تا کُنون در آنجا نَبودم! چه چیزی را باید بِدانم؟

جَشنِ ماهِ اُکتبر تَقریباً بُزُرگ‌تَرین جَشن مَردمی در دُنیا است.
در بَرخی از روزها 600.000 نَفَر به این جَشن می‌آیند!
این می‌تَوانَد گاهی اُوقات ناخوشایَند باشد.
به همین دلیل نیز، می‌تَوانید در اینجا نُکاتی را دَرباره‌ی یِک گَردِشِ زیبا به آنجا بیابید.

جَشنِ اُکتبر می‌تَواند خِیلی لِذّت‌بَخش باشد.
اما هَمچنین مُمکِن است لَحَظاتِ ناخوشایندی نیز در جَشنِ اُکتبر وُجود داشته باشند:
هِنگامی که ناگهان تَنها می‌شَوید.
هِنگامی که کَسی شُما را به صُورتی ناخوشایند تَحریک کَرده است.
هِنگامی که خُشونَت را تَجرُبه کَرده‌اید.
این‌ها تَنها چَند مِثال هَستند.

ما قَصد داریم به شُما بِگوییم: اِحساسِ شُما عادّی و مُهِّم است!
چِنانچِه به کُمَک نیاز دارید، به نُقطه‌یِ اَمنیتی (Security Point) بَرای دُختران و زَنان بیایید.
در آنجا خانم‌هایِ مِهربان در تَمامِ مُشکِلات به شُما کُمَک می‌کُنند.
آن‌ها هر روز از ساعتِ 18 تا 1 و در روزهایِ شَنبه از ساعتِ 15 تا 1 در آنجا حُضور دارند.
نُقطه‌یِ اَمنیتی (Security Point) در مَرکَز خَدَمات (Servicezentrum) قَرار دارد.
در آنجا پُلیس، صَلیبِ سُرخ و دَفترِ اَشیاءِ گُمشُده نیز قَرار دارند.
شُما هَمچِنین می‌تَوانید از نیروهایِ اَمنیتی، مأمورانِ پُلیس یا خدمات‌رسانان سُئوال کُنید.
آن‌ها شُما را به آنجا هِدایَت می‌کُنند.
www.sicherewiesn.de

مَن (17 ساله، دُختر) دیروز اَلکُل نوشیدم. سِپَس یکی از دوستانِ پِسَر من، سینه‌ها و بِین پاهایم را لَمس کَرد. مَن با این کار مُوافق نَبودم. اَمّا نِمی‌تَوانستم چیزی بِگویم، زَبانَم کامِلاً سَنگین شُده بود. دوستِ دُخترم می‌گویَد: وَقتی شَخصی اَلکُل بِنوشَد این اِتفاق می‌اُفتد. آیا تَقصیرِ خُودَم است؟

ما صِراحَتاً می‌گوییم: خِیر!
در صُورتِ بُروزِ چِنین اِتفاقی، هیچ‌کَس شَخصاً مُقصِّر نیست.
اگر تَمایُل نَداشته باشید، هیچ‌کَس اِجازِه نَدارد به شُما دَست بِزَنَد.

گاهی اُوقات لَحَظاتِ ناخوشایَندی وُجود دارند.
حَتَّی با شَخصی که او را می شِناسید!
گاهی اُوقات در اِبتدا یِک شَب زیبا بوده است.
سِپَس چیزی اِتفاق می‌اُفتد، که شُما آن را دوست نَدارید.
این مُورد هَمیشه صِدق می‌کُند: اِحساسِ شُما صَحیح و مُهِم است!
حَتّی قانون می‌گُوید:
بوسیدن، لَمس کَردن یا رابطه‌یِ جِنسی در صُورتی که شَخص این کار را دوست نَداشته باشد، مَمنوع هَستند.
حَتّی اگر شُما در آن لَحظه نَتوانید به دُرُستی آن را بَیان کُنید.
هَمچنین چِنانچه تا حَدّی مَست شده باشید، که نَتوانید نَه بِگویید.
با این وُجود دیگران می‌بینند، که آیا شُما واقِعاً مُشتاق به اَنجامِ این اَعمال هَستید یا خیر.

شُما اِجازه دارید که هَمیشه کُمَک بِگیرید.
در مونیخ به عُنوانِ مِثال پایگاهِ مُشاوره‌یِ (IMMA) وُجود دارد:
http://www.imma.de/einrichtungen/beratungsstelle/kontakt.html
در سایرِ نُقاطِ آلمان دُختران و پِسران می‌تَوانند از طَرَیقِ سایتِ ذِیل کُمَک بیابند:
https://www.zanzu.de/de/hilfe-beratung

اخیراً در یِک پارتی بودَم (دُختر، 16 ساله) و دُچار “فراموشی مُوقَت” (Filmriss) شُدم. چیزی یادم نمی‌آید. مَن اَلکُل نَنوشیده بودم و مَوادِ مُخدّر نیز مَصرف نَکرده بودم. دَلیلِ این اِتفاق چیست؟

فراموشی مُوقَت سَبَبِ تَشویش می‌شَود.
به این مَعناست که: شُما نمی‌دانید، چِه اِتفاقی اُفتاده است.
عَلی‌ رَغمِ این که نخوابیده بودید .

شاید دوستانِ دُخترِ شُما بِدانند، که چِه اِتفاقی اُفتاده است.
اِبتدا از آن‌ها سُئوال کُنید.
سِپَس باید به یِک پِزِشکِ خانم مُراجعه کُنید.
او می‌تواند تَشخیص دَهَد، که آیا شُما بیمار هَستید یا خیر.

هَمچنین مُمکِن است که شَخصی در لیوان شُما دارویی ریخته باشد.
مَعمولاً چِنین چیزی “دارویِ تَجاوُز” (K.O.-Tropfen) نامیده می‌شَود.
این داروها بدون بو و مَزِه هَستند.
این داروها را می‌تَوان مَخفیانه دَرونِ نوشیدَنی ریخت.
شاید اِحساسِ ناتوانی، دَرماندگی و یا فَلَج‌شُدگی داشته باشید.
بَعداً دُچارِ خَلَاءِ حافِظِه یا همان فراموشی مُوقَت خواهید شُد.

شُما می‌تَوانید این مُورد را با پِزِشکِ خُود درمیان بُگذارید.
او هَمچنین می‌تَواند شَخصی را جَهَتِ مُشاوِرِه به شُما تُوصیه کُند.
مُمکِن است نَدانستن این که چِه اِتفاقی اُفتاده است تَرس‌آور باشَد.
لُطفاً کُمَک بِگیرید.

خُواهَرَم واقعاً بی‌بَندوبار است (16 ساله، پِسر). این را به خُودَش هَم می‌گویم. او حالا به سَرپَرست‌ِمان اِطّلاع داده است. او زبانِ مَرا نوعی “تبعیضِ جِنسی” تَلَقی می‌کُند. او خُل شُده است، مَگَر نَه؟

بی‌بَندوبار (Bitch) به مَعنایِ “سَگِ ماده‌ی فحل شده” است.
این عِبارت مُتاسفانه گاهی اُوقات بَرایِ دُختران مُورد اِستفاده قَرار می‌گیرد.
اَغلَب مَنظورِ شَخص این است، که یِک دُختر دوستانِ پِسرِ زیادی دارد.
یا این که دُختر قَبلاً رابطه‌یِ جِنسی داشته است.
این یِک کَلمه‌یِ بِسیار آسیب‌زَننده برایِ دُختران است.
سَرپَرستِ شُما حَق دارد. چِنین کَلَماتی تَبعیضِ جِنسی به شُمار می‌رَوند.
کَلماتِ توهین‌آمیزِ زیادی بَرایِ دُختران وُجود دارد.
حَتّی پِسران هَم گاهی اُوقات از طَریقِ کَلَمات آسیب می‌بینند.
به عُنوانِ مِثال به آن‌ها گُفته می‌شَود: “بی‌بُخار” (Schlappschwanz).

فَرقی نِمی‌کُند، که شَخص از چه عِباراتی اِستفاده می‌کُند.
چِنانچه فَردِ مُقابِل مُوردِ اِهانَت قَرار گیرد، این کار بی‌اِنصافی است.
خوب است، که با اَفراد به صُورتِ مُستقیم صُحبَت شَود.
خوب نیست، که با به‌ کار بُردنِ برخی عِبارات به آن‌ها آسیب زد.
به هَمین دَلیل باید عُذرخُواهی کَرد.

چِنانچه رَفتارِ خُواهرِتان را مُناسب نِمی‌دانید، با او صُحبَت کُنید.
کنار آمدن با یِکدیگر هَمراه با اِحترام مُهِم است.
زَبان هَم جُزئی از آن است: زَبان نِشان می‌دَهد که تا چِه حَد برایِ شَخصی اِحترام قائِل هَستید.

مَن (15 ساله) تَمایُل دارم تا یک عَکسِ سِکسیِ از خُودم بَرای دوستِ پِسَرِ ثابِتَم بِفِرستَم. مَن در این عَکس تاپ و سوتیَن به تَن نَدارم. دوستَم به مَن می‌گویَد: مَن نَباید این کار را اَنجام دَهم. چِرا نَباید این کار را اَنجام داد؟

بِسیاری از دُختران و پِسران دوست دارند تا از این طَریق دوستِ پِسر یا دُخترِ خود را خُوشحال کُنند.
شاید آن‌ها دوست دارند تا بَرای دوستِ پِسر یا دُخترِ خود سِکسی به نَظَر بِرسَند.
اَمّا چَند نُکته وُجود دارد، که باید به آن‌ها توَجُّه کُنید.

روشن است: شُما باید فِکر کُنید، که چِنین عَکسی را بَرای چه کَسی هدیه می‌دهید.
این مُورد بسیار شَخصی است و نِشان می‌دَهد که شُما به دوست خود اِعتِماد کامِل دارید.
شُما هَمچنین باید از خُود سُئوال کُنید:
آیا دوست شُما تَمایل دارد تا این عَکس را داشته باشد؟
شُما اِجازه نَدارید یک چِنین عَکسی را بَرای کَسی بِفِرستید، که تَمایلی به داشتنِ آن ندارد.
این کار مُمکن است قابل مجازات باشد.

لُطفاً به این مَوارد فِکر کُنید:
این عَکسِ شُما است، شُما می‌تَوانید تَصمیم بِگیرید، که چه کَسی اِجازه دارد آن را داشته باشد.
پَس از فِرِستادن دَقیقاً نمی‌دانید: برایِ عَکس چه اِتّفاقی می‌افتد؟
خوب فِکر کُنید: آیا می‌تَوانید به فَردی که عَکسِ شُما را دَریافت می‌کُند، اِعتِماد کُنید.
هیچ فَردی اِجازه نَدارد عَکسِ شُما را بِدونِ اِجازه‌یِ شُما برایِ شَخصِ دیگری اِرسال کُند.
چِنانچه فَردی از این اِعتِماد سوءِ اِستفاده کُند، مُقصّرِ اوست.
چِنانچه در خُصوصِ این مُوضوع به کُمَک نیاز دارید، می‌تَوانید از طَریقِ این سایت مشاوره دریافت کنید:
http://www.nina-info.de/save-me-online/kontakt-beratung.html

مَن (14 ساله، دُختر) تا کُنون سِه بار عادَتِ ماهیانه شُده‌ام. در این بِین هَمواره تَقریباً یِک ماه وَقفه وُجود داشته اَست. اَمّا اَکنون چهار ماه است که دیگر خونی نمی‌آید. آیا بیمار شُده‌ام؟

شُما به دلیلِ این وَقفه‌یِ طولانی مُدّت دچار تردید شده‌اید.
این کامِلاً قابِلِ دَرک اَست!
اَمّا این بِدان مَعنا نیست، که شُما بیمار هَستید.

در اَوایِل، بِسیاری از دُختران عادت ماهیانه‌یِ مُنظّمی نَدارند.
گاهی اُوقات فاصِله‌هایِ بِین خون‌ریزی‌ها کوتاه هَستند.
سِپس دوباره تا زَمانِ خون‌ریزی‌های بَعدی فاصله‌ها خِیلی طولانی‌تر می‌شوند.
اَغلَب به کَمی زَمان نیاز است، تا عادتِ ماهیانه تَقریباً یِک‌ بار دَر ماه روی دَهد.
در اَغلَب مَوارد، وَقفه بین 21 و 35 روز به طول می‌انجامد.
در بَرخی از دُختران این فَواصِل هَمواره کوتاه‌تر یا طولانی‌تر هَستند.

مُمکِن است دَلایِلِ دیگری نیز وُجود داشته باشند.
به عُنوانِ مِثال: به دَلیل این که اِسترس دارید.
به دلیل این که دارو مَصرَف کرده‌اید.
به دلیل این که وَزن شُما شَدیداً تَغییر کَرده است.
چِنانچه قَبلاً رابطه‌یِ جِنسی داشته‌اید:
در این صورَت مُمکِن است، حامِلِه شُده باشید.

اگر دچار تردید شده‌اید، می‌توانید به یک پِزِشکِ مُتخصِصِ زَنان مُراجعه کُنید.
او می‌تواند شُما را مُعاینه کُند و به سُئوالاتِ شُما پاسخ دَهد.

عَمویَم به مَن (14 ساله، پسر) گُفتِه است، که اَگر اَغلَب بیش از حَد خُوداِرضایی کُنم، مُمکِن است بیمار شَوم. مَن هر روز حَداقل یِک بار این کار را اَنجام می‌دَهم. آیا این کار برایِ سَلامتی ضَرَر دارد؟

کاری که شُما اَنجام می‌دَهید، کامِلاً عادی است.
حَتّی اَگر در روز چَندبار خُوداِرضایی کُنید، بیمار نمی‌شَوید.
این مُورِد بَرایِ دُختران نیز صِدق می‌کُند.

گاهی اُوقات جَوانان از اَنجام خُوداِرضایی نَهی می‌شَوند.
گفته می‌شود: خوداِرضایی سَبَبِ بُروز بیماری یا کوری می‌شَود.
این حَرف صَحیح نیست. این حرف قرار است فَقَط باعِثِ بُروزِ تَرس در شُما شَود.

بِسیاری از جَوانان به هِنگامِ خوداِرضایی، پوستِ رویِ آلت را به جلو و عَقب حَرِکَت می‌دَهند.
یا سَرِ آلتِ تَناسلی، که حشفه نیز نامیده می‌شود، را می‌مالند.
دُختران نیز می‌تَوانند خُوداِرضایی کُنند.
به عُنوانِ مِثال آنها کلیتوریس (چوچول) خود را نَوازش می‌کُنند.
این یِک بَرآمدگیِ کوچَک است که بِینِ لَبه‌هایِ فَرَج قَرار گِرفتِه است.

شُما خود را این گونه نَوازش می‌کُنید تا اِحساساتِ جِنسی، یَعنی لذّت را تَجربه کُنید.
این گونه می‌تَوانید به زیباتَرین اِحساسِ جِنسی، اُرگاسم، بِرسید.
خُوداِرضایی یک رَفتارِ طَبیعی در اِنسان است.
فَرقی نِمی‌کُند که جَوان باشید یا پیر.

از این طریق می توانید بدن خود را به خوبی بشناسید.
شما می‌دانید که چه نوع لمس کردنی را دوست دارید و کدام‌یک ناخوشایند است.
شما همچنین می‌توانید بعداً به شریک زندگی خود این موارد را بیان کنید.
این کار مطمئناً شخص را بیمار نمی‌کند و حتی می‌تواند سبب آرامش شود.