ኣነ (16 ዓመት) ኣብ ሓደ ሓባራዊ መንበሪ ይቕመጥ። ኣብዚ ቦታ ኩሉ ግዜ ምሸት ኣብ ሰዓተይ ገዛ ክምለስ ኣለኒ። ተዘይኮይኑ ግና ናይ ገዛ ሕዩር ይኸውን። እዚ ቅኑዕ ድዩ፧

ኣላይኻ ኣብቲ ሓባራዊ መንበሪ ገዛ ክከናኸኑኻ ኣለዎም።
እዚ ማለት ኣብ ደገ ከተማሲ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ።
መጀመርያ ከምዚ ክብሉኻ ትኽክል እዩ:
ምሸት ኣብ ሰዓትካ ክትምለስ ኣለካ።
ምስ የዕሩኽትኻ ክትድሰት ግን መሰልካ እዩ።

ሓደ ሓደ እዋን እውን ግዜ ከይትግንዘብ ትኽእል ኢኻ።
ካብቲ ስምምዕ ወጻኢ እውን ዶንጊኻ ገዛኻ ክትኣቱው ትኽእል ኢኻ።
ስለዚ እቶም ኣለይትኻ ትርር እንተበሉ ግጉይ ኣይኮነን።

ሓደ ሓደ እዋን ከይፈተኻ ዶንጊኻ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ።
ንኣብነት ኣውቶቡስ ስለ ዝዶንጎየት።
ወይ ቆጸራኻ ቁሩብ ስለ ዝተመጠጠ።
ከምዚ እንተ ኮይኑ ክትግጻዕ ትኽክል ኣይኮነን።
ኣለይትኻ ከምዚታት ከይከውን ክግንዘቡ ኣለዎም።

ናይ ገዛ መሓዩር እንተ ኮይንካ ምናልባሽ ቅኑዕ ኣይኮነን።
እንተ ደኣ ብዘይግቡእ ተበዲልካ ሃገዝ ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ።
ንኣብነት ምስ ሞግዚኻ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ።

ኣነ (16 ዓመት) ብዘይ ወለደይ ኣብ ሓደ ናይ መናእሰያት መዕቆቢ ቦታ ይነብር። ብዙሕ ግዜ ምስ የዕሩኽተይ ክራኸብ ይደሊ። ግን ብዙሕ ቆጸራታት ኣለኒ። ኩሎም መዛኖይ ኣብ ጀርመን ዘለዉ ከምዚ ከማይ ግዜ ዘይብሎም ድዮም፧

ኩሎም ህጻናትን መናእሰያትን ኣብ ጀርመን ናይ ነጻ ግዜ፡ ጸወታን ደስታን መሰል ኣለዎም።
ንስኻ እውን ልክዕ ከምቶም ካልኦት እዚ መሰላት ኣለካ።
ኣለይትኻ እውን እዚ መሰላት ክግንዘብዎ ኣለዎም።

ይኹን ደኣምበር ንዓኻ እውን ግቡእ ክንክን ክገብሩልካ ኣለዎም።
ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ቆጸራታት ይግበረልካ።
ምናልባት ብዛዕባ ወረቐት መንበሪኻ ዝምልከት ናብ ቤት ጽሕፈት ክትከይድ ኣለካ።
ኣብዚ ዓዲ ንኽትቅመጥ ማለት እዩ።
ወይ ምስ ሞግዚትካ ክትዘራረብ ይህልወካ።
መታን እንታይ ክትሕዘካ ከም ዘለዋ ክትፈልጥ።
ወይ ዝኾነ ዶክመንት የድልየካ ይኸውን
መታን መንቀሳቐሲ ክትረክብ።

ገለ ቆጸራታት ከተኽብሮም ይግባእ ምኽንያቱ ብዘይ ወለዲ ስለ ኣብዚ ሃገር ትቕመጥ።
ስለዚ እዚ ቆጸራታት ኣለይትኻ ንበይኖም ከሳልጥዎ ኣይክእሉን እዮም።
እዞም ቆጸራታት ብዙሓት ኮይኖም ተሰሚዖሙኻ፧
ምስቶም ኣለይትኻ ብዛዕባ እዚ ነገር ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ።
ወይ ድማ ሞግዚትካ ሕተታ።

ኣነ (ጓል 15 ዓመት) ካብ ሶርያ መጺአ ፍርቂ ዓመት ዝኣክል ኣብዚ ሃገር ይቕመጥ ኣለኹ። ናፍቖት ዓዲ ስለ ዘለኒ ብዙሕ ግዜ ይሓዝን። መን ክሕግዘኒ ይኽእል፧ ንዝኾነ ሰብ እውን ከሸግር ኣይደልን እየ።

ኣብ ጀርመን ንበይንኺ ኢኺ ዘለኺ።
ነዊሕ ናይ ስደት መንገዲ እውን ኣሕሊፍኪ ኢኺ።
ብርግጽ እውን ዘይምቹእን ኣሸጋርን እዩ ነይሩ።
ብዙሕ ኣጨናቒ ነገራት እውን ኣሕሊፍኪ ኢኺ።

ገና እኽልቲ ሰብ ኣይኮንክን ዘለኺ።
ሓገዝን ደገፍን ክግበረልኪ መሰል ኣለኪ።
ብተወሳኺ ድማ: ንኽትስምዒ መሰል ኣለኪ።
እዚ ማለት፡ ሰባት ክሰምዑኺ ኣገዳሲ እዩ።
ብዛዕባ እዚ ኩነታት ክትገልጺ እውን ኣገዳሲ እዩ።
እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ውድብ ሑብራት ሃገራት መሰል ህጻናት እውን እዩ።
እዚ ማለት: እቶም ዝኣልዩኺ ሰባት ይሰምዑኺ ማለት ኣዩ።
እቲ ጠለባትኪ እውን የገድሶም እዩ።
ኣብዚ ሃገር ጽቡቕን ውሕስነትን ክስመዓኪ ድማ ይሕግዙኺ።

እዚ እንተ ዘይገይሮም ግን ዝኾነ ነገር ጌጋ ኣሎ ማለት እዩ።
ሓገዝ ከድልየኪ እዩ።
ናብ ትኣምንዮ ዓቢ ሰብ ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ።

ኣነ (ጓል 15 ዓመት) ሎሚ ዓመት ናብ Münchner Oktoberfest ክኸይድ ደልየ ኣለኹ። ኣብኡ ከይደ ኣይፈልጥን እየ። ኣቐዲመ ክፈልጦ ዘለኒ ነገር ኣሎ ድዩ፧

ኦክተበር ፈስት እቲ ዝዓበየ ፌስታ ኣብ ዓለም እዩ።
ኣብ ሓደ መዓልቲ ክሳብ 600.000 ሰብ እዩ ዝመጽእ!
ስለዚ ዘይምቹእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።
ናብቲ ቦታ ክትከድ እንከለኻ ኣብዚ ጠቐምቲ ሓበሬታ ትረክብ።

ኦክተበር ፈስት ብዙሕ ከዘናግዕ ይኽእል እዩ።
ግን ደስ ዘየብል ሃዋሕው እውን ኣሎ ኣብቲ ፌስታ:
ሃንደበት በይንኺ ምስ ትኾኒ።
ሰባት ክለኽፉኺ እንከለዉ።
ባእሲ ምስ ዝፍጠር።
እንሆ ሓደ ሓደ ኣብነታት፡

ክንነግረኪ ንደልዮ ነገር ግን: ስምዒታትኪ ንቡርን ኣገዳስን እዩ!
ሓገዝ እንተ ደሊኺ ናብቲ ናይ ጸጥታ ኖቕጣ ነዋልድን ደቀንስትዮን (Security Point für Mädchen und Frauen) ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ።
ዝኾነ ጸገማት ምስ ዝህልወኪ ጥዑማት ኣንስቲ ኣለዋ ዝተሓባበራ።
ኩሉ መዓልቲ ካብ ሰዓት 18 ክሳብ 1 ቀዳም ድማ ካብ ሰዓት 15 ክሳብ 1 ኣለዋ።
እቲ Security Point ኣብቲ Servicezentrum ይርከብ።
ኣብዚ ቦታ ፖሊስ፡ ቀጽሕ መስቀል ከምኡ ድማ ናይ ዝጠፍአ ንብረት ዝርከበሉ ቦታ ይርከቡ።
እንተ ደሊኺ እውን ነቶም ናይ ጸጥጣ፡ ፖሊስ ወይ ተሳሳይቲ ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም።
ናብኡ ከብጽሑኺ ይኽእሉ ኢኹም።
www.sicherewiesn.de

ኣነ (ጓል 17 ዓመት) ትማሊ መስተ ጥዒመ። ደሓር ዓርከይ ኣብ ኣጥባተይን ኣብ መንጎ ኣስላፈይን ተናኺፉኒ። ኣነ ግን ደስ ኣይበለንን። ግን ክዛረብ ኣይከኣልኩን መልሓሰይ ተለዂቱ ስለ ዝነበረ። መሓዛይ ከም ዝነገረትኒ ግን መስተ ስለ ዝሰተኹ እየ ምዝራብ ስኢነ። ስለዚ ኣነ ድየ ገገኛ፧

ብርግጽ! ገገኛ ኣይኮንክን።
ከምዚ ምስ ዘጋጥም ንነብስኺ ከም ገገኛ ክትቆጽርያ ኣይግባእን።
እንተ ዘይደሊኺ ዝኾነ ሰብ ክትንክፈኪ ኣይግበኣን።

ሓደ ሓደ እዋን ሕማቕ መዓልቲ ኣሎ።
ዋላ እውን ምስ ትፈልጥዮ ሰብ!
ሓደ ሓደ እዋን ኣብ መጀመርያ ጥዑም ምሸት ኮይኑ ይጅምር።
ጸኒሑ ግን ዘይትደልይዮ ነገራት የጋጥሙ።
እቲ ቅኑዕ ስምዒትኪ ዝበሎን ዝደልዮን ጥራይ እዩ!
ዋላ እውን ሕጊ ዝብሎ:
ምስዓም፡ ምትንኻው ወይ ስጋዊ ርክብ ምስ ዘይደልዮ ሰብ ወይ ምስ ዘይትደልዮ ሰብ ምግባር ኩልኩል እዩ።
ዋላ እውን ኣብታ እዋን ኢቲኣ ብግልጺ ክትዛረቢ ኣይትኽኣሊ።
ዋላ እውን ሰቲኺ አምቢ ምባል ስኢንኪ እንተለኺ።
እቲ ዝግበር ዘሎ ነገር ደስ ይብለኪ ኣሎ ድዩ የለን ንምርድኦም ኣጸጋሚ ኣይኮነን።

ኩሉ ግዜ ሓገዝ ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብ ምዩኒክ ንኣብነት IMMA Beratungs-Stelle ኣማኸርቲ ኣለው: http://www.imma.de/einrichtungen/beratungsstelle/kontakt.html
ኣብ መላእ ጀርመን ድማ ኣዋልድን ኣግባዝን ሓገዝ ክረኽብሉ ዝኽእሉሉ ኣብዚ ትረኽቡ: https://www.zanzu.de/de/hilfe-beratung

በቐዳማይ ኣብ ሓደ ፓርቲ ከይደ ነይረ (ጓል 16 ዓመት) ኣብ መንጎ ክዝክሮ ዘይክእል „Filmriss“ ነገር ኣሎ። እቲ ዝገርም መስተ ዝበሃል ነገር ኣይጠዓምኩን ሓሺሽ እውን ኣይወሰድኩን። እንታይ ኮይነ ክበሃል ይከኣል፧

ከምዚ ዓይነት ተረሳዒ ህሞት ዘሻቕል ነገር እዩ።
ምኽንያቱ ዘጋጠመ ነገራት ፍጹም ኣይዝከረክን ማለት እዩ።
ዋላ እውን ከይደቀስኪ ከለኺ።

ምናልባሽ መሓዙትኪ ዘጋጠመኪ ኩነታት ይፈልጣ ይኾና።
መጀመርያ ንዓተን ሕተትየን።
ደሓር ናብ ሓኪም ክትከዲ ይግባእ።
ሓሚምኪ ከይትህልዊ ክትርኤኪ ትኽእል እያ።

ዝኾነ ሰብ ዕጸ-ፋርስ ኣብቲ ትሰትይሉ ዝነበርኪ ብርጭቆ የእትይሉ ክኸውን ይኽእል እዩ።
መብዝሕትኡ ግዜ እዚ ነገር „K.O.-Tropfen“ ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ዝኾነ ጣዕሚ ወይ ሽታ የብሎምን።
ኣብ ትሰትይዮ ነገር ሓቢኦም የንጥቡልኪ።
ሓይልኺ ይደኽመኪ ነብስኺ ክትኣልዪ ኣይትኽእልን ወይ ዝለመስኪ ኮይኑ ይስመዓኪ።
ድሒሩ እውን ናይ ምዝካር ሃጓፍ ወይ Filmriss የጋጥም።

ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ሓኪምኪ ክትዛረቢ ትኽእሊ ኢኺ።
ናብ ኣማኸርቲ ትካል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እውን ክትሰደኪ ትኽእል ኢያ።
ዘጋጠመ ነገር ዘይምፍላጥ ከሻቕለኪ ይኽእል እዩ።
ስለዚ ሓገዝ ድለዪ።

ሓፈተይ (ጓል 16 ዓመት) ከልቢ እያ። ኣብ ኣፋ እየ ኮምኡ ዝብላ። ሕጂ ድማ ነቲ ሞግዚትና ሓቢራቶ። እቲ ቃላተይ „sexistisch“ እዩ ኢሉኒ። ዓቢዱ ኣሎ ምስለኒ?

„Bitch“ ማለት ሓላፊት ከልቢ ማለት እዩ።
ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ቃል እዚ ንደቀንስትዮ እዩ ዝበሃል።
ሰቢ ከምዚ ኢሉ ንሓንቲ ጓል ክጻረፍ እንከሎ ምስ ብዙሓት የዕሩኽ ከም ትወጽእ ክዛረብ ስለ ዝደለየ እዩ።
ወይ ከኣ እታ ጓል ቅድሚ ሕጂ ስጋዊ ርክብ ከም ዝገበረት ክነግር።
ንሓንቲ ጓል ግን እዚ ጸርፊ ኣዝዩ ዘዋርድ ጸርፊ እዩ።
ሞግዚትካ ሓቁ ኣሎ። እዞም ቃላት እዚኦም ኣጸየፍቲ እዮም።
ካልኦት ኣዋልድ ዘናሽዉ ቃላት እውን መሊኦም ኣለዉ።
ኣወዳት እውን ብጸርፊ ይዋረዱ እዮም ሓደ ሓደ እዋን።
ንኣብነት „Schlappschwanz“ (ልኽሱስ መሸኒት) ተባሂሎም ይጽረፉ።

ሰብ ኣየናይ ቃላት ይጥቀም ኣገዳሲ ኣይኮነን።
እቲ ዝበልዎ የሕምመኪ እንተ ኮይኑ ግን ግቡእ ኣይኮነን።
ምስ ሰባት ብዛዕባ እዚ ምዝርራብ ጽቡቕ እዩ።
በዚኦም ቃላት ጌርካ ክብረት ሰብ ምቕንጣጥ ግን ቅኑዕ ኣይኮነን።
ስለዚ ይቕረ ክትብሊ ይግባእ።

ተግባራት ሓፍትኺ ትኽክል ኣይኮነን ትብሊ እንተ ኮይንኪ ምስኣ ተዘራረቢ።
ነሓድሕድክን ክትከባበራ ኣገዳሲ እዩ።
ነዚ ምትግባር ድማ ምዝርራብ የድሊ። ክሳብ ክንደይ ከም ተኽብርያ መግለጺ እውን እዩ።

ኣነ (ጓል 15 ዓመት) ነቲ ዝፈትዎ ዓርከይ ሓንቲ ሴክሲ ዝኾነት ስእሊ ናተይ ክሰደሉ ደልየ ኣለኹ። ብላዕሊ ዝኾነ ክዳን የብለይን ረጂ እውን የብለይን። መሓዘይ ግን እታ ስእሊ ከይሰደሉ ተማሕጺናትኒ። እንታይ ዓይነት ጸገማት ከጋጥም ይኽእል ድዩ፧

ብዙሓት ኣዋልድን ኣወዳትን ንየዕሩኽተን ከሐጉሳ ወይ ከሐጉሱ ይደልዩ።
ምናልባሽ ሴክሲ ክኾናሎም ወይ ክኸኑለይ ይደልዩ እዩ።
ሓደ ሓደ ነገራት ክንጥንቀቐሎም ዘለና ነገራት ግን ኣለዉ።

እቲ ንጹር ነገር: ከምዚ ዓይነት ስእሊ ክትሰዲ እንከለኺ ንመን ትሰድሉ ከም ዘለኺ ክትሓስብሉ ይግባእ።
እዚ ኣዝዩ ውልቃዊ ነገር ኮይኑ፡ ንዓርክኺ ክሳብ ክንደይ ከም ትኣምንዮ ዘረጋግጽ ነገር እዩ።
ክትሓትዩ ዘለኪ ነገራት ግን:
ዓርክኺ እቲ ስእሊ ይደልዮ ድዩ?
ንዝኾነ ሰብ ዘይደልዮ እንተ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ክትሰድሉ ኣይግባእን።
እዚ ከም ገበን እውን ክቑጸር ይከኣል እዩ።

ክትሓስብሉ ዘለኪ:
ስእልኺ መን ክወስድ ከም ዝኽእል ናትኪ ስእሊ ስለ ዝኾነ ባዕልኺ ኢኺ ትውስኒ።
እቲ ስእሊ ምስ ሰደድክዮ ግን ብርግጽ እቲ ስእሊ እንታይ ከም ዝኾነ ክትፈልጢ ኣይትኽልን ኢኺ።
ስለዚ ጽቡቕ ጌርኪ ሕሰብሉ: ነቲ ስእሊ ትሰድሉ ሰብ ክትኣምንዮ ትኽእሊ ዲኺ።
ዝኾነ ሰብ ብዘይ ናትኪ ፍቓድ ስእልኺ ናብ ካልእ ከመሓላልፍ መሰል የብሉን።
እቲ ሰብ ነቲ እምነት እንተ ክሒዱ፡ ንሱ እዩ በደለኛ።
ኣብዚ ኣርእስቲ ሓገዝ ዘድልየኪ እንተ ኮይኑ ኣብዚ ክትውከሲ ትኽእሊ ኢኺ:
http://www.nina-info.de/save-me-online/kontakt-beratung.html

ኣነ (ጓል 14 ዓመት) ሰለስተ ግዜ ናይ ኣዴታተይ መጺኡኒ። ኣብ መንጎ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደ ወርሒ የዕርፍ። ሕጂ ግን ንኣርባዕተ ወርሒ ደም የብለይን። ሓሚመ ድየ ዘለኹ፧

በዚ ናይ ነዊሕ ደው ምባል ስክፍታታት ኣለኪ።
ስክፍታኺ ርዱእ ኩነታት እዩ!
እዚ ግን ሕማም ኣለኪ ወይ ሓሚምኪ ማለት ኣይኮነን።

ብፍላይ ኣብ መጀመርያ ብዙሓት ኣዋልድ ጽግያተን ወይ ናይ ኣዴታተን ብስሩዕ ኣይኮነን ዝመጸን።
ሓደ ሓደ እዋን እቲ ፍልልይ ናይ መድመይቲ ሓጺር ይኸውን።
መሊሹ ደሓር ነዊሕ ግዜ ይኸውን ክሳብ ደም ዝመጻኪ።
ብዙሕ እዋን ድማ ጽግያት ብገምጋም ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ክመጸኪ ቅድሚ ምጅማሩ ነዊሕ ግዜ ይወስድ።
መብዝሕትኡ እዋን እቲ ናይ ደም ደው ምባል ኣብ መንጎ 21 ክሳብ 35 ዘሎ መዓልትታት የፈላለ።
ኣብ ገሊኤን ኣዋልድ ድማ እቲ ፍልልይ ሕጽር ዘበለ ወይ ንውሕ ዝበለ እዩ።

ካልእ ጉዳይ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ።
ንኣብነት: ጸቕጢ ስለ ዘለኪ ክኸውን ይኽእል።
ከኒና ስለ ዝወሰድኪ ክኸውን ይኽእል።
ክብደት ሰውነትኪ ኣዝዩ ስለ ዝጎደለ ወይ ስለ ዝወሰኸ ክኸውን ይኽእል።
እንተደኣ ቅድሚ ሕጂ ስጋዊ ርክፍ ፈጺምኪ ትፈልጢ ኮይንኪ:
ምናልባሽ ጥንሲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።

ርግጸኛ እንተ ዘይኮንኪ ናብ ሓኪም ደቀንስትዮ ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ።
እታ ሓኪም ክትምርምረኪ ትኽእ ሕቶኺ ድማ ክትምልሰኪ ትኽእል።

ሓወቦይ (ወዲ 14 ዓመት) ከም ዝበለኒ፡ እንተ ደኣ ኩሉግዜ ባዕለይ ስምዒተይ ዘርዊ ኮይነ፡ ክሓምም ይኽእል እየ። ኣነ ድማ እንተወሓደ ሓንሳብ ንመዓልቲ ይገብር እየ። ኣብ ጥዕናይ ጸገም ከምጽኣለይ ይኽእል ድዩ፧

እቲ ንስኻ ትገብሮ ንቡር ነገር እዩ።
ዋላ እውን ንመዓልቲ ብተደጋጋሚ ስምዒትካ እንተርወኻ ስለ ኸምኡ ዝገበርካ ክትሓምም ኣይትኽእልን ኢኻ።
ኣዋልድ እውን ልክዕ ከምኡ።

ሓደ ሓደ እዋን መናእሰያት ባዕላቶም ስምዒቶም ከየርውዩ ይኽልከሉ እዮም።
ከም ብሂል: ስምዒትካ ምርዋይ (ሴጋ) የሕምም ወይ ዓይኒ የዕውር ይበሃል።
እዚ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ነዓኻ ከፈራርሑ ዝብልዎ እዩ።

ኣወዳት ስምዒቶም ኣብ ዘርውይሉ እዋን ላዕለዋይ ቆርበት መትልኦም በእዳዎም ንቕድሚትን ንድሕሪትን የብልዎ።
ወይ ድማ ርእሲ መትሎ ይፍሕፍሕዎ።
ኣዋልድ እውን ባዕለን ስምዒተን ከርውያ ይኽእላ እየን።
ንኣብነት ቅንጢር ብልዕተን እንዳ ደረዛ።
ቅንጢር ኩምር ዝበለ ስጋ ኣብ መንጎ ከናፍር ብልዕቲ ዝርከብ እዩ።

ስለዚ ነብስኻ ክትደርዝ እንከለኻ ስምዒት ስጋዊ ርክብ ወይ ድሌት ከም ዝህልወካ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ።
በዚ ኣገባብ ድማ እቲ ዝበለጸ ስምዒት ስጋዊ ርክብ ወይ ድማ ከተፍስስ ትኽእል።
ነብስኻ ዕጋበት ምሃብ ንቡር ተርእዮ ደቅሰባት እዩ።
ዓቢ ኹን መንእሰይ ብዘየገድስ።
ኣካላትካ በዚ መጠን ጽቡቕ ጌርካ ትላለዮ።
ኣየናይ ትንካፈ ኣካላትካ ደስ ከምዝብለካን ኣየናይ ዘይምቹእ ምዃኑን በዚ ኣገባብ ክትፈልጥ ትኽእል።
እዚ ተግባር ኣብ መጻኢ ንመጻምድትኻ ወይ መጻምድኻ ከተብርሃላ ወይ ከተብርሃሉ ትኽእል ኢኻ።
እዚ የሕምም ዘይኮነስ በንጻሩ የዛንይ ወይ የቕስን እዩ።