من (15 ساله) برای دوستم یک عَکس با لباسِ زیر فرستادم. او عکس را به یک دوست نشان داده است. آن دوست عکس را برایِ بسیاری از همکلاسی‌هایِ من فرستاده است. حالا باید چه کار کنم؟

شاید شما از این ترس دارید که دیگران اکنون درباره شما چه فکر می‌کنند.
شاید شما از دوستِ خود نااُمید یا عَصبانی هستید.
با نگرانی‌هایِ خود تنها نمانید!
به کدام فردِ بالغ اِعتماد دارید؟
با این شخص صُحبت کنید.
شاید او بتواند به شما کُمک کند.

مُهم است بدانید:
بدون اجازه‌یِ شما، نباید کسی عَکسِ شما را در اختیارِ اشخاص دیگر قرار دهد.
شما می‌توانید عکس خود را در اینترنت جُستجو کنید.
نام خود را در گوگِل (Google) وارد کنید.
اگر عکس خود را در یک وب‌سایت یافتید:
با وب‌سایت تماس بگیرید.
بگویید: عکس باید حذف شود. عکس مُتعلق به من است.
به همکلاسی‌های خود بگویید:
عکس نباید در اختیارِ دیگران قرار می‌گرفت.
از کسی که به او اِعتماد دارید کُمک بگیرید.
اگر می‌خواهید با فرد دیگری صُحبت کنید یا سُئوالی دارید:
می‌توانید از طریقِ وب‌سایت www.save-me-online.de مُشاوره دریافت کنید.
مُشاوره رایگان است و نیازی نیست که نام خود را بگویید.

من یک پسرِ 15 ساله هَستم. یک مَرد زمانی آسیبِ جِدّی به من زد. او به بینِ پاهایِ من دست زد. من این را نمی¬خواستم. من هَنوز هم بارهای زیادی به یادِ این مسئله می‌افتم. به آن فِکر می‌کنم. حالا من یک دوستِ دُختر دارم. چِگونه می¬توانم با او درباره¬یِ این مُوضوع صُحبت کنم؟

قابلِ دَرک است که این مُوضوع ذِهنِ شما را مَشغول کرده است.
اغلبِ مَردم پس از چِنین تَجربه¬ای بارهای زیادی در مُورد آن فِکر می¬کنند.
شاید لازم باشد اکنون بیشتر در مُوردِ آن فِکر کنید.
زیرا شما و دوستِ دُخترتان خیلی نزدیک به هَم هستید.
شاید وقتی نزدیک او هستید اِحساساتِ عَجیبی داشته باشید.
شاید مُطمئن نیستید که آیا باید این مُوضوع را به او بگویید یا خیر.

آیا می¬خواهید این مُوضوع را به او بگویید؟
ابتدا با خود فِکر کنید که وقتی که از لَحاظِ جِسمی به هم نزدیک هستید، از او چه می¬خواهید.
سِپس فکر کنید: می¬خواهید به او چه بگویید؟
شاید این کلمات به شما کُمک کنند:
روزی شَخصی آسیبِ جِدّی به من زد.
بنابراین نمی¬خواهم دوباره کاری انجام دهم که صَدمه ببینم.
گاهی اوقات می¬خواهم حتی نَوازش را هم هر چه سریعتر مُتوقف کنم.
این به خاطراتِ من اِرتباط دارد.
نه به شما.
شما می¬توانید بیاندیشید که چه میزان در خُصوصِ این مُوضوع تُوضیح دهید.
مُهم این است که: باید برای شما احساسِ خوبی به همراه داشته باشد.
شما می¬توانید به او بگویید که از او چه می¬خواهید.

مَن (17 ساله، دُختر) دیروز اَلکُل نوشیدم. سِپَس یکی از دوستانِ پِسَر من، سینه‌ها و بِین پاهایم را لَمس کَرد. مَن با این کار مُوافق نَبودم. اَمّا نِمی‌تَوانستم چیزی بِگویم، زَبانَم کامِلاً سَنگین شُده بود. دوستِ دُخترم می‌گویَد: وَقتی شَخصی اَلکُل بِنوشَد این اِتفاق می‌اُفتد. آیا تَقصیرِ خُودَم است؟

ما صِراحَتاً می‌گوییم: خِیر!
در صُورتِ بُروزِ چِنین اِتفاقی، هیچ‌کَس شَخصاً مُقصِّر نیست.
اگر تَمایُل نَداشته باشید، هیچ‌کَس اِجازِه نَدارد به شُما دَست بِزَنَد.

گاهی اُوقات لَحَظاتِ ناخوشایَندی وُجود دارند.
حَتَّی با شَخصی که او را می شِناسید!
گاهی اُوقات در اِبتدا یِک شَب زیبا بوده است.
سِپَس چیزی اِتفاق می‌اُفتد، که شُما آن را دوست نَدارید.
این مُورد هَمیشه صِدق می‌کُند: اِحساسِ شُما صَحیح و مُهِم است!
حَتّی قانون می‌گُوید:
بوسیدن، لَمس کَردن یا رابطه‌یِ جِنسی در صُورتی که شَخص این کار را دوست نَداشته باشد، مَمنوع هَستند.
حَتّی اگر شُما در آن لَحظه نَتوانید به دُرُستی آن را بَیان کُنید.
هَمچنین چِنانچه تا حَدّی مَست شده باشید، که نَتوانید نَه بِگویید.
با این وُجود دیگران می‌بینند، که آیا شُما واقِعاً مُشتاق به اَنجامِ این اَعمال هَستید یا خیر.

شُما اِجازه دارید که هَمیشه کُمَک بِگیرید.
در مونیخ به عُنوانِ مِثال پایگاهِ مُشاوره‌یِ (IMMA) وُجود دارد:
http://www.imma.de/einrichtungen/beratungsstelle/kontakt.html
در سایرِ نُقاطِ آلمان دُختران و پِسران می‌تَوانند از طَرَیقِ سایتِ ذِیل کُمَک بیابند:
https://www.zanzu.de/de/hilfe-beratung

اخیراً در یِک پارتی بودَم (دُختر، 16 ساله) و دُچار “فراموشی مُوقَت” (Filmriss) شُدم. چیزی یادم نمی‌آید. مَن اَلکُل نَنوشیده بودم و مَوادِ مُخدّر نیز مَصرف نَکرده بودم. دَلیلِ این اِتفاق چیست؟

فراموشی مُوقَت سَبَبِ تَشویش می‌شَود.
به این مَعناست که: شُما نمی‌دانید، چِه اِتفاقی اُفتاده است.
عَلی‌ رَغمِ این که نخوابیده بودید .

شاید دوستانِ دُخترِ شُما بِدانند، که چِه اِتفاقی اُفتاده است.
اِبتدا از آن‌ها سُئوال کُنید.
سِپَس باید به یِک پِزِشکِ خانم مُراجعه کُنید.
او می‌تواند تَشخیص دَهَد، که آیا شُما بیمار هَستید یا خیر.

هَمچنین مُمکِن است که شَخصی در لیوان شُما دارویی ریخته باشد.
مَعمولاً چِنین چیزی “دارویِ تَجاوُز” (K.O.-Tropfen) نامیده می‌شَود.
این داروها بدون بو و مَزِه هَستند.
این داروها را می‌تَوان مَخفیانه دَرونِ نوشیدَنی ریخت.
شاید اِحساسِ ناتوانی، دَرماندگی و یا فَلَج‌شُدگی داشته باشید.
بَعداً دُچارِ خَلَاءِ حافِظِه یا همان فراموشی مُوقَت خواهید شُد.

شُما می‌تَوانید این مُورد را با پِزِشکِ خُود درمیان بُگذارید.
او هَمچنین می‌تَواند شَخصی را جَهَتِ مُشاوِرِه به شُما تُوصیه کُند.
مُمکِن است نَدانستن این که چِه اِتفاقی اُفتاده است تَرس‌آور باشَد.
لُطفاً کُمَک بِگیرید.

من یک پسر 14 ساله هستم. هنگامی که کار اِشتباهی می‌کنم، پدرم مرا کُتَک می‌زند. من خیلی به او اِحترام می‌گذارم. اما دوست دارم، که او دیگر این کار را نکند. چطور می‌توانم این موضوع را به او بگویم؟

در اِبتدا می‌خواهیم موضوعی را به شما بگوییم:
کُتَک زدن کودکان در آلمان ممنوع است.
قانون می‌گوید:
کودکان حَق دارند از تربیت بدون خشونت بهره ببرند.
والدین اِجازه ندارند به طور عَمد به کودکان خود آسیب برسانند.
آن‌ها اِجازه ندارند به کودکان آسیب جسمی برسانند.
و آن‌ها اِجازه ندارند به کودکان آسیب روحی برسانند.
کُتَک زَدن یک آسیب جسمی و روحی است.

این حَق شما به عنوان فرزند برای والدین است.
این حَق برای این است که کودکان بتوانند سالم بزرگ شوند.
شما اِجازه دارید این را بگویید.

چِنانچه تمایل ندارید که به تنهایی با پدر خود صحبت کنید، می‌توانید از خَدمات مراکز مشاوره (Beratungs-Stellen) استفاده کنید.
در مونیخ می‌توانید از این طریق مرکز مشاوره‌ای (Beratungs-Stelle) را در نزدیک محل سکونت خود بیابید:
http://www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1053/
در سراسر آلمان کودکان و نوجوانان می‌توانند از طَریق شماره تلفنی با نام (Nummer gegen Kummer) برای برطرف کردن غم و اندوه تماس بگیرند: 116111
شما می‌توانید به صورت رایگان با تلفن همراه خود با این شماره تماس بگیرید.
از ساعت 14 تا 20 افرادی در آنجا حضور دارند که می‌توانید با آن‌ها صحبت کنید.

دوستان من (پسری هستم 15 ساله)، باهم به داخل شهر می‌روند و برای بازی، دختران را آزار می‌دهند و به آن‌ها دست می‌زنند. من دوست ندارم در این کار شرکت کنم. چکار کنم؟

این کارِ دوستان شما بازی نیست.
کاری که آن‌ها می‌کنند در آلمان ممنوع است.
حتی می‌توان دوستان شما را مجازات کرد.

دختران و زنان در آلمان، حقوق یکسانی مثل پسران و مردان دارند.
کسی اجازه ندارد آن‌ها را مورد آزار و اذیت قرار دهد.
هیچ‌کس اجازه ندارد برخلاف میلشان به آن‌ها دست بزند.
هیچ‌کس اجازه ندارد آن‌ها را بترساند یا آسیبی به آن‌ها برساند.

شما نباید با دوستانتان همراه شوید.
اگر شما همراه آن‌ها باشید، امکان دارد شما هم مجازات شوید.
حتی اگر شما به دختری آزار نرسانید.

شاید دوستانتان به شما اصرار می‌کنند.
از شما می‌خواهند که آن‌ها را همراهی کنید.
و شما می‌خواهید که دوستانی داشته باشید.
خیلی جرأت می‌خواهد که نه بگویید.

از یک بزرگتر بخواهید که به شما کمک کند.
شاید او در این مورد نظری داشته باشد، که در برابر فشار دوستانتان چه کاری می‌توانید بکنید.
ارتکاب جرم می‌تواند برای آینده‌تان عواقب ناخوشایندی در پی داشته باشد.

من (دختری 13 ساله) در خانواده با این مسئله آشنا شدم که: پسرها راه تو را می‌بندند و به تو دست می‌زنند. الان در اینجا هم این اتفاق افتاده و احساس شرم‌زدگی می‌کنم. چه کسی می‌تواند به من کمک کند؟

کاری که این پسرها انجام می‌دهند، در حال حاضر در آلمان ممنوع است.
نباید احساس شرم‌زدگی کنید.
کاری که این پسرها انجام می‌دهند، قابل مجازات است.

دختران و زنان در آلمان، حقوق یکسانی مثل پسران و مردان دارند.
کسی اجازه ندارد آن‌ها را مورد آزار و اذیّت قرار دهد.
هیچ‌ کس اجازه ندارد برخلاف میلشان به آن‌ها دست بزند.
هیچ‌ کس اجازه ندارد آن‌ها را بترساند یا آسیبی به آن‌ها برساند.

کمک بخواهید.
برای معلمتان (خانم) موضوع را تعریف کنید.
یا کس دیگری که به او اعتماد دارید.

می‌توانید یاد بگیرید چطور در برابر مزاحمت‌های احمقانه، به بهترین نحو واکنش نشان دهید.
کلاس‌هایی وجود دارند که در آنجا می‌توانید با دیگران این کار را تمرین کنید.
آنگاه متوجه می‌شوید که خودتان چقدر قوی هستید.
متوجه می‌شوید، در چه مواقعی باید فرار کنید.
متوجه می‌شوید که در این مواقع، چه می‌توانید بگویید.
متوجه می‌شوید چه کسی به شما می‌تواند کمک کند.
می‌توانید با یکی از دوستان دخترتان در این کلاس‌ها شرکت کنید.
معلمتان (خانم) می‌تواند به شما بگوید، کجا چنین کلاسی وجود دارد.
همچنین می‌توانید از روانشناس یا مددکار اجتماعی خانم در مدرسه، سئوال کنید.

شما کار اشتباهی نمی‌کنید.
این پسرها باید مسئولیت کارشان را بپذیرند و خود را تغییر دهند.

در طول فرارم (پسری 13 ساله) با دو مرد همسفر بودم که با من کارهای بسیار نفرت‌انگیز و شرم‌آوری انجام دادند. آیا حالا من همجنس‌گرا هستم؟

همجنس‌گرا بودن یعنی:
پسری عاشق پسر دیگری شود.
یا دختری عاشق دختر دیگری شود.
و همچنین به این معنی است که: اگر بخواهند باهم رابطه جنسی داشته باشند.
همچنین گفته می‌شود: schwul (همجنس‌گرایی در مردان) و lesbisch (همجنس‌گرایی در زنان)

شما نمی‌خواستید که این کارها را انجام دهید.
بنابراین این کار سوءاستفاده جنسی بوده است.
این کار ممنوع است و بزرگسالانی که از بچه‌ها سوءاستفاده می‌کنند را می‌توان به شدت مجازات کرد.

در اینجا داستان کوتاهی را تعریف می‌کنیم:
شما از درختی بالا می‌روید و روی شاخه‌ای می‌نشینید.
ناگهان مردی از درخت بالا می‌آید و شما را از روی شاخه هُل می‌دهد.
شما آسیب می‌بینید و احساس درد می‌کنید.
این تقصیر شما نیست که پایین اُفتاده‌اید.
آن مرد شما را هُل داده است.
دوباره از درخت بالا می‌روید. کسی آن بالا نیست.
دیگر از روی شاخه نمی‌اُفتید.
می‌توانید همانجا بنشینید یا روی شاخه دیگری بروید.
فقط بخاطر اینکه هُل داده شده‌اید، همیشه از درخت نمی‌اُفتید.

این یعنی: سوءاستفاده جنسی از شما توسط یک مرد، شما را همجنس‌گرا نمی‌کند.
این موضوع که آیا همجنس‌گرا هستید یا نه را، بعداً خودتان متوجه خواهید شد.
این موضوع را زمانی احساس خواهید کرد که عاشق کسی شوید.

در محلی که من اقامت دارم نگهبان بسیار مهربانی هست که به من کمک می‌کند و اجازه بسیاری از کارها را به من می‌دهد. اما دیروز اغلب، بدن مرا لمس می‌کرد. من این کار را دوست ندارم. در حال حاضر چه کار کنم؟

شاید فکر می‌کنید:
نگهبان مراقب شما است.
او به شما کمک می‌کند و اجازه بسیاری از کارها را به شما می‌دهد.
شاید اگر به وی اعتراض کنید دیگر به شما کمک نکند.
نمی‌دانید با چه کسی در این مورد می‌توانید صحبت کنید.

اینکه نگهبان به شما کمک می‌کند، تصمیم خود اوست.
با این وجود اقدام وی به کاری که شما به آن علاقمند نیستید هرگز درست نیست.
این حق شماست که همیشه تصمیم بگیرید، چه کسی اجازه لمس کردن شما را داشته باشد.

افراد زیادی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند.
برای این کمک‌ها تشکر کردن کافی است و چیز دیگری نیاز نیست.
مهم: اگر کسی قصد کمک صادقانه به شما را داشته باشد:
کاری که شما علاقمند آن نیستید را با شما انجام نمی‌دهد.

بهتر است که با کسی در این مورد صحبت کنید.
می‌توانید به مددکاران اجتماعی اقامتگاه خود مراجعه کنید.
یا اینکه با افراد یک مرکز مشاوره صحبت کنید.
مراکز مشاوره را می‌توانید در وبسایت‌های زیر پیدا کنید:
http://www.zanzu.de/de/hilfe-beratung

https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html?tx_nxshelpdesk_helpdesk[institutionType]=21

من یک دختر ۱۳ ساله هستم. پسر خاله ۲۲ ساله من به آلت جنسی‌ من دست درازی کرده. این خواسته من نبود. اگر من این ماجرا را به کسی‌ بگویم چه اتفاقی‌ می‌افتد؟

پسرخاله تو اجازه این کار را ندارد

به بخش خصوصی بدن تو کسی‌ حق دست زدن ندارد. مهم نیست که تو دختر یا پسر باشی‌. این کار ممنوع است

تو برای این کار هنوز کودک هستی‌

در آلمان دست زدن به آلت جنسی‌ کودکان ممنوع است

هرگاه تو بزرگ شدی خودت میتوانی‌ تصمیم بگیری که کسی‌ به تو دست بزند

 

تو باید این ماجرا را برای مددکارت در‌هایم Betreuer بگویی

او میتواند به تو کمک کند که این اتفاق دیگر نیفتد

تو میتوانی‌ در دفتر مشاوره هم کمک بگیری

 

مهم:

تو مقصر نیستی‌

تو مورد جریمه واقع نمی‌شوی

اگر تو بخواهی پسرخالهٔ تو میتواند جریمه شود 

در این مورد هم  دفتر مشاوره میتواند به تو کمک کند