— ዓርከይ ኣነ ሽግርኡ ክውሕጦ ይደሊ። ሽግሪ እንታይ እዩ? ክትውሕጦኸ ብሓቂ ይከኣል ድዩ?

— ሽግሪ ሓደ መጠግጠግ ዝብል ፈሳሲ እዩ።
— እቲ ፈሳሲ ካብ ብልዕቲ ሰብኣይ ዝወጽእ እዩ።
— እዚ ሽግሪ ኣብ ዝፈሰሉ እዋን እዩ።
— ብዛዕባ ምፍሳስ ሽግሪ ኣብ‘ዚ ከተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ፣
https://refu-tips.de/en/my-friend-told-me-that-he-ejaculated-what-does-that-mean/

— ሽግሪ ብምውሓጥ ነፍሰ ጾርነት ከጋጥመኪ ኣይክእል እዩ።
— ሽግሪ ግን ሕማማት ከመሓላልፍ ይኽእል እዩ።
— ሽግሪ ክውሓጥ እንከሎ እውን።
— ዓርክኺ ጥዕንኡ ምሉእ ምዃኑ ርግጸኛ እንተደኣ ዘይኮይንኪ፣
— ሽግሪ እንተዘይወሓጥኪ ዝሓሸ እዩ።

— ጣዕሙ ዝተፈላለየ እዩ።
— ገሊኦም ሰባት ጣዕሙ ይፈትውዎ እዮም።
— ገሊኦም ድማ የፈንፍኖም።
— ክልቲኡ ዘሎ እዩ።

— ሽግሪ ናይ ግድን ምውሓጥ የብልክን።
— ዝኾነ ይኹን ሰብ እውን ንኽትውሕጢ ከገድደኪ ኣይፍቀደሉን እዩ።
— ዓርክኺ እውን ከይተረፈ።

— ኣነ (16, ወዲ) ዓረብያ ስንኩላን እየ ዝጥቀም። ምስ ኣዕሩኽተይ ክራኸብ ደስ ይብለኒ። ንሶም ይብሉኒ፣ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ዓረብያ ስንኩላን ስለ እትጥቀም ይብሉ። ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ኣይኮንካን። ምርዳእ ኣብዩኒ። ልክዕ ድዩ እዚ?

— ኣይፋሉን፣ እዚ ልክዕ ኣይኮነን።
— ናይ „ብሓቂ“ ሰብኣይ ዝበሃል የለን።
— ደቂ ሰብ በበይኖም ኣዮም – ሰብኡትን ኣወዳትን እውን።
— ሰብኣይ ጉልቡት ወይ ደቂቕ ክኸውን ይኽእል እዩ።
— ሰብኣይ ሰብኡት ወይ ድማ ኣንስቲ ከፍቅር ይኽእል እዩ።
— ሰብኣይ ዓረብያ ስንኩላን ክህልዎ ይኽእል ኣዩ።
— ንፍሲወከፍ ሰብኣይ ዝተፈለየ እዩ።
— ዓረብያ ስንኩላን ስለ ዘለካ ጸገም የብሉን።

— ኣብ ጾታዊ ርክብ እውን፣
— ዝተፈላለየ ዓይነት ጾታዊ ርክብ እዩ ዘሎ።
— ስጋዊ ርክብ ሓደ ዓይነት ጾታዊ ርክብ እዩ።
— ስጋዊ ርክብ፣ ብልዕቲ ሰብኣይ ኣብ ውሽጢ ርሕሚ ወይ ኣብ መቀመጫ ኣሎ ማለት እዩ።
— ካልኣት ዓይነታት ጾታዊ ርክባት እውን ኣለዉ።
— ንኽልቲኦም ደስ ዘበሎም ዘበለ ቅኑዕ እዩ።

— መጀመርያ ክትፈልጦ ዘሎካ፣ ኣበይ ክትንከፍ እዩ ደስ ዝብለካ?
— ንጓል ኣንስተይቲ ወይ ወዲ ተባዕታይ ዓርክኻ ብቕንዕና እንታይ ደስ ከም ዝብለካ ንገሮም።
— ንሱ ወይ ንሳ ኣንታይ ደስ ከም ዝብሎም እውን ሕተቶም።
— ክልቴኹም ነንሕድሕድኩም ደስ ዘብል ስምዒታት ክትወሃሃቡ ትኽእሉ ኢኹም።

— ኣነ (17, ወዲ) ንነብሰይ እሓታ፣ ኮንዶም ክልተ ግዜ ክጥቀመሉ እኽእል ድየ?

— ኣይፋሉን፣ ኣይከኣልን ኣዩ።
— ኮንዶም ካልኣይ ግዜ ኣብ ብልዕትኻ ኣንድሕር ኣእቲኻዮ፣
— ሽግሪ ብጌጋ ኣብ ላዕሊ ናይ‘ቲ ኮንዶም ክነጥብ ይኽእል እዩ።
— በዚ ድማ ሽግሪ ኣብ ርሕሚ ናይ‘ታ ጓል ኣንስተይቲ ክኣቱ ይኽእል እዩ።
— እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ነፈስ ጾርነት ከጋጥማ ይኽእል እዩ።

— ሓድ ሓደ ምዕዶታት ክንህበካ፣
— ተዓሺጉ ዝነበረ ኮንዶም ጥራይ ተጠቐም።
ከም‘ዚ ዝስዕብ እንተኾይኑ ድማ ኮንዶም ኣይትጠቐመሉ፣
— እቲ መዐሸጊ ዝተበላሸወ እነተኾይኑ።
— ወይ እቲ ኮንዶም ዝተበላሸወ እንተኾይኑ።
— ወይ ድማ ዕለቱ ዝወደቐ እንተኾይኑ።

— እንተደኣ ሽግሪ ኣፍሲስካ።
— ወይ ነቲ ኮንዶም ካብ ብልዕትኻ እንተደኣ ኣውጺእካዮ።
— እቲ ኮንዶም ብትኽክል ብልዕትኻ እንተዘይሸፊንዎ።
— ሽዑ ነቲ ኮንዶም ደርብዮ።

— ሓያለ ኮንዶማት ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ።
— ኣብ ድሮገሪ ዋግኡ መጠነኛ ዝኾነ ኮንዶም ኣሎ።
— ኮንዶም ምግዛእ ንቡር ኣዩ።
— ከምኡ ብምግባርካ ሓላፍነት ከም ዝስመዓካ ተርኢ።
ከሕፍረካ ኣይግባእን እዩ!

— ዓርከይ (17 ዝዕድሚኡ) ፍርቂ ሰውነቱ ለማስ እዩ። ትማሊ ከም ዝነገረኒ፣ ኣዲኡ ኣብ ሕፍርቱ ትላጽዮ። እዚ ድማ ኣብ ናይ እስልምና ናይ ጽሬት ሕጊ ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ናይ ግድን ክላጸ ኣለዎ ማለት ድዩ?

— ናይ ጽሬት ሕጊ ፣ ከም‘ቲ እቲ ሃይማኖት ዝእዝዞ ጽሩይ ምዃን ማለት እዩ።
— ምስልምና ከም ዝብሎ፣ ሓደ ኣስላማይ ወይ ሓንቲ ኣስላመይቲ ክጽልዩ ከለዉ ጽሩያት ክኾኑ ኣለዎም።
— ዓርክኻ/ኺ ስንኩል እዩ።
— ምናልባት ክጽሊ ኣይክእልን ይኸውን።
— ክጽሊ ዝኽእል እንተኾይኑ፣
— ምናልባት እውን ባዕሉ ክላጸ ይክእል ይኸውን።

— ሃይማኖተኛ እንተደኣ ከይኑ፣ ሕግታት ከኽብር ይኽእል እዩ።
— እዚ ባዕሉ ክውስኖ ይኽእል እዩ።
— ድለይት ምልጻይ እውን ባዕሉ ክውስኖ ይኽእል እዩ።
— ስለ ዘይተላጸየ ግን ሕማቕ ኣስላማይ እዩ ማለት ኣይኮነን።
— ኣዲኡ ስለ እትላጽዮ እውን ሕማቕ ይስምዖ ይኸውን።
— ክውስን ይኽእል እዩ፣ መን ክላጽዮ ከም ዝፍቀደሉ?

— ኣገዳሲ ነገር፣ ዓርክኻ/ኺ ውልቃዊ መሰላት ኣለዎ።
— ውልቃዊ መሰል ዝበሃል ንኣብነት፣
— ንሰውነቱ ብዝምልከት ባዕሉ ክውስን ይኽእል እዩ።
— ሕማቕ ስምዒት ዝፈጥረሉ ነገራት ክገብር ዘገድዶ ሰብ የለን።
— ብስንክልነኡ ምኽንያት እውን ኣይከኣልን እዩ።

ዓርከይ ከም ዝነገረትኒ፡ „መከላኸሊ ቀለቤት“ ተጠቐም ትብለኒ። እዚ ኣነ ኣይፈልጦን እዩ። እንታይ እዩ? ብኸመይ ከ ክጥቀመሉ ይኽእል?

እዚ መከላኸሊ ቀለቤት ልክዕ ከም ከኒና መከላኸሊ ጥንሲ እዩ።
እታ ቀለቤት ንኣካላትኪ ሆርሞን ትወስደሉ።
በዚ ኣገባብ ድማ ጥንሲ ንኸይመጽእ ይዕገት።
ሓኪም ማህጸንኪ ክትጽሕፈልኪ ትኽእል እያ።
በቲ ናይ ሓኪምኪ ወረቐት ጌርኪ ድማ ኣብ ፋርማሲ እቲ ቀለቤት ትገዝእዮ።

እታ መከላኸሊ ቀለቤት ኣብ ብልዕትኺ ተእትውያ።
ኣብ ብልዕትኺ ድማ ሰለስተ ሰሙን ዝኣክል ክትጸንሕ ኣለዋ።
ብድሕሪ እዚ ነታ ቀለቤት ካብ ብልዕትኺ ተውጽእያ።
ብድሕሪ እዚ ሸውዓተ መዓልቲ ተጸቢኺ ሓዲሽ መከላኸሊ ቀለቤት እንደገና ተእትዊ።
ብዝበለጸ ኣብ ካላንደርኪ መዘከሪ ግበርሉ።

ኣስተውዕሊ: እቶም ሆርሞን ዘይምቹእ ጎናዊ ሳዕቤናት ክህልዎም ይኽእል እዩ።
ኣብ ሓኪም ማህጸንኪ ኬድኪ ሓበሬታ ብዛዕብኡ ቅሰሚ።
እቲ መከላኸሊ ቀለቤት ብኸመይ ከተእትውዮ ትኽእሊ?
መጀመርያ ምጹእ ቦታ ድለዪ።
ብድሕሪኡ ኣብ ከተብሩኺ ትኽእሊ ኢኺ።
ወይ ድማ ሓንቲ እግርኺ ኣብቲ ናይ ባጮ ጫፍ ክትሰቕልዮ ትኽእሊ ኢኺ።
ብመጠዋጢት ኣጻብዕትኽን ዓባይ ዓባይቶኽን ጌርኪ ነታ ቀለቤት ጽቐጥያ።
ሕጂ ነታ መከላኸሊ ቀለቤት ኣብ ብልዕትኺ ክትደፍእያ ትኽእሊ።
እታ መከላኸሊ ቀለበት ኣብ ውሽጢ እንተ ዘይትስማዓኪ ኣላ ኣብ ቦትኣ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ።

ዓርከይን ኣነን (ጓል 17 ዓመት) ዝመጽእ ዘሎ ቀዳመ-ሰንበት ስጋዊ ርክብ ክንፍጽም ደሊና ኣለና። ኣብቲ መዓልቲ ግን ጽግያተይ ክመጸኒ እዩ። ዓባየይ ከም ዝበለትኒ ግና፡ ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጽግያት ምርሳሕ እዩ። እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ?

ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጽግያት ሃሳዪ ኣይኮነን።
ክልቴኹም እንተ ደሊኹሞ ከኣ ጸገም የብሉን።
ገለ ደቀንስትዮ ኣብ እዋን ጽግያተን ስጋዊ ርክብ ክገብራ ይደልያ ገለ ድማ ኣይፈትዋን።
ደቂ-ተባዕትዮ እውን ኣብዚ ዝፈላለ ስምዒት እዩ ዘለዎም።
ኣብ ገለ ሃይማኖታት ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጽግያት ፍቑድ ኣይኮነን።
እዚ ግን ናይ እምነት ጉዳይ ጥራይ እዩ።
ትኣምንሉ እንተ ኮይንኪ ከተኽብርዮ ትኽእሊ ኢኺ።
ብሕክምና ዓይኒ ክረአይ እንከሎ ግና ስጋዊ ርክብ ኣብ እዋን ጽግያት ዋላሓንቲ ጸገም የብሉን።

እቲ ዋና ነገር ክልቴኹም ፈቲኹም ክኸውን ኣለዎ።
ኣብ እዋን ጽግያት ስጋዊ ርክብ ምፍጻም ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ይከኣል።
ክልቴኹም ኣብ ብልዕትኹም ብጥዑም ስምዒት ክትተናኸፉ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ መትሎ ኣብ ብልዕቲ ክኣቱው እንተ ደሊኹም?
ነዞም ዝስዕቡ ኣገባባት ተኸተሉ:
ዋላ እውን ኣብ እዋን ጽግያት መከላኸሊ ተጠቐሙ።
ብዝበለጸ ኮንዶም ተጠቐሙ።
ምኽንያቱ ኣብዚ እዋን እውን ጥንሲ ክሕዘኪ ይኽእል እዩ።
ጾታዊ ሕማማት እውን ኣብዚ እዋን ብዝቐለለን ብዝያዳን ክመሓላለፉ ይኽእሉ።
ኣብ ውሽጢ ዝውተፍ ሞዴስ ወይ ታምፖን እንተለኪ ቅድሚ መትሎ ኣብ ብልዕትኺ ምእታው ናይ ግድን ከተውጽእዮ ኣለኪ።

ኣነ (ጓል 16) ሓሙሽተ መዓልተይ ጽግያተይ መጺኡኒ ኣሎ። ትማሊ ድማ ምስ ሓደ ስጋዊ ርክብ ፈጺመ ነይረ። መከላኸሊ ኣይተጠቐምኩን ግን። ክጠንስ ይኽእል ድየ?

እወ፡ ኣብ እዋን ጽግያት እውን ጥንሲ ክሕዘኪ ይኽእል እዩ።
ኣዝዩ ሳሕቲ እኳ እንተኾነ
ጥንሲ ክመጽእ ይኽእል እዩ።

እቲ ኣብ ውሽጥኺ ዝርከብ እንቋቕሖ ኣብ ውሱን እዋን ጥራይ እዩ ክጫጭሕ ዝኽእል።
ክጫጭሕ ክንብል እንከለና:
ብዘይ መከላኸሊ ስጋዊ ርክብ ምስ ትፍጽሚ ጥንሲ ክሕዘኪ ይኽእል እዩ።
እቲ እንቋቕሖ ቀቅድሚ ምውዳቑ ጥንሲ ክትሕዚ ትኽእሊ።
እቲ እንቃቕሖ ኣብ ዝወድቀሉ ድማ ኣዚኺ ጥንሲ ክትሕዚ ትኽእሊ።
ዋላ እውን ድሕሪ እቲ እንቋቕሖ ምውዳቑ እውን ጥንሲ ክትሕዚ ትኽእሊ።
መዓስ እዩ እቲ እንቋቕሖ ዝወድቕ ከኣ ብንጹር ክትፈልጥዮ ኣይትኽእልን ኢኺ።
እቲ ናይ እንቋቕሖ ምውዳቕ ንውሓት ግዜ ጽግያትኪ እዩ ዝቕይዶ።
ኣብ ሓጺር እዋን ድዩ ጽግያትኪ ዝመጸኪ?

ኣብ እዋን ስጋዊ ርክብ ዘርኢ ተባዕታይ ኣብ ብልዕቲ ክኣቱው ይኽእል እዩ።
ክሳብ 5 መዓልቲ እታ እንቋቕሖ ኣብ ውሽጥኺ ክትጫጭሕ ትኽእል።
ብድሕሪኡ ድማ እታ እንቃቕሖ ክትወድቕ ትኽእል።
ናብ ናይ ማህጸን ሓኪምኪ ተትኸዲ ዝበለጸ እዩ።
ዋላ እውን ትማሊ ጥንሲ እንተ ሓዝኪ ሓኪምኪ ክትሕግዘኪ ትኽእል እያ።
መርሚራ ሓበሬታን ምኽርን ትህበኪ።

ዓርከይ (ጓል 15) ከኒና ትውሕጥ እያ። ብዙሕ ግዜ ድማ ብሓንሳብ ንድቅስ ኢና። ሓደ ሓደ እዋን ግና እቲ ከኒና ትርስዖ ኢያ። ክትጠንስ ትኽእል ድያ?

ትኽክል፡ ዓርክኻ ክትጠንስ ትኽእል እያ።
እቲ ከኒና ኣብ ሰዓቱን ብተኸታታልን ክውሰድ ዓቢ ኣገዳስነት ኣለዎ!
እቲ ክበሃል እንከሎ ግና ካብ ከኒና ናብ ከኒና እውን ይፈላለ እዩ።

ዓርክኻ እቲ ደቂቕ ከኒና ድያ ትወስድ?
እሱ እንተኾይኑ መዓልታዊ ኣብ ሓደ ሰዓት ክውሰድ ኣለዎ።
ብዝበለጸ መዘከሪ ኣብ ሞባይላ እንተ ትገብር ዝበለጸ ይኸውን።
እታ ሞባይል ጭር ምስ በለት ድማ ከኒናኣ ትውሕጥ።
እንተደኣ እቲ ደቂቕ ከኒና ዶንጊያ ወሲዳቶ ወይ ድማ ጠቕላላ ረሲዓቶ ግና:
ውሕስነት ናይ ምክልኻል ጥንሲ ይቕንስ።
ብዝተኻእለ መጠን ኮንዶም ብምውሳኽ ክሳብ ናይ ኣዴታታ ዝመጻ ክትከላኸሉ ዝምረጽ እዩ።

ምናልባእ ዓርክኻ ከኒና ትወስድ ትኸውን?
ዓርክኻ ከኒና መዓልታዊ ክትወስዶ ኣለዎ።
ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ክኸውን ኣለዎ።
ከኒና ከይወሓጠት እንተ ረሲዓቶ:
ብዝተኻእለ መጠን ኮንዶም ብምውሳኽ ክሳብ ናይ ኣዴታታ ዝመጻ ክትከላኸሉ ዝምረጽ እዩ።

ከኒና ምውሓጥ ብዙሕ እዋን ትርስዕ እንተኮይና ግና:
ሓቢርኩም ናብ ሓኪም ማህጸን ብምኻድ ሓበሬታ ቅሰሙ።
ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ኣለኩም።

ኣነ (ወዲ 17 ዓመት) ዓርኪ ኣላትኒ። ኣብ ናይ ማህጸን ሓኪም ከይዳ ነይራ። ንሳ ከም ትብሎ ኩለን ኣዋልድ ኣብኡ ይኸዳ። ኣወዳት ዝኸድዎ ኮምኡ ሓኪም ከ ኣሎዶ?

እወ ሓኪም ኣሎ።
እቲ ሓኪም „ኣንድሮሎጂስት“ ይበሃል።
መብዝሕትኡ ግዜ ዩሮሎጂስት እውን እዩ።
ብብዙሕ ጉዳይ ናብዚ ሓኪም ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።
ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ወይ ብዛዕባ ኣካላትካ ሕቶታት እንተለካ ክትከይድ ትኽእል።
ኣብ መትሎኻ ዝኾነ ዘይንቡር ነገር እንተ ወጺኡካ።
ኣካላትካ ስለ ዝቀያየር ዘሎ ርግጸኛ እንተ ዘይኮንካ።

ኣገዳሲ ነገር ድማ:
በይንኻ እውን ኩሉ ግዜ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።
እቲ ሓኪም ክምርምረካ ይኽእል እዩ።
እንተደሊኻ ማለት እዩ።

ኣካላትካ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ።
ለውጥታት ከጋጥም እንከሎ እውን ይርደኣካ።
ገለ ለውጥታት ምስ ዘጋጥም ናብ „ዩሮሎጂስት“ ምኻድ የድሊ።
ንኣብነት ተሪር እሳር ኣብ ፍረነብስኻ ምስ ዝስማዓካ።
ሓኪም ክርእየካ ኣለዎ ከምዚ ምስ ዘጋጥም።
ኣብዚ ምስ ትጥውቕ ሓኪም ኣብ ከባቢኻ ክትረክብ ትኽል:
http://www.urologenportal.de/patienten/urologensuche.html?_ga=2.176741090.657452144.1525423126-2097382778.1524050206

ኣነ (ጓል 16 ዓመት) ብዓረብያ እየ ዝኸይድ። ዓርኪ ሒዘ ኣይፈልጥን። መሓዙተይ ብዓረብያ ኣይኮናን ዝኸዳ። ኩላተን ድማ ዓርኪ ነይሩወን። ኣወዳት ብስንክልናይ ስለ ዘይፈትውኒ ድዮም ኣነ ዘይብለይ?

እዝስ እታ ዓረብያኺ ተሰክፈኪ ክትከውን ኣለዋ።
ምናልባሽ ካብተን ካልኦት መሓዙትኪ „ፍልይቲ“ ኮይኑ ይስመዓኪ ይኸውን።
እዚ ብዙሓት ሰባት ሻቕሎት ይገብሮሎም እዩ:
እንተደኣ „ፍሉያት“ ኮይኑ ዝስምዖም ኮይኑ።
ምናልባሽ ዘይከውን ዘረባታት እውን ሰሚዕኪ ትኾኒ ኢኺ።
ዘይከውን ዘረባታት ክርብሸኪ ይኽእል ይኸውን።

ነፍስወከፍ ሰብ ግን ፍሉይ ሰብ እዩ።
ናትኪ ፍሉይነት ከኣ ሰብ ብቕልጡፍ ክርእዮ ይኽእል።
ምናልባሽ ብኸምዚ ይኾኑ ሰባት ዝዛረቡኺ።
ምናልባሽ ብሰንኪ እዚ ብዙሕ ትሓስቢ ትኾኒ።
„ጽባቐ ሰብ“ ክበሃል ከሎ ግና ንኩሉ ሰብ ካልእ ትርጉም ኣለዎ።
ጽብቕቲ ዘግብረኪ እቲ ንስኺ ንስኺ ዘብለኪ ነገራት እዩ።
ምኽንያቱ ንስኺ ሓንሳብ ጥራይ ኢኺ ኣብዛ ዓለም ዘለኺ!

ብዙሓት ኣዋልድን ኣወዳትን ነዊሕን ሓጺርን ዝምድና ይገብሩ።
ግን: ብዙሓት ብዓረብያ ዝኸዱ ኣወዳትን ኣዋልድን እውን ዝምድና ይገብሩ እዮም።
ሓንቲ መዓልቲ ንዓኺ እውን ከጋጥመኪ እዩ።
ስለዚ ስጋብ ሕጂ ዓርኪ እንተ ዘይሓዝኪ ብዙሕ ዘሻቕል ኣይኮነን።