مَن (16 ساله) در یِک خانه‌یِ جمعی زِندگی می‌کُنم. در آنجا بایَد هَر شَب بِه مُوقِع در خانه باشم. در غِیرِ این صُورت حَبسِ خانِگی دریافت می‌کُنم. آیا این کار دُرُست است؟

مُراقِبانِ شُما در خانه‌یِ جمعی باید بر شُما نِظارَت داشته باشند.
این یَعنی: شُما اِجازه نَدارید مُدَّت زَمانِ طولانی در خارِج از خانه بِمانید.
دُرُست است که به شُما بِگویند:
شُما باید شَب‌ها به مُوقع به خانه بَرگَردید.
اما شُما این حَق را نیز دارید، که با دوستان خُود سَرگَرمی داشته باشید.

گاهی اُوقات شاید به زَمان تَوَجُّه نَداشته باشید.
شُما خِیلی دیرتر از آنچه مُقَرَر شُده بوده، به خانه بازمی‌گَردید.
آنگاه در صُورتی که در مَحَلِ اِقامت کَمی سَخت‌گیرتَر با شُما بَرخُورد شَوَد، درست است.

اَمّا گاهی اوقات نیز نِمی‌توانید بَرای این دیر آمَدن کاری اَنجام دَهید.
زیرا اتوبوس تأخیر دارد.
زیرا قرار اداری کَمی بیشتر طول کِشیده است.
آنگاه جَریمه شُدن شُما عادلانه نیست.
مَراقِبانِ شُما باید به یِک چِنین مُورِدی تَوَجُّه کُنند.

چِنانچِه حَبسِ خانگی دَریافت کُنید، شاید عادلانه نَباشد.
چنانچه احساس می‌کنید که با شما ناعادلانه رفتار شده است، می‌تَوانید کُمَک بِگیرید.
شُما می‌تَوانید به عُنوان مِثال با قَیِّم خُودتان راجِع بِه آن صُحبَت کُنید.

مَن (16 ساله) بِدونِ حُضورِ والدِینم در یِک مَرکَزِ کُمَک به جَوانان زِندگی می‌کُنم. مَن اَغلَب تَمایل دارم تا دوستانَم را بِبینَم. ولی قرارهای اداریِ خِیلی زیادی دارم. آیا اُوضاع بَرایِ تَمامِ کودکان و جَوانان در آلمان این گُونه است؟

تَمام ِکودَکان و جَوانان در آلمان حَقِّ داشتنِ اُوقاتِ فَراغَت، بازی و لَذَّت را دارند.
شُما نیز مانَندِ سایِرِ کودکان و جَوانان این حَقّ را دارا می‌باشید.
مُراقِبانِ شُما باید به این حَقّ تَوَجُّه کُنند.

اَمّا آن‌ها هَمچنین باید به خوبی مُراقِب شُما باشند.
به هَمین جَهَت گاهی اوقات قرارهای اداری دارید.
شاید برای پاسخ دادن به سُئوالات در خُصوصِ اِقامَت شُما، نیاز باشد که به اِداره‌ای مُراجِعِه کُنید.
تا به این وسیله بِتوانید در اینجا بِمانید.
یا این که باید با قَیِّم خُود صُحبَت کُنید.
تا این که بِدانَد، چِه کاری می‌تَواند بَرای شُما اَنجام دَهَد.
یا شُما به یِک مَدرَکِ خاص نیاز دارید.
تا این که بِتوانید تَوسُّطِ آن به عُنوان مِثال هُویَتِ خُود را نِشان دَهید.

به دَلیلِ این کِه شُما بِدونِ حُضورِ والدین در اینجا هَستید، باید به برخی از قرارهای اداری بروید.
مُراقبانِ شُما نِمی‌تَوانند شِرکَت در این قرارها را به عُهده بِگیرند.
آیا فِکر می‌کنید که تعداد این قرارها برای شما خیلی زیاد هستند؟
پَس با مُراقِبانِ خُود در این خُصوص صُحبت کُنید.
یا این که از قَیِّم خُود بِپرسید.

مَن اَهلِ سوریه هَستَم و از شِش ماهِ پیش در یِک خانه‌یِ جمعی زِندِگی می‌کُنم (15 ساله، دُختر). مَن خِیلی دِلتَنگِ وَطَنَم هستم و اَغلَب غَمگینم. چِه کَسی می‌تَواند به مَن کُمَک کُند؟ من نِمی‌خواهَم سَربارِ کَسی باشم.

شُما در آلمان تَنها هَستید.
شُما راهِ طولانیِ فَرار را پُشتِ سَر گُذاشتِه‌اید.
مُطمئناً اتفاقات ناخُوشایَند و آزاردَهَنده‌‌یِ زیادی بَرایِ شُما روی داده است.
شُما شَرایِطِ سَختِ زیادی را تَجرُبه کَرده‌اید.

شُما هَنوز بُزُرگ نَشده‌اید.
شُما حَقُّ دَریافت کُمَک و حِمایَت را دارید.
وَ: شُما حَقِّ دارید که شِنیده شَوید.
این بِدان مَعناست که: مُهِّم است که مَردُم به حَرفِ شُما گوش دَهَند.
مُهِّم است که بِتوانید بَیان کُنید.
این یِکی از حُقوقِ کودکانِ سازمانِ مِلَلِ مُتَّحد است.
این بِدان مَعناست که: اَفرادی کِه اکنون از شُما مُراقِبت می‌کُنند، به حَرفِ شُما گوش می‌دَهَند.
آن‌ها به خُواستِه‌های شُما عَلاقه نِشان می‌دَهَند.
آن‌ها به شُما کُمَک می‌کُنند تا در اینجا اِحساسِ راحتی و اَمنیت داشته باشید.

اگر آن‌ها این کار را اَنجام نِمی‌دَهند، نِشان دَهَنده‌یِ وُجودِ یِک مُشکِل است.
در این صُورت به کُمَک نیاز دارید.
لطفاً به اَفرادِ بُزُرگسالی مُراجِعِه کُنید که به آن‌ها اِعتماد دارید.

اینجا در آلمان کودکان دارای حقوقِ ویژه‌ای هستند. این یعنی چه؟

تقریباً در تمام دنیا حقوق بشرسازمان ملل معتبر است.
آن‌ها می‌گویند: همه‌ی انسان‌ها به یک اندازه با ارزش و با اهمیت هستند.
بنابراین دولت‌ها موظف هستند که با همه‌ی انسان‌ها یکسان رفتار کنند.

حقوق بشر برای کودکان نیز صدق می‌کند.
اما کودکان به حقوق دیگری نیز نیاز دارند.
بدین منظور کنوانسیون حقوق کودکان وجود دارد.
با همه کودکان باید بطور یکسان خوب رفتار شود.
از همه کودکان باید محافظت گردد.
همه کودکان باید مورد حمایت قرار گیرند.
نظر آن‌ها مهم است و باید شنیده شود.
این‌ها حقوق کودکان هستند.

حقوق کودکان در تمام دنیا و تقریباً در همه کشورها صدق می‌کنند.
این حقوق برای همه کودکان از بدو تولد تا 18 سالگی صدق می‌کنند.
بزرگسالان مسئول هستند که کودکان این حقوق را دارا باشند.
در آلمان حقوق کودکان مهم هستند.
دختران از حقوق برابر مانند پسران برخوردارند.
در آلمان همه‌ی مردم باید حقوق کودکان را رعایت کنند.
شما به عنوان یک کودک یا جوان چه حقوقی دارید؟
در این مورد درمقاله‌ی دیگری توضیح خواهیم داد.

من (15 ساله) اجازه‌ی استعمال دخانیات را در آلمان ندارم. چرا؟ قانون حِمایت از جَوانان چیست؟

قانون حِمایت از جوانان از کودکان و جوانان در برابر خَطرات مُحافظت می‌کند.
این قانون بیشتر در مَکان‌های عمومی کاربرد دارد، یعنی در خارج از خانه شما.
در این مَکان‌ها، بزرگسالان نباید انجام بعضی از کارها را به کودکان و جوانان اجازه دهند.
اما اگر آنها این کارها را انجام دهند، ممکن است بزرگسالان جریمه شوند.

قانون بین کودکان و جوانان تفاوت قائل می‌شود.

چه چیزی باید برای شما مَمنوع شود؟
شما اِجازه ندارید پس از ساعت 23 در مِهمان‌سَراها یا سالن‌های پذیرایی باشید.
شما اِجازه شرکت در بَخت آزمایی که در آن پولی بدست بیاورید را ندارید.
شما اِجازه نوشیدن اَلکل و استعمال دخانیات را ندارید.
شما اِجازه خرید یا اجاره فیلم‌های “غیرمُجاز برای رده‌ی سنی خود” را ندارید.

برای هر فیلم یک مَحدوده‌ی سِنی وُجود دارد، که اَفراد از آن سِن به بَعد اِجازه تماشای آن فیلم را دارند.
این مورد بر روی بسته‌بندی فیلم درج شده است.
این مُقررات برای کُنسول‌های بازی، کامپیوتر و بازی‌های موبایل نیز وجود دارند.
در صورتی که به اِطلاعات بیشتری نیاز دارید، می‌توانید به این سایت مراجعه کنید:
https://www.rosenheim.de/fileadmin/Dateien/Jugendamt/Jugendschutztabelle_01.pdf
برای بزرگسالان: قانون به زبان‌های مختلف برای جوانان در دسترس بوده و از طریق ذیل قابل سفارش است:
http://www.drei-w-verlag.de/shop/shop/juschg-tabelle-in-6-sprachen.html

من (دختر، 15 ساله) اجازه ندارم که به تنهایی بیرون بروم. وقتی دوستانم برنامه‌ای برای بیرون رفتن دارند، باید دَرخواست آن‌ها را رَد کنم و یا برادرم را با خود ببرم. باید چکار کنم؟

می‌توانید سعی کنید با والدین خود در این رابطه صحبت کنید.
زیرا: این حَق شما است که به تنهایی کاری را انجام دهید.
حقوقی به نام حقوق کودکان وجود دارد.
این حقوق برای تمام کودکان و نوجوانان در سراسر دنیا صدق می‌کنند.
سه مورد از این حقوق را می‌توانید به والدین خود توضیح دهید.

شما این حق را دارید که به صورت برابر با شما رفتار شود!
این یعنی: با شما باید درست مانند برادرتان رفتار شود.
شما حق داشتن اوقات فراغت و تفریح دارید!
این یعنی: شما اِجازه دارید به تنهایی تصمیم بگیرید، که اوقات فراغت خود را چگونه سپری کنید.
شما حق داشتن حریم خُصوصی خود را دارید!
این یعنی: شما باید برای خود و دوستانتان زمان داشته باشید.

شاید والدین به شما گوش نمی‌دهند.
شاید جرأَت نمی‌کنید که در این رابطه با آن‌ها صحبت کنید.
در این مواقع می‌توانید به یک مراکز مشاوره تربیتی (Erziehungs-Beratungs-Stelle) مراجعه کنید.
هنگامی که مشکلی دارید، می‌توانید در آنجا به تنهایی مشاوره بگیرید.
در آنجا شخص مشاور می‌تواند با شما و همچنین به همراه والدینتان صحبت کند.
شما می‌توانید مراکز مشاوره تربیتی را به عنوان مثال از این طریق پیدا کنید:
http://www.bke.de/?SID=00F-6B8-FCB-4F5
در صورتی که در این سایت آدرس محل سُکونت خود را وارد کنید، می‌توانید نزدیک‌ترین مرکز مشاوره را پیدا کنید.

یکی از دوستانم به من (پسری 16 ساله) گفته است که در آلمان می‌توان به باسن دختران دست زد و برای این کار مجازات نمی‌شویم، آیا این صِحّت دارد؟

خیر این صِحّت ندارد.
از ماه نوامبر سال 2016 (ماه آبان سال 1395) یک قانون جدید وجود دارد.
شاید دوست شما هنوز از این قانون خبر ندارد.

اکنون در قانون به این صورت آمده است:
کسی اجازه ندارد به بدن شخص دیگر، در صورتیکه او نخواهد، “به گونه‌ای جنسی” دست بزند.
“به گونه‌ای جنسی” یعنی:
لمس کردن، ربطی به مسائل جنسی داشته باشد.
یا اینکه لمس کردنِ یکی از نقاط جنسی بدن باشد.
برای مثال باسن، سینه‌ها یا میانِ پاها.
به این کار ” آزار جنسی” (sexuelle Belästigung) می‌گویند.

هر کس خودش تصمیم می‌گیرد که چطور لمس شود.
و هر کس خودش تصمیم می‌گیرد که کجای بدنش لمس شود.
به این می‌گویند: ” اختیار جنسی” (sexuelle Selbst-Bestimmung).
این حقّ همه انسان‌هاست.
هرکس که بر خلاف این قانون عمل کند، مجازات می‌شود.

من (پسری 16 ساله) باید مراقب باشم که خواهرهایم با پسرها بیرون نروند. آن‌ها باید در اماکن عمومی رفتار مناسبی داشته باشند. این در خانواده من به معنی آبرو و شرافت است. والدینم می‌گویند که من مسئول این مسئله هستم. این مسئله اغلب خسته‌کننده است. چکار می‌توانم بکنم؟

مراقبت از خواهران مطمئناً کار سخت و مسئولیت بزرگی است.
و این کار برای خواهرانتان نیز ناخوشایند است.
این کار برای آن‌ها یعنی: آن‌ها نمی‌توانند زندگی روزمره خود را آزادانه انجام دهند و از آن لذّت ببرند.

آبرو و شرافت در خیلی از خانواده‌ها مسئله بسیار مهمی است.
این موضوع را مد نظر قرار دهید که آبرو و شرافت برای شما و خانواده‌تان به چه معناست.
واینکه: برای شما واقعاً چه چیزی مهم است؟
اگر یکی از خواهرانتان پسری را ملاقات کند، چکار می‌کنید؟
متأسفانه خانواده‌هایی وجود دارند که به این خاطر با دختران با خشونت برخورد می‌کنند.
و می‌گویند: این بخاطر آبرو و شرافت است.
اما آبرو و شرافت نباید هیچ‌وقت به معنای خشونت باشد.

بسیاری از پسرانِ دیگر نپذیرفته‌اند که چنین مسئولیتی را برای آبرو و شرافت به عهده بگیرند.
آن‌ها می‌گویند: “آبرو و شرافت یعنی جنگیدن برای آزادی خواهرم.”
آبرو و شرافت را اینگونه نیز می‌توان دید.
شاید برای شما هنوز سخت باشد که اینگونه فکر کنید.
شاید به حمایت پسران دیگر نیاز دارید.
شما می‌توانید با پسرانی که طور دیگری در مورد آبرو و شرافت فکر می‌کنند، صحبت کنید.
شاید آن‌ها بتوانند به شما کمک کنند، تا تصمیم بگیرید که آبرو و شرافت برای شما به چه معناست.
آن‌ها را در اینجا پیدا می‌کنید:
www.heroes-net.de (در بسیاری از مکان‌های بزرگ)
http://www.aufbruch-neukoelln.de/

من (دختری 16 ساله) تا به حال رابطه‌ی جنسی نیز داشته‌ام و دیگر باکره نیستم. در خانواده من این به معنی بی آبرویی و بی شرافتی است. از اینکه خانواده‌ام متوجه این موضوع شوند می‌ترسم. چه کاری می‌توانم انجام دهم؟

این موضوع قطعاً بر شما فشار زیادی وارد می‌کند.
بنابراین مهم است که بدانید:
آبرو و شرافت در فرهنگ‌های گوناگون، معانی متفاوتی دارد.

برای مثال در آلمان کسی بی‌آبرو و بی شرافت است که:
به قوانین یا مقررات احترام نگذارد.
کودکان و زنان را کتک بزند یا به آن‌ها تجاوز کند.
معنای آبرو و شرافت، کمک به دیگران در زمانی که نیاز به کمک و حمایت دارند نیز هست.

در برخی فرهنگ‌ها مردم آبرو و شرافت را به گونه‌یِ دیگری می‌فهمند:
گاهی شرافت و آبرو یعنی اینکه دختران تا زمان ازدواج باکره بمانند.
یا اینکه دختران و پسران با شخصی که خانواده انتخاب کرده است ازدواج کنند.
اما این‌ها مواردی هستند که شما اجازه دارید به تنهایی در مورد آن‌ها تصمیم بگیرید.
این حق شخصی شما است!
هیچ کس اجازه ندارد حقوق شما را نقض کند.

اگر خانواده شما طورِ دیگری فکر می‌کند و شما را تحت فشار قرار می‌دهد، می‌توانید کمک دریافت کنید.
این درست نیست که خانواده‌تان شما را بخاطر بکارت تحت فشار قرار دهند.
در این وبسایت‌ها به شما کمک خواهد شد:

http://www.scheherazade-hilft.de/

http://www.imma.de/einrichtungen/fachstelle-zwangsheirat/kontakt.html

https://profamilia.sextra.de/pages/sextra/beratung/onlineberatung/fragen/

http://www.fpz-berlin.de/

من دختری 16 ساله هستم و تازه چند هفته است که به آلمان آمده‌ام. اینجا خیلی چیزها متفاوت است. دختران و زنان در آلمان چطور زندگی می‌کنند؟

در آلمان خیلی چیزها برای شما نا آشناست.
دختران و زنان حقوق مساوی مانند پسران و مردان دارند.
این حقوق برای تمام دختران و زنانی که در آلمان زندگی می‌کنند، صدق می‌کند.
برای دختران و زنان مهم است که این حقوق را بشناسند.
آیا شما حقوق خود را می‌شناسید؟

چند نمونه از این حقوق:
شما اجازه دارید یاد بگیرید و به مدرسه بروید.
شما اجازه دارید یک شغل برای خود انتخاب کنید.
اگر سن کافی داشته باشید، اجازه دارید به تنهایی سفر کنید.
شما اجازه دارید شخصاً برای خودتان تصمیم بگیرید.
شما اجازه دارید تصمیم بگیرید ازدواج کنید یا ازدواج نکنید.
شما اجازه دارید دوست پسر یا دوست دختر داشته باشید.
شما اجازه دارید طبق سلیقه خودتان لباس بپوشید.
شما اجازه دارید با کسی قرار گذاشته و بیرون بروید.

برای همه پسران و مردان نیز مهم است که این حقوق را بشناسند.
آن‌ها باید به این حقوق توجه کنند.

در لینک زیر وبسایتی با اطلاعات بسیار در این زمینه قابل دسترسی است.
یک برگه اطلاع‌رسانی به چند زبان متفاوت وجود دارد (آلبانیایی، عربی، بوسنیایی، انگلیسی، فارسی، دری، فرانسوی، صربی، سومالیایی – و همیشه زبان‌های جدید وجود خواهد داشت).
http://wie-kann-ich-helfen.info/geh-deinen-weg-deine-rechte-als-frau-in-deutschland-infoflyer-fuer-weibliche-fluechtlinge/3063
لطفاً متن را مطالعه کنید.
برای شما مهم است که حقوق دختران و زنان را بشناسید.