ኣብ ጀርመን ብዙሕ መሰላት ትሕተ ዕድመ ኣሎ ይበሃል? እዚ እንታይ ማለት እዩ?

ዳርጋ ኣብ ኩለን ኣህጉር ዓለም እዚ ናይ UN-መሰል ደቂሰባት ኣሎ።
ንሱ ከም ዝብሎ: ኩሉ ሰብ ክቡርን ኣገዳስን ብማዕረ ይርእን።
እተን ሃገራት ድማ ከምቲ ግቡእ ንኽሉ ሰብ ብሓደ መልክዕ ክርእይኦ ይግባእ።

እዚ መሰል ደቂ ሰባት እንኮላይ ንህጻናትን ትሕተ-ዕድመን ይምልከት።
ይኹን ደኣምበር ህጻናት ዝያዳ መሰላት እውን የድልዮም እዩ።
ንዚ ዝምልከት ውዕል መሰል ህጻናት ኣሎ።
ኩሎም ህጻናት ብጽቡቕ ክዓብዩ መሰል ኣለዎም።
ኩሎም ህጻናት ብውሕስ ክዓብዩ ኣለዎም።
ኩሎም ህጻናት ክተባብዑ ይግባእ።
ርእይተኦም ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ክስምዑ ይግባእ።
እዚኦም ድማ እቶም መሰላት ህጻናት እዮም።

እዞም መሰላት ህጻናት ዳርጋ ኣብ ኩለን ኣህጉር ዓለም የገልግሉ።
እዞም መሰላት ድማ ህጻናት ካብ ዝውለዱ ኣትሒዞም ክሳብ 18 ዕድመ ዝገብሩ የገልግሉ።
ዓበይቲ ድማ ነዞም መሰል ህጻናት ኣብ ተግባር ንኽውዕሉ ሓላፍነት ይወስዱ።
ኣብ ጀርመን እውን መሰል ህጻናት ኣገደስቲ መሰላት እዮም።
ኣዋልድን ኣወዳትን ከኣ ሓደ መሰል ኣለዎም።
ኩሉ ሰብ ኣብ ጀርመን ድማ መሰል ህጻናት ክሕሉ ይቕየድ።
ከም ትሕተ-ዕድመ መጠን እንታይ መሰል ኣለካ/ ኣለኪ?
ባዛዕባ እዚ ኣብ ካልእ እዋን ክንገልጾ ኢና።

ኣነ ወዲ 16 ዓመት ነዕሩኽተይ ወዲ ከም ዝፈቱው ወይ ግብረ ሶዶማዊ ምዃንኩ ካብ ዝነግሮም ንንየው ኩሎም ርሒቖሙኒ። ገሊኦም ከኣሞ ጸሊኦሙኒ ክሞቱ። እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ነዕሩኽትኻ ዝነገርካሎም መዓልቲ „Coming Out“ ትበሃል።
ተባዕን ጽቡቕ ተግባርን እዩ!
ብዙሓት መናእሰያት ብዛዕባ እዚ ንሰብ ክነግሩ ይፈርሁ እዮም።
ወለዶም ወይ የዕሩኽቶም ከይጸልእዎም ፍርሂ ኣለዎም።
ሓደ ሓደ እዋን እውን ከምኡ የጋጥም እዩ።
ናይ ሰብ ድሌት ዝፈርዱ ወይ ዝነጽጉ ሰባት ዋላ እውን ኣብዚ ዘበና ኣለዉ።
እዚ ዘሕዝንን ዘጉህን ተግባራት ደቂ ሰባት እዩ።
ካልኦት ከኣ ብዙሓት ኣለዉ ዝርዱኡኻን ዝቕበሉኻን። ክትረኽቦም ጥራይ እዩ ዘለካ።

ኣወዳት ኣለዉ ነወዳት ዘፍቅሩ!
መብዝሕትኡ ግዜ ምስ ካልኦት ከማኻ ግብረ ሶዶማውያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምዝርራብ ጠቓሚ እዩ።
ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ማሕበር ናይዞም መናእሰያት ኣብዚ ትረክብ:
https://diversity-muenchen.de/
ኣብዚ ምስ ትኸይድ ኩነታትካ ዝፈልጡ ሰባት ትረክብ።
ሓደስቲ መሓዙት እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
ምኽንያቱ ንስኻ ዝገበርካዮ ኣበር የልቦን!
ምናልባሽ ኣብ ቤት ትምህርትኻ እውን ክሕግዘካ ዝኽእል ሰብ ክህሉው ይኽእል እዩ።
ወይ ድማ ኣብ ኣማኸርቲ ቤት ጽሕፈት ከይድካ ሓበሬታ ቅሰም:
https://diversity-muenchen.de/beratung-aufklaerung/beratung-hilfe/beratung-bis-27-jahre/

beratung@gladt.de: ኣብዚ ምኽሪ ብቋንቋታት ጀርመን, ዓረብ, ቱርኪ, እንግሊዝኛ, ፈረንሰኛን ኩርድን ትረኽቡ። ተወሰኽቲ ቋንቋታት ብጠለብ ክግበር ይከኣል!

ጓል 15 ዓመት በዓልቲ ሓዳር ዘመድ ኣላትኒ። ዝሓለፈ እዋን ምብ በዓልት ቤታ (ወዲ 25 ዓመት) ናብ ጀርመን መጺኣ። ሓዳራ ኣብዚ ሃገር ቅቡል ኣይኮነን ተባሂሉ። ስለምንታይ?

ዘመድካ ኣብ ካልእ ሃገር ኢያ ተመርዕያ።
ኣብ ጀርመን መርዓ ካብ 18 ዕድመ ንላዕሊ ጥራይ እዩ ዝፍቀድ።
ክልቲኦም ዕድሚኦም ምስ መልአ ማለት እዩ።
ሓደ ሓደ እዋን እውን ሓደ ካብቶም መጻምዲ 16 ወይ 17 እንተ ገይሩ ወይ ገይራ ሓዳር ክገብሩ ይፍቀደሎም እዩ።
እዚ ድማ ናይ ስድራቤት ቤት ፍርዲ እዩ ዝውስኖ።
እዚ ንኽግበር ግና ቅድሚ መርዓ ምግባሮም መመልከቻ ኣብ ቤት ፍርዲ ከእትዉ ይግባእ።

ዝኾነ ትሕቲ 16 ዕድመ ዘለዎ ሰብ ግን ኣብ ጀርመን ክምርዖ ኣይፍቀደሉን እዩ።
ከምዚ ዓይነት ሓዳር ኣብ ካልእ ሃገር ምስ ዝፍጸም እውን ኣብዚ ሃገር ተቐባልነት ኣይረክብን እዩ።
እቲ ምኽንያት ድማ፣ ዝኾነ ሰብ ሓዳር በሲሉ ጥራይ ክኣትዎ ስለ ዝግባእ።

ኣብ ጀርመን መንግስቲ ንህጻናትን መናእሰያትን ክከናኸኖም ግብኡ እዩ።
ስለዚ መንግስቲ፣ መናእሰያት ብድሌቶም ጥራይ ይምርዓው ከም ዘለዉ ርግጸኛ ክኸውን ኣለዎ።
እዚ ማለት: ዝኾነ ሰብ ንሓዳር ክግድደካ ወይ ከድዕሰካ ኣይግባእን (ንኣብነት ወለድኻ) ።
ናይ ባዕልኻ ውሳኔ ጥራይ ክኸውን ይግባእ።
ስለዚ እዩ እምበኣር ናይ መርዓ ገደብ ዕድመ ዝተገብረ።

ሓደ ወዲ ክላሰይ ከብ ዝብሎ: „ኣዋልድ ኩሉ ግዜ ኣብ መጀመርያ ስጋዊ ርክብ እንዳ ደለያ ኣይንደልን ኢየን ዝብላ ምኽንያቱ ክልመና ስለ ዝደልያ“። ሓቁ ድዩ?

ተመሳሰልቲ ብሂላት ብዙሓት ኣለዉ።
ንኣብነት: „ኣወዳት ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ስጉምቲ ክወስዱ ኣለዎም“።
ወይ ድማ: „ኣዋልድ እንታይ ከም ዝደልያ ኣጸቢቐን ኣይፈልጣን እየን“።
መብዝሕትኡ ግዜ እዚ ብሂላት ሓቅነት የብሉን።
ሓደ ሓደ ግዜ ኣዋላድ ተቐላጢፈ ሕራይ ክብል የብለይን ኢለን ይሓስባ እየን።
ምኽንያቱ እቲ ወዲ ብዛዕባይ ሕማቕ ከይሓስብ ኢለን ስለ ዝፈርሃ።
ይኹን ደኣምበር ጓል ኣይፋል እንተ ኢላ ኣይፋል እዩ።
ምሳኻ ገና ርግጸኛ ኣይኮነትን ዘላ ማለት እዩ።

ዋላ እውን ኣብ እዋን ምልላይ ኩነታት ዘይንጹር ወይ ዘይብሩህ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ዝኾነ ሰብ „ሕራይ“ ድዩስ „ኣይፋል“ ማለቱ እዩ ንምፍላጥ ኩሉ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን።
እዚ ምስ ምልላይ (ምቅጣብ) ዝተሓሓዝ ኩነታት ስለ ዝኾነ መሳጢ ክኸውን ይኽእል እዩ።
መስተውዓሊ ክትከውን ግን ኣለካ።
እንተዘይኮኑ ግን ነታ ሰብ እውን ከይተረዳኣካ ክትብድላ ትኽእል ኢኻ።

ስለዚ ኣይፋል እንተበለት እውን ግቡእ ክብራ ክትህባ ኣለካ።
ስጋዊ ርክብ ንምፍጻም ንሰብ ከተድዕሶ ወይ ከተርግጾ ኣይግበኣን እዩ።
ኣዋልድ ኮና ኣወዳት ብስነስርዓት ክተሓዙ ይደልዩ እዮም።
ርግጸኛ እንተዘይኮይንካ ሕተት።
ብዙሓት ኣዋልድ ከምዚ ምስ ትገብር ጽቡቕ ይረኽብኦ!
ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ንኣብነት ኣብዚ ክትረክብ ትኽእል: http://www.echt-krass.info/trial_error.html

ቅድምሕዚ ኣላይተይ ዝነበረት (ጓል 22 ዓመት)ን ኣነን (ወዲ 16 ዓመት) ተፋቒርና ኣለና። የዕሩኽተይ ኩልኩል ምዃኑ ይዛረቡ። ትኽክል ድዩ? ንሳ ኣብዚ እዋን ኣብ ካልእ ቦታ እያ ትሰርሕ ዘላ።

የዕሩኽትኻ ዝበሉዃ ገሊኡ ጥራይ እዩ ሓቅነት ዘለዎ።
ሰብ ምፍቃር ተኸልኪሉ ኣይፈልጥን እዩ።
ኣካላዊ ምትንኻፍ ግን ገደብ ኣለዎ።
ኣላዪትካ ምሳኻ ስጋዊ ርክብ ክትፍጽም ወይ ክትስዕመካ ኣይፍቀዳን እዩ።
ምኽንያቱ ንስኻ „ክንክን ዘድልየካን“ ኣብኣ ስለ ትምርኮስን።
ንዓኻ ዝከናኸን ሰብ ምሳኻ ስጋዊ ርክብ ክፍጽም ፍቑድ ኣይኮነን።
ዋላ እውን ንስኻ እንተደለኻ።
ብሕጊ ኩልኩል እዩ።

እንተደኣ ኣላይትካ ዘይኮና ግን ካልእ ኣርእስቲ እዩ።
እዚ ብሕጊ ኩልኩል ኣይኮነን።
ክትፈልጦ ዘለካ ግን:
እቲ ዝምድና ብናይ ክልቴኹም ድሌት ጥራይ ክኸውን ኣለዎ።
ኣካላዊ ምትንኻፍ እውን ብናይ ክልቴኹም ውሳኔ ክኸውን ኣለዎ።
ስለዚ ክልቴኹም ዝደለኹሞ ነገር እንተኮይኑ ቅቡል እዩ።
ሓደ ሓደ እዋን ግን እቲ ትደልዮ ነገር ኣጸቢቕካ ንምፍላጥ ኣሸጋሪ እዩ።
ሓደ ሓደ እዋን ንሰብ ከተሐጉስ ኢልካ ውን ነገራት ትኣትዎ።
ከምዚ ምስ ዝኸውን ከይደለኻ ትፍጽም ኣለካ ማለት እዩ።
ሓደ ሓደ እዋን እዚ ነገራት ፈላሊኻ ክትርእዮ ኣሸጋሪ እዩ።
ምናልባሽ እውን ምስ ሰብ ብዛዕባ እዚ እንተተዛራረብካ ወይ ምኽሪ እንተ ረኸብካ ጠቓሚ እዩ።

ኣነ (ጓል 14 ዓመት) ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ኣዴታተይ ወይ ጽግያተይ መጺኡኒ ነይሩ። ብድሕሪኡ ታምፖን ወይ ሞዴስ ምስ ገበርኩ ሃንደበት ብዙሕ ደም ፈሲሱኒ። ድንግልናይ ተቐዲዱ ከይከውን ብጣዕሚ ፈሪሀ ኣለኹ። እንታይ ተገበርኩ ይሓይሽ?

ዘፍርህ ወላሓንቲ የብልክን።
ብዝሒ ምፍሳስ ደም ጽግያትኪ ሓደ ሓደ እዋን ይለዋወጥ እዩ።
ስለ ከምዚ ዝኾነ እዩ ብዙሕ ደም መጺኡኪ ዝኸውን።

ንምዃኑ ድንግልና ከመይ ከም ዝመስል ትፈልጢ ዲኺ?
ነዚ ከብርሃልኪ ኣፍቅድለይ:
ብዚሓት ኣዋላድ ድንግልና ንብልዕቲ ዝሽፍን ቆርበት እዩ ዝመስለን።
እዚ ግን ጌጋ እዩ: ድንግልና ዕጻፍ ነገር እዩ።
እዚ ዕጻፍ ኣብቲ መእተዊ ኣፍደገ ብልዕቲ ዝተለጠፈ እዩ
እቲ ዕጻፍ ዝተፈላለየ ምስሊ ኣለዎ:
ሓደ ሓደ እዋን ብጣዕሚ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ንኽትርእዮ ከማን ኣሸጋሪ እዩ።
ሓደ ሓደ እዋን ከኣ ዓቢ ኮይኑ ኣብቲ ኣፍደገ ንእሽተይ ጥራይ ይረአ።

እቲ ኣገዳሲ ነገር ግን: ናይ ነፍስወከፍ ጓል ድንግልና ምስሉ ይፈላለ እዩ።
ዋላ እውን ኣብ ፈልማይ ስጋዊ ርክብ ናይ ገሊኤን ኣዋልድ ጥራይ እዩ ዝደምይ።
በዚ መሰረት ከኣ ሓንቲ ጓል ቅድሚኡ ስጋዊ ርክብ ፈጺማ ነይራ ወይ ኣነበረትን ኢልካ ክፍለጥ ኣይከኣልን እዩ።
ስለዚ ሕጂ ዘጨንቕ ዋላሓንቲ የብልክን።
እንተ ደኣ ዝያዳ ሓበሬታ ደሊኺ ግን ናብ ሓኪም ደቀንስትዮ ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ ወይ ድማ ናብ ProFamilia-Stelle (https://www.profamilia.de/) ኬድኪ ተወከሲ።
ኣብኡ እንታይ ከም ዝግበር ኣብዚ ተዓዘቢ: ኩለን ደቂ ክላሰይ ናብ ናይ ደቀንስትዮ ሓኪም ከይደን ይፈልጣ እየን። ኣነ ውን (ጓል 14 ዓመት) ክኸይድ ኣለኒ ድዩ? እንታይ ኢየን ዝገብራ ኸ?

ኩለን ደቂ ክላሰይ ናብ ናይ ደቀንስትዮ ሓኪም ከይደን ይፈልጣ እየን። ኣነ ውን (ጓል 14 ዓመት) ክኸይድ ኣለኒ ድዩ? እንታይ ኢየን ዝገብራ ኸ?

ናብ ሓኪም ደቀንስትዮ ክትከዲ እንተደኣ ኮይንኪ:

 • ብዛዕባ ናይ ስጋዊ ርክብ ክፋል ኣካላትኪ ሕቶታት ምስ ዝህልወኪ።
 • መከላኸሊ ጥንሲ ኮነ ሕማም ምስ ትደልዪ።
 • ጥንሲ እንተለኪ።
 • ኣብ ታሕቲ ከብድኺ ቃንዛ እንተለኪ ወይ ናይ ኣዴታትኪ ምስ መጸኪ እንተተቐንዚኺ።
 • ጥንሲ ክትሰዲ እንተ ደሊኺ።

 
እታ ሓኪም ደቀንስትዮ መጀመርያ ከተዘራርበኪ እያ።
እንታይ ክትገብረልኪ ከም ትደልዪ ክትሓተኪ እያ።
ሓቢርክን ደሓር ክትምርመሪ ኣለኪ ድዩ የብልክን ትውስና።
ክትምርመሪ እንተኮንኪ ክዳውንትኺ ተውጽኢ።
ጎና ተኸዲንኪ እንተለኺ ሞታንታኺ ጥራይ ተውጽእዮ።
ብድሕሪ እዚ እታ ሓኪም „ብልዕትኺ“ ትምርምሮ።
እዚ ማለት: ሽፐኩሉም ዝበሃል ሓጺን ኣብ ብልዕትኺ የእትያ ትርእየኪ።
እዚ ሽፐኩሉም ትቦ መሳሊ ሓጺን እዩ።
ቁሩብ ንውሽጢ ብልዕትኺ የእትያ እታ ሓኪም ብኡ ትርእየኪ።
 
እዚ ዓይነት መርመራ ኩሉ ግዜ ኣድላዪ ኣይኮነን።
መዓስ ክትገብሪ ከም ትደልዪ ንስኺ ኢኺ ትውስኒ።
እንተ ደኣ ገና ብድንግልናኺ ኣለኺ እታ ሓኪም ትጥንቀቕ እያ።
ከምቲ ግቡእ ድማ ድንግናኺ በዚ መርመራ ክፈርስ ኣይክእልን እዩ።
ናብ ከምዚ ሓኪም ምስ ትኸዲ ከመይ ከም ዝመስል ንምዕዛብ ኣብዚ ተዓዘቢ: https://gutzuwissenfilm.wordpress.com/ (እዚ ቪድዮ ብቋንቋ ጀርመን, ቱርኪ, ፋርሲ, ዓረብን እንግሊዝኛን ትረኽቡ)

ኣነ ንሓንቲ ጓል ብማዕዶ ጥራይ ፈተያ። ነዛ ጓል ክዛረባን ክላለያን ደልየ ግን ብኸመይ ኣይፈልጥን። እንታይ ክገብር ይኽእል?

ሓንቲ ሰብ ጽብቕቲ ወይ ጥዕምቲ ወይ ደስ እንተ ኢላትካ
ኣፍቂርካያ ኣለኻ ማለት እዩ።
መጀመርያ ግን ክትላለያ ኣለካ።
ብድሕሪኡ ኢኻ ትኾነካ ድያ ኣይትኾነካን ትፈልጥ።
ወይ ንሳ እውን ትፈትወካ ድያ ኣይትፈትወካን ትፈልጥ።
 
ክትዛረባ እንከለኻ ብትሕትና ክኸውን ኣለዎ።
ነገራት ከይከብድ ድማ ነዞም ጠቐምቲ ነገራት ኣብ ምልላይ ተገንዘብ:

 1. ክትላለያ እንከለኻ ኣብ ጽቡቕ ሙድ ወይ መዓልቲ እንከለኻ ክኸውን ኣለዎ።
 2. ዘኒጥካ ግን ከኣ ምቹእ ክዳን ገይርካ (መታን ዓቕልኻ ከይጸበካ) ርኸባ።
 3. ኣብ ጥቓኣ ኮይንካ ግን ከኣ እኹል ርሕቀት ሓሊኻ ተዛረባ።
 4. ዓይና እንዳ ሓለኻን ገጻ እንዳ ረኣኻን ኣዛርባ።
 5. „ብዝያዳ ንኽላለየኪ ፍቓደኛ ዲኺ?“ ኢልካ ሕተታ።
 6. ሕራይ እንተ ኢላትካ ዝኾነ ነገር ሕተታ። ንኣብነት ትፈትዎ ሙዚቃ ወይ ዝንባለኣ ሕተታ።
 7. ኣብታ ሰብ ዘለካ ተገዳስነት ኣርእያ።
 8. ኣድናቖትካ ግለጸላ ወይ ኣብኣ ደስ ዝብለካ ነገራት ወይ ትፈትዎ ነገራት ንገራ።
 9. እተን ቀዳሞት ኣድናቖታት ግን ብዛዕባ ኣካላታ ክኾና የብለንን።
 10. ንኣብነት ትሰምዖ ሙዚቃ ወይ ድማ ኣዘራርባኣ ከም ትፈትዎን ደስ ከም ዝብለካን ንገራ።
 11. ንዓኣ እውን ደስ እንተ ኢልካያ ኣብኡ እንከሎ ክርደኣካ እዩ።

ንሓደ ሰብ ክትዛረቦ ብዙሕ ድፍረት ይሓትት እዩ።
ሓደ ሓደ ግዜ ንሓንቲ ጓል ትሓታ እሞ ድሌት ከም ዘይብላ ትነግረካ።
እዚ ድማ ከም ዘሕርቐካ ፍሉጥ እዩ።
ይኹን ደኣምበር ምፍላጥካ እውን ጽቡቕ እዩ።

ኣነ (ወዲ 15 ዓመት) ጀርመናዊት ዓርኪ ኣላትኒ። ብዙሕ እዋን ብሓሳብ ኣይንሰማማዕን ኢና። ኣካዳድናኣ ናይ ዓዋሉ (ሴክሲ)፣ ብዘይ ባኣይ ወይ ብዘይ ድሌተይ ድላያ ትገብር። ኣነ ድማ ደስ ኣይብለንን እዩ። ጀርመናውያን ኣዋልድ ኩለን ከምኡ ድየን?

ኩለን ጀርመናውያን ሓደ ኢየን ክበሃል ኣይከኣልን።
ንቡዝሓት ኣዋልድን ኣንስትን ግን እዞም ዝስዕቡ ነገራት ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም:
ልክዕ ከም ኣወዳት ንሳተን እውን ናይ ሂወት ናጽነት ክህልወን ይደልያ።
እዚ ማለት: ምስ ደቂ ተባዕትዮ ብዘይ ኣዳላው ወይ ብማዕረ ክረኣያ ይደልያ።

እዚ ማለት ግን ካልእ ዓርኪ ይደልያ ማለት ኣይኮነን።
ናይ ባዕለን ርእሰ-ውሳኔ ስለ ክገብራ ዝደልያ እዩ።
ዝደለየኦ ነገር ባዕለን ክውስና ይደልያ። ንኣብነት:
ዝደለየኦ ዓይነት ክዳውንቲ ክኽደና ይደልያ።
ምስ መሓዙተን ዋላ እውን ንበይነን ክራኸባ ይደልያ።
ምስ ካልኦት ኣወዳት እውን ክመሓዘዋ ይደልያ እየን።
እዚ ግን ምስ ዝምድናኹም ወላሓንቲ ዘራኽብ የብሉን።
ዓርክኻ ብጣዕሚ ትፈትወካ እያ።
ይኹን ደኣምበር ምስ ካልኦት ሰባት፣ ኣዋልድ ኮና ኣወዳት ርክባ ከተቋርጽ ግን ኣይትደልን።

ካብ ጓል ናብ ጓል እውን ፍልልይ ኣሎ።
ብዛዕባ ዘለካ ስምዒታት ኣብዚ ጉዳይ ምስ ዓርክኻ ተዛራረብ።
ነንሓድሕድኩም ከኣ እንታይ ከም ትምነዩን ትደልዩን ተመያየጡ።
ብድሕሪ እዚ ዝሓሸ ክትሰማምዑ ኢኹም።