من یک پسرِ 15 ساله هَستم. یک مَرد زمانی آسیبِ جِدّی به من زد. او به بینِ پاهایِ من دست زد. من این را نمی¬خواستم. من هَنوز هم بارهای زیادی به یادِ این مسئله می‌افتم. به آن فِکر می‌کنم. حالا من یک دوستِ دُختر دارم. چِگونه می¬توانم با او درباره¬یِ این مُوضوع صُحبت کنم؟

قابلِ دَرک است که این مُوضوع ذِهنِ شما را مَشغول کرده است.
اغلبِ مَردم پس از چِنین تَجربه¬ای بارهای زیادی در مُورد آن فِکر می¬کنند.
شاید لازم باشد اکنون بیشتر در مُوردِ آن فِکر کنید.
زیرا شما و دوستِ دُخترتان خیلی نزدیک به هَم هستید.
شاید وقتی نزدیک او هستید اِحساساتِ عَجیبی داشته باشید.
شاید مُطمئن نیستید که آیا باید این مُوضوع را به او بگویید یا خیر.

آیا می¬خواهید این مُوضوع را به او بگویید؟
ابتدا با خود فِکر کنید که وقتی که از لَحاظِ جِسمی به هم نزدیک هستید، از او چه می¬خواهید.
سِپس فکر کنید: می¬خواهید به او چه بگویید؟
شاید این کلمات به شما کُمک کنند:
روزی شَخصی آسیبِ جِدّی به من زد.
بنابراین نمی¬خواهم دوباره کاری انجام دهم که صَدمه ببینم.
گاهی اوقات می¬خواهم حتی نَوازش را هم هر چه سریعتر مُتوقف کنم.
این به خاطراتِ من اِرتباط دارد.
نه به شما.
شما می¬توانید بیاندیشید که چه میزان در خُصوصِ این مُوضوع تُوضیح دهید.
مُهم این است که: باید برای شما احساسِ خوبی به همراه داشته باشد.
شما می¬توانید به او بگویید که از او چه می¬خواهید.

من (16 ساله، دختر) یک گروهِ ثابت از دوستانِ پِسر و دُختر دارم. ما زمانِ زیادی را با هم می‌گذرانیم. یکی از آن¬ پسرها همیشه به من نزدیک می¬شود. من این را نمی¬خواهم. چگونه می‌توانم به او بگویم؟ آخِه ما با هم دوست هستیم!

اولاً می¬خواهیم به شما بگوییم:
اِحساسات شما مُهم هستند!
هیچ شَخصی اِجازه ندارد به شما نزدیک شود، اگر این کار را دوست ندارید.
امّا گاهی اوقات گفتن “نَه” دُشوار است.
شاید به این دلیل که شَخص را دوست دارید.
شاید به این دلیل که دیگران در گروهِ شما او را دوست دارند.
شاید او متوجّه نمی¬شود که شما از این کار ناراحت می¬شوید.
شما می توانید به او بگویید:
بیش از حد به من نزدیک می¬شوید.
آیا مُمکن است دیگر این کار را نکنید؟
من این کار را دوست ندارم.
او باید به نَظر شما اِحترام بگذارد.

شما هَمچنین می¬توانید کُمک بگیرید.
شاید یکی از دوستانِ دُختر یا پِسر شما بتواند در هِنگام گُفتگو حُضور داشته باشد.
اگر او “نَه” را قبول نَکرد:
از افرادِ بزرگسال که به آن¬ها اِعتماد دارید کُمک بگیرید.
یا به یک پایگاهِ مُشاوره مُراجعه کنید.
در وِب¬سایت ذیل می¬توانید پایگاه¬هایِ مُشاوره را بیابید:
https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html?tx_nxshelpdesk_helpdesk%5binstitutionType%5d=21

در هَمسایگیِ ما یِک پِسر زندگی می¬کند که از لَحاظ سِنّی از من بزرگ¬تر است، و اَغلب مانند من (15 ساله) از تِراموا برای حَمل و نَقل استفاده می¬کند. او به من نگاه می¬کند. من از او می¬ترسم. دیگران می¬گویند: من باید مَنطقی باشم.

ما نمی¬توانیم بگوییم که آیا حَق با شماست یا خیر.
گاهی اوقات چِنین اِحساسی دُرست است.
گاهی اوقات این اِحساس دُرست نیست.
امّا با این وُجود این اِحساس مُهم است.
با خود فِکر کنید: چه کاری می¬توانید انجام دَهید تا اِحساسِ اَمنیتِ بیشتری داشته باشید؟

شاید بتوانید از او بپرسید:
چرا به من نِگاه می¬کنید؟
هَمچنین می¬توانید بگویید:
از من چه می¬خواهید؟
این نگاه کردن برای مَن ناراحت کننده است. من این را دوست ندارم!
شاید به شما بگوید که چه می¬خواهد، یا این کار را مُتوقف کند.

شما هَمچنین می¬توانید به والدین یا مُراقبِ خود بگویید:
من از این پسر می¬ترسم.
او به من نِگاه می¬کند.
چه کاری باید انجام دهم؟
در آرامش فِکر کنید که چه کاری برایِ شما مُناسب است.
شاید آن پسر واقعاً قَصدِ بَدی نِسبت به شما داشته باشد؟
بنابراین به شَخصی که می¬تواند به شما کُمک کند اطّلاع دهید.

من 14 ساله هستم. چند ماه است که برایِ عادتِ ماهیانه از تامپون اِستفاده می¬کنم. دیروز یک تامپون را فَراموش کردم و سِپس یک تامپون جدید قرار دادم. اکنون نمی¬توانم تامپونِ قدیمی را بیرون بیاورم. چه کاری باید انجام دهم؟

این اتّفاق برایِ بِسیاری از بانوان* رُخ داده است.
گاهی اوقات می¬توانید خودتان تامپون را خارج کنید.
آن “ناپدید” نمی¬شود.
واژن تنها چند سانتی¬متر طول دارد.

در اینجا به چند نُکته اِشاره می¬گردد:
چمباتمه زده و یا رویِ توالت بنشینید.
سَعی کُنید آرامش داشته باشید.
اگر آرام باشید، بهتر نتیجه می¬گیرید.
شاید بتوانید تامپون یا نَخِ آن را با انگشتان خود بِگیرید.
هَمچنین سَعی کُنید “به سَمتِ پایین فِشار دَهید”.
گاهی اوقات اگر به پایین فشار دهید، تامپون خودش بیرون خواهد آمد.

اگر این کار جواب نداد، باید به پزشکِ مُتخخصِ زَنان مُراجعه کنید.
او شما را مُعاینه کرده و می¬تواند تامپون را بِلافاصله خارج کند.
تامپونِ فراموش شده می¬تواند شما را بیمار کند.
در این صُورت حتماً به زودی به پزشکِ مُتخصصِ زَنان مُراجعه کنید.
اگر از وُجودِ تامپون مُطمئن نیستید نیز به پزشک مُراجعه کنید.
این شَرم¬آور نیست.
انجامِ این کار برای این که بیمار نشوید مُهم است.

دوستِ دُخترِ من در عادتِ ماهیانه است. حالا او می¬خواهد با من رابطه¬یِ جِنسی داشته باشد. آیا اِمکان¬پذیر است؟ او که در این زمان ناپاک است.

اگر دوست دارید، می¬توانید در طولِ عادتِ ماهیانه نیز رابطه¬یِ جِنسی داشته باشید.
کلمه¬ی “ناپاک” کلمه¬یِ زیبایی نیست.
این بِدان معنی است که: یک زَن در طولِ عادت ماهیانه دروضعیتِ خوبی نیست.
این دُرست نیست.
دختران و بانوان در این زَمان نیز به طورِ مُرتب خود را می¬شویند.
آنها دوش می¬گیرند و به حَمام می¬روند.

خونِ عادتِ ماهیانه یک خونِ طبیعی است.
اگر خونریزی دارید، به این دلیل “ناپاک” نیستید.
خونِ شما چیزِ بَدی نیست.

راه¬هایِ زیادی برای داشتنِ یک رابطه¬یِ جِنسی خوب با یکدیگر وُجود دارد.
حتّی در حِینِ عادتِ ماهیانه.
به عُنوان مثال، نَوازش کردن کِلیتوریس (Kitzler) در خارج از واژن.
این برایِ بسیاری از دختران و بانوان اِحساسِ خوشایندی ایجاد می¬کند.
یا لَمس کردن و مالش دادنِ آلتِ تناسلیِ مَرد.
نامِ این کار ناز و نوازش (Petting) است.

بسیاری از دختران و بانوان در طِیِ عادتِ ماهیانه، دورانِ بدونِ استرس و آرامی دارند.
در طولِ این مُدّت رابطه¬¬یِ جِنسی برای آن¬ها زیبا است.
با دوستِ دختر خود درباره این که هر دویِ شما چه چیزی را دوست دارید صُحبت کنید.

من (14 ساله) با دوستِ پسرم رابطه¬یِ جِنسی دارم. ما از راه¬هایِ جلوگیری استفاده نمی¬کنیم. او می¬گوید: شما باردار نمی¬شوید. شما هنوز برایِ اوّلین بار عادتِ ماهیانه¬ نشده¬اید. آیا این صَحیح است؟

شما حتّی قبل از اوّلین عادتِ ماهیانه، تُخمک¬گذاری می¬کنید.
آنگاه تُخمک بالغ شده و می¬تواند بارور شود.
بارور شدن به این مَعنی است که:
تُخمکِ زن با اِسپرمِ مرد یِکی می¬شود.
بنابراین می¬توانید باردار شوید.

بسیاری از دختران و بانوان تُخمک¬گذاری را مُتوجّه نمی¬شوند.
شما نیز مُمکن است از این گروه باشید.
تُخمک¬گذاری همیشه قبل از عادتِ ماهیانه رُخ می¬هد.
همچنین قبل از اوّلین عادتِ ماهیانه.

همه¬یِ دختران قبل از اوّلین عادتِ ماهیانه تَرشحِ واژن دارند.
ترشحِ واژن نشان می¬دهد:
شما به زودی عادتِ ماهیانه خواهید داشت.
این می¬تواند 1 ماه یا 1 سال طول بکشد.
برخی از دختران مُتوجّه ترشحِ واژن می¬شوند.
سایرِ دختران مُتوجّه آن نمی¬شوند.
بنابراین باید از راه¬هایِ جلوگیری استفاده کنید.
بهتر است از کاندوم استفاده کنید.
کاندوم همچنین در برابر بیماری¬هایِ مُنتقله¬یِ جِنسی مُحافظت می¬کند.

بسیاری از دوستان من فیلم¬هایِ پُورنو تماشا می¬کنند. من (14 ساله، پسر) فکر می¬کنم که این کار هَیجان انگیز است. من هم دوست دارم این فیلم¬ها را تماشا کنم. امّا دوستانم می¬گویند که این باید یک راز باشد. اجازه ندارم این را به بزرگسالان بگویم. چرا این گونه است؟

جوانانِ زیر 18 سال مُجاز به تماشایِ فیلم¬هایِ پُورنو نیستند.
به خُصوص بزرگسالان نباید اجازه¬یِ این کار را به جوانان بدهند.
این کار از لَحاظِ قانونی مَمنوع است.

این قانون برای مُحافظت از دختران و پسران در نظر گرفته شده است.
جوانان تجربه¬هایِ زیادی را برای اوّلین بار انجام می¬دهند.
آن¬ها باید خُودشان کَشف کنند که چه چیزی را دوست دارند.
چه چیزی حِسِّ خوبی به آن¬ها می¬دهد.
و چه چیزی حِسِّ خوبی به آن¬ها نمی¬دهد.
فیلم¬هایِ پُورنو می¬توانند این مسئله را تَحتِ تاثیر قرار دهند.

همچنین اگر جوانان تجاربِ کَمی در رابطه¬یِ جِنسی داشته باشند:
در این صُورت فیلم¬هایِ پُورنو مُمکن است کَمی گیج کننده باشند.
این فیلم¬ها رابطه¬یِ جِنسی را نشان می¬دهند که فقط برای بازی جِلوی دوربین انجام می¬شود.
اَشخاص و اِحساساتِ آن¬ها در این فیلم¬ها اغلب بی¬اهمیت هستند.
شاید بعضی از جوانان خود را با آن مُقایسه کنند.
آنچه اشخاص انجام می¬دهند شاید برای شما اِحساسِ خوشایندی ایجاد نکند.
مُمکن است در هنگام تماشای فیلم حتّی احساسِ بدی داشته باشید.
به همین دلیل جوانان نباید فیلم¬های پُورنو تماشا کنند.

دوستِ دخترم و من (16 ساله) با یکدیگر رابطه¬یِ جِنسی داشتیم. قبل از اُرگاسم (اوج لذت جنسی)، من آلتِ تناسلیِ خود را از مَهبل او خارج کردم. علاوه بر این، ما فقط مُدّتِ کوتاهی پس از عادت ماهیانه¬یِ او با هم رابطه¬یِ جِنسی داریم. یا مُدّتِ کوتاهی قبل از عادتِ ماهیانه¬یِ او با هم رابطه¬یِ جِنسی داریم. آیا با این وُجود، هنوز هم مُمکن است باردار شود؟

دوستِ دختر شما مُمکن است از این طریق باردار شود.
آنچه شما انجام می¬دهید، “نزدیکی مُنقطع (Coitus interruptus)” نام دارد:
این به مَعنایِ رابطه¬یِ جِنسی دارای وَقفه می¬باشد.
از این طَریق قَصد آن است که هیچ اِسپرمی واردِ مَهبل نشود.
امّا قبل از اُرگاسم مِقداری اِسپرم¬ از آلتِ تناسلی خارج می¬شود.
شما اَصلاً آن را مُتوجّه نمی¬شوید.
نمی¬توان از آن جِلوگیری کرد.
این اِسپرم¬ها می¬توانند یک تُخمک را بارور کنند.
از این طریق یک زن باردار خواهد شد.

تُخمک¬گذاری اَغلب بینِ دو خونریزی انجام می¬شود.
امّا: در بسیاری از دختران، تُخمک در زمانِ¬ دیگری بالغ می¬شود.
دوستِ دختر شما چه زمانی تُخمک¬گذاری می¬کند؟
شما این را دقیقاً نمی¬دانید.
بسیاری از دختران یک عادتِ ماهیانه¬یِ بسیار نامُنظم دارند.
عادتِ ماهیانه هَمیشه در فاصله¬یِ یکسان رُخ نمی¬دهد.

شما می¬توانید همراه با هم به مُتخصص زنان مُراجعه کنید.
در آنجا شما می¬توانید در مُورد روش¬هایِ پیشگیری از بارداری مُشاوره بگیرید.

من (17 ساله، دختر) دیروز برایِ اوّلین بار با دوستِ پسرم رابطه¬یِ جِنسی داشتم. بعد از آن قصد داشتم خودم را بشویم، چون می¬خواستم تمیز باشم. امّا مُطمئن نبودم که، آیا دوستِ پسرم این کار را مَسخره می¬داند یا خِیر. دیگران در این شَرایط چه کاری انجام می¬دهند؟

این طبیعی است که شما چنین فکر کنید.
به ویژه این که شما هنوز تجربه¬یِ زیادی ندارید.
فکر شما در مُوردِ بهداشت بعد از رابطه¬یِ جِنسی درست است.

با این حال: شما می¬توانید در حالت درازکش باقی مانده و کمی به نوازش یکدیگر ادامه دهید.
و پس از آن به حَمام و توالت بروید.

ناحیه¬یِ تناسلی در بانوان بسیار حسّاس است.
پزشکان می¬گویند:
بانوان بعد از رابطه¬یِ جِنسی باید به توالت بروند.
حداکثر پس از 30 دقیقه.
زیرا مَجاریِ ادراری می¬توانند باکتری را جَذب کنند.
این می¬تواند مُنجر به اِلتهابِ مَثانه شود.
به همین دلیل مُهم است که خیلی صَبر نکنید.

دیگران این کار را به گونه¬ای مُتفاوت انجام می¬دهند.
شما باید بَدنِ خود را بشناسید.
این کار را آن گونه انجام دهید که برای شما خوب است.
شما همچنین می¬توانید در مُوردِ آن با دوستِ پسر خود صُحبت کنید.
آنگاه او می¬تواند درک کند که شما چرا برخاستید.