هَمه¬یِ دوستانِ من در Lovoo هستند. آن چیست؟

Lovoo یک نرم افزار کاربردی برای دوست¬یابی است.
نرم افزار کاربردیِ دوست¬یابی یک شبکه‌ی اجتماعی برای آشنا شُدن و عِشق¬بازی است.
شما می¬توانید از طَریقِ تِلفُنِ هَمراهِ هوشمندِ خود با دیگران آشنا شوید.
شما عَکسِ شَخص را می¬بینید و می¬توانید برای او بنویسید.
نرم افزارهایِ کاربردیِ مختلفی برای دوست¬یابی وُجود دارند.

به عُنوانِ مِثال، شما می¬توانید در Lovoo تِعدادِ زیادی دوست پیدا کنید.
یا این که می¬توانید رابطه‌ای را شروع کنید.
شما می¬توانید به صُورتِ رایگان در Lovoo ثَبتِ نام کنید.
اما شما باید 17 سال سِن داشته باشید.
تَوجُّه: بَرخی از خَدماتِ Lovoo دارایِ هَزینه هستند.

بَعضی از افراد از نرم‌افزارهای کاربردیِ دوست¬یابی برایِ مَقاصدِ دیگر¬ اِستفاده می¬کنند.
آنها قَصد دارند شما را فریب دهند.
یا این که قَصد دارند (فقط) رابطه¬یِ جِنسی با شما داشته باشند.
گاهی اُوقات آنها سِن خود را نیز دُروغ می¬گویند.

اگر می¬خواهید با شَخصی مُلاقات کنید:
در مَکانی مُلاقات کنید که دیگران نیز حُضور داشته باشند.
بگویید چه چیزی را می¬خواهید یا این که چه چیزی را نمی¬خواهید.
اگر مُشکلی وُجود دارد، کُمک بگیرید.

من (15 ساله) باردار بودم و اقدام به سقط جنین کردم. سایرِ اَفراد در مدرسه می¬گویند: شما یک قاتل هستید، شما فرزندِ خود را کُشته¬اید.

شما هنوز فرزندی نمی¬خواستید.
تصمیم به سقط جنین گرفته‌اید.
این حَقِّ شما است.
سِقطِ جَنین، قَتل نیست.
در آلمان قَوانینی برایِ سقط جنین وُجود دارند:
چِه زمانی مُجاز است؟
چِه زمانی مُجاز نیست؟

شاید دیگران نَتوانند شما را دَرک کُنند.
آنها می¬خواهند بِدانند: چِرا این کار را انجام داده¬اید؟

می¬توانید به آنها بگویید:
تَمایلی به شِنیدنِ حَرف¬هایِ شما ندارم.
حَرف¬هایِ شما به من صَدمه می¬زند.

همچنین می¬توانید بگویید:
من می¬توانم به شما تُوضیح دَهَم که چِرا این کار را انجام داده¬ام.
شاید در این صُورت شما را دَرک کُنند.

اما لازم نیست حتماً آن را تُوضیح دَهید.

من (16 ساله، دُختر) با سَرپرستِ¬مان دوست هستم. گاهی اُوقات به تنهایی همراهِ او به شِنا می‌روم. سَرپرستانِ دیگر این کار را مُناسب نمی¬دانند و قَصد دارند آن را مَنع کنند. چرا اینگونه است؟

سَرپرست شما شُغلی دارد.
او در این شُغل از دُختران و پِسران در یک خانه¬یِ گُروهی مُراقبت می¬کند.
او باید از تَمامِ نوجَوانان مُراقبت کند.

دوستی با شما می¬تواند به این مَعنی باشد که:
من این دُختر را خیلی خوب می¬شناسم.
من او را بیشتر از دیگران دوست دارم.
این کار سَبَبِ ایجادِ نا آرامی در خانه¬یِ گُروهی می¬شود.
شاید کَسی فِکر کُند که:
سَرپرست نسبت به دیگرِ نوجَوانان ناعادلانه بَرخورد می¬کند.

دوستی باید با رَعایتِ اَصلِ بَرابری باشد.
اما سَرپرست اجازه دارد تا برایِ شما تَصمیماتی بگیرد.
این بِدان مَعنا است که شما با دیگران بَرابر نیستید.
در آلمان چِنین رابطه¬یِ دوستی “غِیرِ حِرفه¬ای” تَلَقی می¬شود.

یَعنی:
سَرپرستِ شما باید کار و زِندگیِ خُصوصی را از یِکدیگر جُدا کند.

مَن (دختر، 13 ساله) دوست دارم عَکس سِکسی خودم را برایِ دوستِ پسر ثابِتم بِفرستم. من در این عَکس تقریباً بِرهنه هستم. ولی در مدرسه یک نَفر گُفت، که این “پورنوگرافی کودکان” مَحسوب می¬شود. آیا به خاطر آن مُجازات خواهم شد؟

خیر، شما مُجازات قانونی نخواهید شد.

شما به عُنوانِ یک کودک، تا سِنِ 14 سالگی به “سِنِ مَسئولیتِ کِیفری” نرسیده­اید.

شما در سِنِ 13 سالگی در برابرِ قانون مُجازات نمی­شوید.

فقط والدین یا سَرپرستانِ شما می­توانند شما را از انجام کاری مَنع کنند.

با این حال: شما باید به یک سِری از مَوارد تَوجّه داشته باشید.

به عُنوان مِثال، مُمکن است دوست پسر شما مُجازات شود:

چنانچه سِنِ او بیش از 14 سال باشد، دیگر کودک مَحسوب نمی­شود.

 

گاهی اوقات تَصاویر مَمنوع هستند، زیرا شما فقط 13 سال سِن دارید.

چِه زمانی اینگونه است؟

  • عَکس نِشان دَهنده­یِ فردِ زیر 14 سال در حِین رابطه­یِ جِنسی است.
  • عَکس نِشان دَهنده­یِ پِستان­ها یا ناحیه­یِ بِین پاها است.

در شَرایِط زیر صَرفِ نَظر از سِن، این کار مَمنوع است:

  • چِنانچه شَخصی برای گِرفتنِ چِنین عَکسی مُتقاعد گَشته یا این که مَجبور شود.
  • اگر چِنین عَکسی برایِ شَخصی فِرستاده شود، که تَمایلی به داشتنِ آن ندارد.

این مَوارد نیز مَمنوع هستند:

چِنانچه شَخصی چِنین عَکسی را بِدون اجازه برایِ سایرین ارسال کند.

با این وُجود، گاهی اُوقات این اتّفاق می­اُفتد.

اگر در این خُصوصِ به کُمک نیاز دارید، به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.nina-info.de/save-me-online/kontakt-beratung.html

در اینجا اَفراد خِیلی زیاد راجع به رابطه¬یِ جِنسی صُحبت می¬کنند. من (پسر، 15 ساله) فکر می‌کنم: این مُوضوع به کَسی مَربوط نیست. چرا همه در مُورد آن صُحبت می¬کنند؟

رابطه¬یِ جِنسی یک مسئله‌ی کاملاً شَخصی است.
به هَمین دَلیل بسیاری از مَردم نمی¬خواهند راجع به آن صُحبت کنند.
امّا بسیاری از نوجَوانان سُئوالاتی دارند.
آنها مُطمئن نیستند و بعضی چیزها را نمی¬دانند.
برای شما مُهم است که بدانید :
شما اِجازه دارید سُئوالاتِ خود را بپرسید.
اما شما مجبور نیستید تا راجع به رابطه¬یِ جِنسی با کسی صُحبت کنید.

گاهی اُوقات صُحبت کردن می¬تواند مُفید باشد.
دلایلِ زیادی برایِ صُحبت کردن در مُورد رابطه¬یِ جِنسی وُجود دارد:
نوجوانان تَجربه¬هایِ جدیدِ بسیاری را کَسب می¬کنند.
شاید شما تمایل داشته باشید با نوجوانانِ دیگر در مُورد آن تَبادلِ نَظر کنید.
این می¬تواند بسیار هَیجان اَنگیز باشد!

بسیاری از بُزرگسالان می¬توانند به سُئوالاتِ نوجوانان پاسخ دهند.
آن‌ها می¬توانند اطّلاعات در اِختیارِ نوجوانان بِگذارند.
آن¬ها دوست دارند تا بدینوسیله کُمک کنند.
نوجوانان باید اِحساس کنند که:
من می¬توانم در مُورد تجربه¬هایِ خوب و بَد با بزرگسالان صُحبت کنم.
من اِجازه دارم سُئوالات خود را درباره‌ی بَدَنَم و رابطه¬یِ جِنسی مَطرح کنم.
می¬توانم وقتی به کُمک نیاز دارم، کمک بگیرم.

من (دُختر، 14 ساله) در مدرسه از دُخترانِ دیگر شِنیده¬ام که: آنها “واکسنِ HPV” زَده¬اند. این چه نوع واکسنی است؟ آیا من هم به آن نیاز دارم؟

HPV به معنای “ویروس¬هایِ پاپیلومایِ انسانی” است.
ویروس¬ها می¬توانند سَببِ بُروزِ بیماری شوند.
بیماری¬هایِ ناشی از HPV عبارتند از مثلاً:
“سَرطانِ دهانه¬یِ رَحِم” و “زِگیل¬هایِ تَناسلی”.
سَرطانِ دهانه¬یِ رَحِم یک بیماریِ سَخت در بدن است.
دهانه¬یِ رَحِم در داخلِ بدن و بالایِ واژن است.
زِگیل¬هایِ تناسلی مانندِ گِره¬هایِ کُوچک قَهوه¬ای یا سِفید هستند.
گاهی اوقات زِگیل¬ها همراه با خارش یا سوزش هستند.

HPV می¬تواند از طَریقِ رابطه¬یِ جِنسی با افرادِ دیگر مُنتقل شود.
بسیاری از زَنان و مَردان در طولِ عُمرِ خود دارایِ HPV هستند.
امّا همه¬یِ آنها به این دلیل بیمار نمی¬شوند.
“واکسن” می¬تواند به جِلوگیری از بیماری کُمک کند.
“واکسن” یعنی:
فرد برای مُقابله با بیماری یک تزریق دریافت می¬کند.
این تزریق به بدن در برابر ویروس¬ها کُمک می¬کند.
شما می¬توانید در این خُصوص از پزشک زنان خود سئوال کنید.
او در تَصمیم¬گیری به شما کُمک می¬کند.
او می¬تواند به شما واکسن تَزریق کند.
بهتر است قبل از اوّلین رابطه¬یِ جِنسی واکسن بزنید.
واکسنِ HPV رایگان است.

خانواده¬ام می¬خواهند مَن را (دُختر، 13 ساله) خَتنه کنند. من از این کار می¬ترسم. خانواده¬ام حَرفِ مَن را گوش نمی¬کنند. با چه کَسی می¬توانم صُحبت کنم؟

شما در این مُورد تنها نیستید.
بسیاری از دُختران از خَتنه می¬ترسند.
بسیاری از دُختران تَمایلی ندارند که خَتنه شوند.
بسیاری از خانواده¬ها نمی¬دانند که خَتنه می¬تواند به سَلامتیِ دُختران آسیب برساند.
خَتنه¬یِ دُختران در آلمان مَمنوع است.

برایِ بَرخی از دُختران صُحبت کردن درباره¬یِ خَتنه سَخت است.
آنها شَرم دارند یا این که نمی¬دانند چه باید بِگویند.
گاهی اوقات کَلماتِ مُناسب را پیدا نمی¬کنند.
اِحساسات همیشه درست هستند.

برای این مُوضوع پایگاه¬هایِ مُشاوره وُجود دارند.
در آنجا دُختران می¬توانند با بانوانِ بُزرگسال صُحبت کنند.
آن¬ها می¬توانند در مُورد تَرس، شَرم و سایرِ اِحساسات صُحبت کنند.
بانوان در آنجا دُختران را مَحکوم نمی¬کنند.
آنها می¬خواهند به دُختران کُمک کنند.
شما می¬توانید آنچه را که نیاز دارید به آن بانوان بگویید.

یکی از پایگاه¬هایِ مُشاوره در مونیخ به عُنوانِ مثال: Wüstenrose (PDF 3,3 MB).

دوستِ دخترم از من (15 ساله، پسر) جدا شده است. ولی ما خیلی یکدیگر را دوست داشتیم. من نمی¬توانم این جُدایی را تَحمُل کنم. خیلی دردآور است. برای همین هم من اَغلب پس از مدرسه او را تَعقیب کرده و سَعی می¬کنم او را مُجدداً بِدست بیاورم. او دیروز به من گفت، اجازه ندارم این کار را انجام دهم. آیا حرف او صَحیح است؟

بله، صَحیح است. شما اِجازه ندارید بر خَلافِ مِیلَش، او را تَعقیب کنید.
جُدایی از دوستِ دختر یا دوستِ پسر همیشه دَرآور است.
اگر هَنوز هم عاشق باشید، این دَرد بیشتر است.

اما در یک عِشق دو نَفر سَهیم هستند.
این که به دوستِ دخترِ خود اِجازه بِدهید بِرود، دُشوار است.
امّا اگر او نمی¬خُواهد، نِمی¬توانید او را نِگَه دارید.
رابطه¬یِ عاشقانه زمانی زیباست که داوطلبانه باشد.
یعنی در صُورتی که هر دو طَرَف این رابطه را بِخواهند.

شما نیز دوست نَخواهید داشت که مَجبور به یک رابطه¬یِ عاشقانه باشید.
هَمچنین از نَظَرِ قانونی نیز تَعقیب کردن یک شَخص مَمنوع است.
این بِدان مَعنی است که: او را بر خَلافِ مِیلَش دنبال کنید.

سَعی کنید ذِهنِ خُود را مُنحرف کَرده و به چیزهایِ دیگر فِکر کنید.
مَواردِ ذِیل برایِ بِهبود تَبِ عِشق کُمک کُننده هستند:
با یک نَفر درباره آن صُحبت کنید.
شاید هم گِریه کنید.
ورزش یا کارِ مُفیدِ دیگری انجام دَهید.