من (15 ساله) برای دوستم یک عَکس با لباسِ زیر فرستادم. او عکس را به یک دوست نشان داده است. آن دوست عکس را برایِ بسیاری از همکلاسی‌هایِ من فرستاده است. حالا باید چه کار کنم؟

شاید شما از این ترس دارید که دیگران اکنون درباره شما چه فکر می‌کنند.
شاید شما از دوستِ خود نااُمید یا عَصبانی هستید.
با نگرانی‌هایِ خود تنها نمانید!
به کدام فردِ بالغ اِعتماد دارید؟
با این شخص صُحبت کنید.
شاید او بتواند به شما کُمک کند.

مُهم است بدانید:
بدون اجازه‌یِ شما، نباید کسی عَکسِ شما را در اختیارِ اشخاص دیگر قرار دهد.
شما می‌توانید عکس خود را در اینترنت جُستجو کنید.
نام خود را در گوگِل (Google) وارد کنید.
اگر عکس خود را در یک وب‌سایت یافتید:
با وب‌سایت تماس بگیرید.
بگویید: عکس باید حذف شود. عکس مُتعلق به من است.
به همکلاسی‌های خود بگویید:
عکس نباید در اختیارِ دیگران قرار می‌گرفت.
از کسی که به او اِعتماد دارید کُمک بگیرید.
اگر می‌خواهید با فرد دیگری صُحبت کنید یا سُئوالی دارید:
می‌توانید از طریقِ وب‌سایت www.save-me-online.de مُشاوره دریافت کنید.
مُشاوره رایگان است و نیازی نیست که نام خود را بگویید.

من (14 ساله) اغلب غَمگین هستم. در این شرایط به اتّفاقاتِ گذشته فِکر می‌کنم. این مسئله گاهی اوقات سَبَبِ تَرسِ من می‌شود. گاهی اوقات نمی‌دانم، چگونه می‌توانم با این مسئله زندگی کنم. امّا من جرأَت نمی‌کنم با والدینم صُحبت کنم. چه کسی می‌تواند به من کُمک کند؟

بسیاری از مَردم مانندِ شما هستند:
آنها نمی‌دانند، چگونه می‌توانند با ترس و غمگین بودن زندگی کنند.
آن‌ها شاید نمی‌توانند تجربه‌هایِ گذشته را فَراموش کنند.
در چِنین لَحظه‌ای، انسان به کُمک نیاز دارد.

اگر جرأَت نمی‌کنید با افرادی که به شما نزدیک هستند، صُحبت کنید:
در این مَواقع خطِ تلفنِ “روانپزشکیِ خدماتِ بُحران (Krisen-Dienst Psychiatrie)” وُجود دارد.
این خطِ تلفنِ، یک شُماره تلفن برایِ مُوقعیت‌هایِ خاص است.
اگر در وَضعیتِ اِضطراری قرار دارید، می‌توانید با این شماره تماس بگیرید.
اگر اِحساس بَدی دارید، می‌توانید با این شماره تماس بگیرید.

شما می‌توانید از طریقِ شماره تلفنِ 3000 655 / 0180 به این خطِ تلفنِ دسترسی داشته باشید.
از ساعتِ 9 الی 24 می‌توانید با این شماره تماس بگیرید.
لازم نیست والدین شما در این مُورد مطلع گردند.
لطفاً با این شماره تماس بگیرید.

کارکنانِ پشتِ خَط به حَرف‌هایِ شما گوش می‌کنند.
کارکنان برای شما روشن می‌کنند، که به چه چیزی نیاز دارید.
امید است که آنها بتوانند به شما کمک کنند.

(13 ساله، پسر) ما دیروز در مدرسه آموزشِ مَسائلِ جِنسی داشتیم. معلّم یک آلتِ تناسلیِ مردانه (Penis) ساخته شده از چوب و یک فَرَج (Vulva) ساخته شده از پارچه را به ما نشان داد. آن‌ها نشان می‌دهند که این اندام‌ها چِگونه ساخته شده‌اند. ما باید آن‌ها را لمس می‌کردیم. یکی از دوستانِ دخترم می‌گوید: این یک گُناه است. نباید یک چنین چیزی را لمس کرد. آیا این صَحیح است؟

مَوادِ آموزشی برایِ آموزشِ مَسائلِ جِنسی اَغلب برایِ لمس کردن و یادگیری هستند.
هدف این است که:
دختران و پسران باید با اندام‌هایِ جِنسی خود آشنا شوند.
دختران و پسران باید بدانند:
اندام‌هایِ جِنسی چگونه کار می‌کنند؟
مُهم است که همه‌یِ کودکان و جوانان آگاهی داشته باشند.
آنها باید بدنِ خود را بشناسند.

بعضی از افراد مُمکن است، از لمس کردنِ چنین چیزی شَرم داشته باشند.
شاید آن‌ها عادت نکرده باشند که راجع به اندام‌هایِ جِنسی صُحبت کنند.
اطّلاع کسب کردن حَرام یا گُناه نیست.
در هیچ کتابِ مُقدّسی نوشته نشده است:
نباید این مَواد را لَمس کرد.

دانستن در موردِ بدن و اندام‌هایِ جِنسی می‌تواند کُمک کننده باشد:
می‌تواند برایِ مُحافظت خود در برابرِ برخی از بیماری‌ها کُمک کننده باشد.
می‌تواند کمک کند تا زنان به طورِ ناخواسته باردار نشوند.
می‌تواند در برابر اطّلاعاتِ غَلط و خُرافات کُمک کننده باشد.
می‌تواند کُمک کند که هیچ‌ فردی نتواند به دُختران و پسران دروغ بگوید.

دوستِ دخترم به من گفت: او از یک “حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری (Verhütungs-Ring)” استفاده می‌کند. من اطّلاعی راجع به آن ندارم. آن چیست؟ و چه کارایی دارد؟

حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری یک روشِ ضدِّ بارداری است – مانندِ قرصِ ضدِّ بارداری.
حلقه هورمون‌هایی را واردِ بدن می‌سازد.
از این طریق باید از بارداری جلوگیری به عمل آید.
مُتخصصِ زنان می‌تواند یک نُسخه برایِ شما بنویسد.
شما می‌توانید توسط نسخه، حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را از داروخانه تهیه کنید.

حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را درونِ واژن وارد می‌کنید.
حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری برای مدّتِ سه هفته در آنجا می‌ماند.
سِپس حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را از واژن خارج می‌سازید.
هفت روز صَبر می‌کنید و سِپس حلقه‌یِ پیشگیری از بارداریِ جدید را وارد می‌کنید.
بهتر است یک یادآوری را در تقویم بنویسید.

مُهم: هورمون‌ها می‌توانند عَوارضِ جانبیِ ناخوشایندی نیز داشته باشند.
از پزشکِ متخصصِ زنانِ خود مُشاوره بگیرید.
چگونه حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را وارد ساخته و در جای درست قرار می‌دهید؟
ابتدا یک مُوقعیتِ راحت پیدا کنید.
شما می‌توانید در حالت چُمباتمِه بنشینید.
یا شما می‌توانید یک پایِ خود را روی لبه‌یِ وانِ حَمام قرار دهید.
حلقه را با انگشتِ اِشاره و انگشتِ شَست فشار دهید.
حالا حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را به درون مهبل (واژن) خود وارد کنید.
حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری زمانی به درستی قرار گرفته است، که دیگر آن را احساس نکنید.

من (17 ساله) و دوستم تمایل داریم در آخرِ هفته رابطه‌یِ جِنسی داشته باشیم. امّا من برای آن زمان در دورانِ قاعدگی خواهم بود. از مادربزرگم شنیده بودم: رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی پاک نیست. آیا این صحیح است؟

رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی مُضر نیست.
اگر شما هر دو به انجامِ این کار تمایل دارید، اشکالی ندارد.
بعضی از بانوان به انجامِ رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی تمایل دارند و بعضی به انجام این کار تمایلی ندارند.
مردان هم از این نظر مُتفاوت هستند.
در برخی از اَدیان، رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی مُجاز نیست.
اما این مُوضوع مَربوط به اِعتقاد است.
اگر به آن اِعتقاد دارید، می‌توانید آن را رعایت کنید.
از نظرِ پزشکی، رابطه‌یِ جِنسی در این دوران هیچ اِشکالی ندارد.

مُهم این است که هر دویِ شما این کار را دوست داشته باشید.
راه‌هایِ مُختلفی برای داشتنِ رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی وُجود دارد.
شما می‌توانید مُتقابلاً به آرامی ناحیه‌ی تناسلیِ یکدیگر را لَمس کنید.

آیا می‌خواهید آلتِ تناسلی در مَهبل (واژن) قرار داشته باشد؟
در این صورت لطفاً به مَواردِ زیر توجّه داشته باشید:
همچنین در طولِ دورانِ قاعدگی از روش‌هایِ جلوگیری استفاده کنید.
بهتر است از کاندوم استفاده کنید.
شما ممکن است در این زمان نیز باردار شوید.
بیماری‌هایِ مُقاربتی در طولِ دورانِ قاعدگی راحت تر إِنتقال می‌یابند.
قبل از این که آلتِ تناسلی به مَهبل وارد شود، تامپون را حَتماً خارج کنید.

من (16 ساله) پنج روز است که در عادتِ ماهیانه (قاعدگی) هستم. دیروز با یک پسر رابطه‌یِ جِنسی داشتم. ما جلوگیری نکردیم. آیا با این حال مُمکن است باردار شوم؟

بله، شما مُمکن است در طولِ دورانِ قاعدگی باردار شوید.
احتمال این اتفاق بسیار ضعیف است.
با این وُجود، مُمکن است اتفاق بیُفتد.

تُخمک در بدنِ شما، هر ماه تنها در یک زمانِ خاص قابلیت باروری دارد.
قابلیت باروری به این مَعنی است که:
شما مُمکن است در یک رابطه‌یِ جِنسیِ مُحافظت نشده باردار شوید.
شما درست قبل از تُخمک‌گُذاری قابلیت باروری دارید.
شما خصوصاً در طولِ تُخمک‌گُذاری قابلیت باروری دارید.
شما زمان کوتاهی پس از تُخمک‌گُذاری نیز قابلیت باروری دارید.
شما وقت تُخمک‌گُذاری خود را دقیقاً نمی‌دانید.
تُخمک‌گُذاری بستگی به زمان بینِ خونریزی‌های شما دارد.
آیا همیشه فقط چند روز بینِ خونریزی شما فاصله وجود دارد؟

در حینِ رابطه‌یِ جِنسیِ ممکن است اسپرم‌ها به واژنِ شما وارد شوند.
آن‌ها می‌توانند تا 5 روز در بدن شما، یک تخمک را بارور کنند.
این ممکن است زمان تُخمک‌گُذاری شما باشد.
لطفاً به یک مُتخصصِ زنان مُراجعه کنید.
او می‌تواند به شما کُمک کند، حتی اگر دیروز باردار شده باشید.
او باید شما را معاینه کند و به شما مشاوره دهد.

دوست دختر من (15 ساله) قُرصِ زدِّ بارداری (Pille) مَصرف می‌کند. اغلب با هم رابطه‌یِ جِنسی داریم. گاهی اوقات فراموش می‌کند، قرصِ زدِّ بارداری را مَصرف کند. آیا مُمکن است باردار شود؟

بله، دوستِ دخترِ شما مُمکن است باردار شود.
مَصرفِ مُنظمِ قرصِ زدِّ بارداری مُهم است!
امّا مَعنایِ مَصرفِ مُنظم برای هر قُرص کَمی مُتفاوت است.

آیا دوستِ دخترِ شما قُرصِ پروژسترون (Mini-Pille) مَصرف می‌کند؟
قُرصِ پروژسترون باید هر روز در زمانِ یکسان مَصرف شود.
دوستِ دخترِ شما باید یک یادآوری را در تلفنِ هَمراهِ خود وارد کند.
تلفن بوق می‌زند: حالا باید قُرصِ پروژسترون را مَصرف ‌کند.
اگر او دیرتر قُرصِ پروژسترون را مَصرف ‌کند یا این که کاملاً آن را فراموش کند:
آنگاه حِفاظت در برابرِ بارداری کمتر است.
در این صُورت لطفاً تا زمانِ خونریزیِ بَعدی، برایِ جلوگیری از کاندوم استفاده کنید.

شاید دوستِ دخترِ شُما قُرصِ زدِّ بارداری (Pille) مَصرف می‌کند؟
دوستِ دخترِ شُما باید قُرصِ زدِّ بارداری را هر روز مَصرف کند.
تقریباً در زمانِ یکسان.
اگر قرصِ زدِّ بارداری را فراموش کند:
تا زمانِ خونریزیِ بعدی، برایِ جلوگیری از کاندوم استفاده کنید.

اگر او همیشه قرصِ زدِّ بارداری را فراموش می‌کند:
همراه با هم به مُتخصصِ زنان مُراجعه کرده و مُشاوره بگیرید.
راه‌هایِ پیشگیریِ دیگری نیز وُجود دارند.

من (17 ساله، پسر) یک دوستِ دختر دارم. او به یک پزشکِ مُتخصصِ زنان مُراجعه کرد. او گفت که تمامِ دختران باید به آنجا بروند. آیا پزشکِ مُتخصصِ مردان نیز وُجود دارد؟

بله، چنین پزشکی وُجود دارد.
این پزشک “مُتخصصِ آندرولوژی (Androloge)” نام دارد.
اغلب او یک “مُتخصصِ اورولوژی (Urologe)” نیز هست.
در بسیاری از مَوارد می‌توانید به این پزشک مُراجعه کنید.
چنانچه سُئوالی در مُوردِ رابطه‌یِ جِنسی یا بدنِ خود دارید.
اگر در مُوردِ آلتِ تَناسلیِ شما مُوردی غیرِ عادی پیش آمده است.
اگر احساسِ عدمِ اعتمادِ به نفس می‌کنید، زیرا بدنِ شما در حالِ تغییر است.

مُهم است:
شما همیشه می‌توانید به تنهایی نیز به آنجا مُراجعه کنید.
دکتر می‌تواند شما را مُعاینه کند.
اگر تمایل به انجامِ این کار داشته باشید.

خوب است که بدنِ خود را بشناسید.
آنگاه مُتوجّهِ تغییرات می‌شوید.
در بروزِ برخی از تغییرات باید به “مُتخصصانِ اورولوژی” مُراجعه کنید.
چنانچه به عُنوانِ مِثال، شخص برآمدگی‌هایی گِرِه‌مانند و سَخت در بیضه‌یِ خود داشته باشد.
آنگاه پزشک باید آن را بررسی کند.
در اینجا می‌توانید یک پزشک را در نزدیکی خود بیابید:
http://www.urologenportal.de/patienten/urologensuche.html?_ga=2.176741090.657452144.1525423126-2097382778.1524050206

من (16 ساله، دختر) در صندلیِ چَرخ‌دار می‌نشینم. من هیچ وَقت دوستِ پسر نداشتم. دوستانِ دخترِ من صَندلیِ چَرخ‌دار ندارند. همه‌یِ دوستانِ دخترِ من قبلاً یک دوستِ پسر داشتند. آیا به این دلیل است که به نظرِ پسران، من زیبا نیستم؟

به نظر می‌رسد که صَندلیِ چَرخ‌دار سَبَبِ عَدمِ اعتماد به نفسِ شما شده است.
شاید اِحساس می‌کنید که نسبت به دوستانِ دخترتان “مُتفاوت” هستید.
این سَبَبِ ایجادِ عَدمِ اعتماد به نفسِ در بسیاری از افراد می‌شود:
وقتی خود را “متفاوت” احساس می‌کنند.
شاید شما نظراتِ احمقانه‌ای را نیز شنیده باشید.
چنین مَسئله‌ای نیز می‌تواند سَبَبِ ایجادِ عَدمِ اعتماد به نفسِ شود.

اما هر فردی خاص است.
یکی از ویژگی‌هایِ خاصِ شما را می توان فوراً مُشاهده کرد.
شاید به همین دلیل افراد درباره آن با شما صُحبت می‌کنند.
شاید به همین دلیل شما در موردِ آن فکر می‌کنید.
اما “زیبا بودن” از نظرِ همه‌یِ افراد کمی مُتفاوت است.
زیبایی چیزی است، که شما را مُنحصر به فرد می‌کند.
شما فقط یک بار وجود دارید!

بسیاری از دختران و پسران برای مدّتِ طولانی رابطه‌ای ندارند.
امّا: بسیاری از دختران و پسرانِ دارایِ صندلیِ چرخ‌دار، رابطه دارند.
این می‌تواند یک روز برای شما نیز اتفاق بیاُفتد.
هیچ اشکالی ندارد، اگر تا کنون دوست پسر نداشتید.