ኣነ ጓል 14 ዓመት እየ። ቅድሚ ቅሩብ ኣዋርሕ ጀሚረ ታምፖን (ኣብ ብልዕቲ ዝኣቱ ሞዴስ) ንደም ናይ ኣዴታተይ ይጥቀም ኣለኹ። ትማሊ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ታምፖን ረሲዐዮስ ሓዲሽ ኣብ ልዕሊኡ የእቲየሉ። ሕጂ እታ ናይ ቅድም ከውጽኣ ኣይከኣልኩን። እንታይ ተገበርኩ ይሓይሽ፧

እዚ ንብዙሓት ደቀንስትዮ* የጋጥመን እዩ።
ሓደ ሓደ እዋን እቲ ታምፖን ባዕልኺ ከተውጽእዩ ትኽእሊ።
ባዕሉ ድማ „ኣይጠፍእን“ እዩ።
እታ ብልዕቲ ድማ ቅሩብ ሰንቲ ሜተር ንውሓት እዩ ዘለዋ።

ገለ ጠቐምቲ ሓበሬታ ክንህበኪ:
ተገቲርኪ ኮፍ በሊ ወይ ድማ ሽንቲ ቤት እተዊ።
ክትረጋግኢ ፈትኒ ድማ
ምኽንያቱ ነብስኺ እንተ ዘይተኣሲሩ ወይ እንተ ዘይተጨኒቕኪ እዩ ክሰልጥ ዝኽእል።
ምናልባሽ እቲ ታምፖን ወይ ነታ ፈትሊ ብኢድኪ ተርክብያ ትኾኒ።
„ንታሕቲ ክትደፍእያ“ ፈትኒ ኢኺ።
እንተ ደፊእኪዮ፡ ታምፖን ሓደ ሓደ እዋን ከኣ ባዕሉ ሸተት ኢሉ ይወጽእ እዩ።

እንተ ደኣ ብኸምዚ ዘይቀኒዑ ናብ ናይ ማህጸን ሓኪምኪ ቀልጢፍኪ ኪዲ።
ንሳ ድማ መርሚራ ነታ ታምፖን ከተልግሳ ትኽእል።
ታምፖን ምስ ዝርሳዕ ከሕምመኪ ይኽእል እዩ።
ስለዚ ብቕልጡፍ ናብ ናይ ማህጸን ሓኪምኪ ምኻድ ኣለኪ።
ዋላ እውን ታምፖን ኣብ ውሽጢ ከም ዝረሳዕኪ ርግጸኛ እንተዘይኮንኪ ናብ ሓኪምኪ ኪዲ።
ዘሕፍር ጉዳይ እውን ኣይኮነን።
ንኸይትሓሚ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ።

ዓርከይ ጽግያት ኣዴታታ መጺኡዋ እንከሎ ምሳይ ስጋዊ ርክብ ክትፍጽም ደልያ ኣላ። እዚ ይከኣል ድዩ፧ እቲ ጽግያት ረስሓት ዶ ኣይኮነን እዩ፧

እንተ ደኣ ደስ ኢልኩም ኣብ እዋን ጽግያት እውን ስጋዊ ርክብ ክትፍጽሙ ትኽእሉ ኢኹም።
እዛ ቃል „ረስሓት“ ጥዕምቲ ቃል ኣይኮነትን።
ከምኡ ማለት: ሓንቲ ጓል ኣብ እዋን ጽግያት ኣዴታታ ጥዕይቲ ኣይኮነትን ማለት እዩ።
እዚ ግን ትኽክል ኣይኮነን።
ኣዋልድን ኣንስትን ዋላ እውን ኣብዚ እዋን ቀጻሊ ብጽሬት እየን ነብሰን ዝከናኸና።
ባኞ ይገብራ ነብሰን ይሕጸባ።

እቲ ደም ናይ ጽግያት ኖርማል ደም እዩ።
ደም ስለ ዝደመየት „ረሲሓ“ ማለት ኣይኮነን።
እቲ ደም ሕማቕ ነገር ኣይኮነን።

ጥዑም ስጋዊ ርክብ ንምፍጻም ዝተፈላለዩ ኣማራጺታት ኣለው።
ዋላ እውን ኣብ ግዜ ጽግያት።
ንኣብነት መትሎኻ ካብ ብልዕቲ ወጻኢ ኣብ ቅንጢር ምፍሕፋሕ።
እዚ ንብዙሓት ኣዋልድን ኣንስትን ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥረለን እዩ።
ወይ ከኣ መትሎ ብምሓዝ ምድራዙ።
እዚ ፐቲንግ ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ብዙሓት ኣዋልድን ደቀንስትዮን ኣብ እዋን ጽግያተን ነብሰን ይፎኽሰን እዩ።
ኣብዚ እዋን ስጋዊ ርክብ ፍልይ ዝበለ መቐረት ይህበን።
እንታይ ደስ ከም ዝብለኩም ምስ ዓርክኻ ብዛዕባ እዚ ተዛራረብ።

ኣነ (ጓል 14 ዓመት) ምስ ዓርከይ ስጋዊ ርክብ ፈጺመ። መከላኸሊ ድማ ኣይተጠቐምናን። ንሱ ከም ዝበለኒ ኣነ ክጠንስ ከም ዘይክእል እዩ። ምኽንያቱ ገና ጽግያት ኣደታተይ ስለ ዘይጀመረኒ። እዚ ኣበሃህላ ትኽእል ድዩ፧

ምጭጫሕ እንቃቕሖ ቅድሚ ጽግያት ኣዴታትኪ እዩ ዝጅምር።
ስለዚ እቲ እንቋቕሖ በሲሉ ድቂ ክኸውን ይኽእል።
ድቂ ማለት:
እቲ እንቋቕሒ ምስ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ይሓብር።
ስለዚ ጥንሲ ክትሕዚ ትኽእሊ ኢኺ ማለት እዩ።

ብዙሓት ደቀንስትዮ እቲ ናይ እንቃቕሖ ምጭጫሕ ኣይፍለጠንን እዩ።
ንዓኺ ጀሚሩኪ ክኸውን ይኽእል እዩ።
እቲ ምጭጫሕ እንቓቕሖ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ናይ ኣዴታት ምጅማሩ እዩ ዝመጽእ።
ዋላ እውን ቅድሚ ፈልማይ ጽግያት ኣዴታትኪ።

ኣዋልድ ቅድሚ ጽግያት ኣዴታተን ዝጅምረን ናይ ብልዕቲ ፈሳሲ ዝመጸን ኣሎ።
እዚ ፈሳሲ ዘርኢ:
ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኣዴታትኪ ከም ዝጅምር እዩ።
እዚ ግን 1 ወርሒ ክወስድ ይኽእል ወይ ድማ 1 ዓመት።
ገለ ኣዋልድ እዚ ፈሳሲ ብልዕቲ ይፍለጠን እዩ።
ገለ ከኣ ኣይፍለጠንን።
ስለዚ መከላኸሊ ክትጥቀማ ይግባእ።
ብዝበለጸ ኮንዶም እንተ ተጠቐምክን ዝምረጽ እዩ።
ኮንዶም ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ይከላኸል።

ብዙሓት የዕሩኽተይ ናይ ፖርኖ ፊልም ይርእዩ እዮም። ኣነ (ወዲ 14 ዓመት) እውን መሳጢ ኮይኑ ረኺበዮ። ነቶም ፊልምታት እውን ክርእዮም ይደሊ። የዕሩኽተይ ግና ብምስጢር ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ነጊሮምኒ። ንዓበይቲ እውን ብዛዕባ እዚ ክነግር ከም ዘይብለይ ሓቢሮምኒ። ስለምንታይ እዩ እዚ፧

መናእሰያት ትሕቲ 18 ዓመት ፖርኖ ፊልም ክርእዩ ኣይፍቀደሎምን እዩ።
ብፍላይ ድማ ዓበይቲ ነዞም መናእሰያት ከፍቅድሎም ኣይፍቀደሎምን እዩ።
እዚ ብሕጊ ኩልኩል እዩ።

እቲ ሕጊ ድማ ንትሕተ-ዕድመ ኣዋልድን ኣወዳትን ውሕስነት ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ።
መናእሰያት ብዙሕ ተሞክሮታት ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ ዕድመ ይገብሩ እዮም።
እንታይ ደስ ከም ዝብሎም ባዕሎም ክፈልጡ ይኽእሉ።
ንዕኦም ደስ ዘብሎም ነገራት።
ከምኡ ድማ ዘስ ዘይብሎም ነገራት።
ናይ ፖርኖ ፊልም ከኣ ነዚ ክጸልዎ ይኽእል።

ዋላ እውን እቶም መናእሰያት ውሑድ ተመኩሮታት ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ይሃልዎም:
እቲ ናይ ፖርኖ ፊልም ከደናግሮም ይኽእል እዩ።
እዞም ፊልምታት ስጋዊ ርክብ ኣብ ቅድሚ ካሜራ እንዳ ተቐድሑ ጥራይ እዮም ዝቕረጹ።
እቶም ሰባትን ስምዒታቶምን ኣብቲ ፊልም ብዙሕ ኣገዳስነት የብሎምን።
ምናልባሽ ገለ መናእሰያት ግና ምስ ስምዒታት ከነጻጽርዎ ይኽእሉ እዮም።
እቶም ሰባት ዝገብርዎ ምናልባሽ ንዓኻ ደስ ዘየብል ክኸውን ይኽእል እዩ።
ምናልባሽ እቲ ፊልም እንዳ ረኣኻዮ ከማን ዕግርግር ክብለካ ይኽእል እዩ።
ስለዚ እዩ ድማ መናእሰያት ናይ ፖርኖ ፊልም ክርእዩ ዘይፍቀድ።

ኣነ (ወዲ 16) ምስ ዓርከይ ስጋዊ ርክብ ፈጺምና። ልክዕ ስምዒተይ ክመጽእ ክብል ከለኹ ሞትሎይ ካብ ብልዕታ የውጽኦ። ብተወሳኺ ድማ ጽግያት ኣዴታታ ልክዕ ምስ ወድአት ወይ ድማ ክመጻ ቅሩብ ምስ ተረፋ ጥራይ ኢና ስጋዊ ርክብ ንፍጽም። ከምዚ እንዳ ገበርና ክትጠንስ ትኽእል ድያ፧

ዓርክኻ እወ ክትጠንስ ትኽእል እያ።
እቲ ንስኹም ትጥቀሙሉ መንገዲ „Coitus interruptus“ ተባሂሉ ይጽዋዕ:
እዚ ማለት ዝተኾላለፈ ስጋዊ ርክብ ማለት እዩ።
በዚ መሰረት ዝኾነ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ብልዕቲ ክኣትው የብሉን።
ገለ ዘርኢ ግን ቅድሚ ኦርጋዝም ምምጻእ ካብ መትሎ ክወጹ ይኽእሉ እዮም።
ንስኻ ድማ ፍጹም ክፍለጠካ ኣይክእልን እዩ።
ክትቆጻጸሮም ድማ ኣይትኽእልን ኢኻ።
እዞም ዘርኢ ንሓንቲ እንቋቕሖ ከጫጭሕዋ ይኽእሉ እዮም።
ብኸምዚ ድማ ሓንቲ ጓል ጥንሲ ትሕዝ።

እቲ ናይ እንቋቕሖ ናይ ምጭጫሕ ተኽእሎ መብዝሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ ክልተ መድመይቲ እዋን እዮ ዘሎ።
ይኹን ደኣምበር: ብዙሓት ደቀንስትዮ ኣብ ካልእ እዋናት እውን ናይ ምጭጫሕ ባህርያት ኣለወን።
ዓርክኻ መዓስ እዩ ናይ ምጭጫሕ ባህርያት ዘለዋ፧
እዚ ብትኽክል ክትፈልጥዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም።
ብዙሓት ደቀንስትዮ ዘይስሩዕ ጽግያት ኣዴታት ይመጸን እዩ።
እቲ ጽግያት ልክዕ ኣብ ዝተወሰነ ርሕቀት ኣይኮነን ዝመጽእ።

ሓቢርኩም ናብ ሓኪም ማህጸን ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም።
ብዛዕባ ምክልኻል ጥንሲ ድማ ሓበሬታ ክትቀስሙ ትኽእሉ።

ኣነ (ጓል 17 ዓመት) ትማሊ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ዓርከይ ስጋዊ ርክብ ፈጺመ። ብድሕሪኡ ነብሰይ ክሕጸብ ደልየ ነይረ ምኽንያቱ ዝረሳሕኩ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ። ግን ዓርከይ ከምዚ ዝፈንፈንኩዎ ኮይኑ ከይስመዖ ፈሪሀ። እቶም ካልኦት ፍቑራት እንታይ ይገብሩ፧

ከምዚ ዓይነት ስክፍታታት ክህልወኪ ንቡር እዩ።
ብፍላይ ድማ ብዙሕ ተሞኩሮ ምስ ዘይህልወኪ።
ድሕሪ ስጋዊ ርክብ ብዛዕባ ጽሬት ምሕሳብኪ ግና ቅኑዕ እዩ።

ይኹን ደኣምበር: ግዜ ወሲድኪ ክትጸንሕን ምስኡ ክትሓቛቐፍን ትኽእሊ ኢኺ።
ብድሕሪኡ ናብ ባኞን ሽንቲ ቤትን ትኸዲ።

ኣብ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝርከብ ቦታ ኩሉ ግዜ ተኣፋፊ እዩ።
ሓካይም ከም ዝብልዎ:
ደቀንስትዮ ድሕሪ ስጋዊ ርክብ ሽንቲ ቤት ክኸዳ ከም ዘለወን እዩ።
እዚ ድማ እንተነውሐ ድሕሪ 30 ደቒቕ።
ምኽንያቱ እቲ ናይ ሽንቲ መተሓላለፊ ቦታ ባክተርያ ክገብር ስለ ዝኽእል።
እዚ ድማ ናይ ፍሕኛ ረኽሲ ከምጽእ ይኽእል።
ስለዚ ነዊሕ ግዜ ዘይምውሳድ።

እተን ካልኦት ዝተፈላለየ ኣገባባት ይጥቀማ።
ንኣካላትኪ ግን ባዕልኺ ኢኺ እቲ ዝሓሸ ትፈልጢ።
ከምቲ ንዓኺ ጽቡቕ ትብልዮ ድማ ግበሪ።
ምስ ዓርክኺ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክትዛራረቢ ትኽእሊ ኢኺ።
ንምንታይ ትትንስኢ ኣለኺ ድማ ብድሕሪኡ እዩ ክርድኦ ዝኽእል።

ኣነ (ጓል 13 ዓመት) ንዓርከይ ሓንቲ ሰክሲ ስእሊ ናተይ ክሰደሉ ደልየ። ኣብቲ ስእሊ ዳርጋ ጥራየይ እየ ዘለኹ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ግን ሓደ ሰብ እዚ ናይ ህጻናት ፖርኖ ግራፊ „Kinderpornographie“ እዩ ኢሉኒ። ክቕጻዕ ይኽእል ድየ፧

ኣይፋሉን፡ ብሕጊ መቕጻዕቲ ኣይመጻክን እዩ።

ከም ህጻን መጠን ጓል 14 ዓመት „ዕድመ ናይ ገበን ሓላፍነት ትወስድሉ“ ኣይኮነን።

ከም ህጻን መጠን ጓል 13 ዓመት ኮይንኪ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ከም ገበነኛ ክትቁጸሪ ኣይትኽእልን ኢኺ።

ወለድኺ ወይ ኣለይትኺ ግን ክኽልክሉኺ ይኽእሉ እዮም።

ይኹን ደኣምበር ሓደ ሓደ ነገራት ኣለዉ ክትግንዘብሎም ዘለኪ።

ንኣብነት ዓርክኺ ክቕጻዕ ይኽእል እዩ።

ልዕሊ 14 ምስ ዝኸውን ህጻን ኣይኮነን።

ሓደ ሓደ ግዜ ስእልታት ዝኽልከሉ ንስኺ ህጻን ጓል 13 ስለዝኾንኪ እዩ።

መዓስ እዩ ከምዚ ዝኸውን፧

  • እንተ ደኣ እቲ ስእሊ ነሓደ ሰብ ትሕቲ 14 ኣብ እዋን ስጋዊ ርክብ ዘርኢ ኮይኑ።
  • እንተ ደኣ እቲ ስእሊ ብፍላይ ኣጥባትን ማእከል ኣስላፍ ዘሎ ኣከባቢ ምስ ዘርኢ

ዕድመ ብዘየገድስ ኩልኩል ዝኾኑ ነገራት:

  • እንተ ደኣ ሓንቲ ሰብ ንኸምዚ ዓይነት ስእሊ ክትገብር እንተ ድዒሳ ወይ ተገዲዳ።
  • ናብ ዘይትደልዮ ሰብ እቲ ስእሊ ብዘይ ድሌታ ምስ ዝመሓላለፍ።

ካልእ ኩልኩል ዝኾነ ነገር:

ሓደ ሰብ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ብዘይ ፍቓድ ምስ ዘመሓላልፍ።

ሓደ ሓደ እዋን የጋጥም እዩ እዚ።

ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ሓገዝ ምስ ትደልዪ ኣብዚ ክትውከሲ ትኽእሊ ኢኺ:

http://www.nina-info.de/save-me-online/kontakt-beratung.html

ኣብዚ ኩሎም ብዙሕ ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ የዕልሉ እዮም። ኣነ (ወዲ 15 ዓመት) ከም ዝመስለኒ ዝኾነ ሰብ እዚ ኣይምልከቶን እዩ። ስለምንታይ እዮም ኩሎም ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ዝዛረቡ፧

ስጋዊ ርክብ ውልቃዊ ኣርእስቲ እዩ።
ስለዚ እዮም ከኣ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ዘይደልዮ።
ብዙሓት መናእሰያት ግና ሕቶታት ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ኣለዎም።
ርግጸኛታት ኣይኮኑን ወይ ዘይፈልጥዎ ነገራት ኣሎ።
እቲ ኣገዳሲ ነገር ነዓኻ ግና:
ሕቶታትካ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።
ምስ ዝኾነ ሰብ ግና ናይ ግድን ኣይኮንክን ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ክትዛረብ።

ሓደ ሓደ እዋን ምዝርራብ ብዛዕባ እዚ ጽቡቕ እዩ።
ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ምዝራብ ዝተፈላለየ ምኽንያት ኣለዎ።
መናእሰያት ብዙሕ ሓደስቲ ተመኩሮ ይገብሩ እዮም።
ምናልባሽ ምስ ካልኦት መናእሰያት ብዛዕባ እዚ ምምይያጥ የድሊ ይኸውን።
ኣዝዩ መሳጢ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ!

ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ናይ መናእሰያት ሕቶታት ክምልሱ ይኽእሉ እዮም።
ሓበሬታታት ክህብኹም ይኽእሉ እዮም።
ክሕግዝኹም መታን።
መናእሰያት ኣብዚ ኩሉ ግዜ ክፈልጥዎ ዘለዎም:
ብዛዕባ ጽቡቕን ሕማቕን ተመክሮታት ምስ ዓበይቲ ክመያየጥ ይኽእል እየ።
ብዛዕባ ኩሉ ኣርእስቲ ናይ ኣካላተይን ስጋዊ ርክብ ክሓትት ይኽእል እየ።
ሓገዝ ምስ ዘድልየኒ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል እየ።

ኣብ ቤት ትምህርተይ ኣነ (ጓል 14 ዓመት) ካልኦት ኣዋልድ ብዛዕባ „HPV-ክታበት“ ክዛረባ ሰሚዐ። እንታይ እዩ እዚ ክታበት፧ የድልየኒ ድዩ ነዓይ፧

HPV ኣሕጽሮት ናይ „Humane Papilloma Viren“ እዩ።
ቫይረስ ሕማም ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም።
ሕማማት ናይ HPV ንኣብነት:
„ሕማም መንሽሮ ክሳድ ማህጸን“ ከምኡ `ውን „ቁስሊ ኣብ ብልዕቲ“.
ሕማም መንሽሮ ክሳድ ማህሰን ከቢድ ሕማም ኣካላት እዩ።
እዚ ክሳድ ማህጸን ኣብ ውሽጢ ሰውነት ኣብ ልዕሊ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ይርከብ።
ቁስሊ ብልዕቲ ነኣሽቱ ሓመድዊ ሕራር ዝመስሉ እዮም።
ሓደ ሓደ እዋን ሳሓ ወይ ዘቃጽሉ እዮም።

HPV ብስጋዊ ርክብ ክመሓላለፍ ዝኽእል እዩ።
ብዙሓት ደቀንስትዮን ደቂተባዕትዮን እዚ HPV ይሕዞም እዩ።
ግን ኩሎም ስለዝሓዞም ጥራይ ይሓሙ ማለት ኣይኮነን።
„ክታበት“ ምበኣር ሕማም ከይሕዘኩም ይከላኸል።
„ክታበት“ ክበሃል እንከሎ:
እቲ ሕማም ከይትሓማ መርፍእ ትውገኣ።
እዚ መርፍእ ንኣካላት ነቶም ቫይረስ ከየጥቅዕዎ ይከላኸሉ።
ብዛዕባ እዚ ንሓኪም ማህጸንክን ክትውከሳ ትኽእላ ኢኽን።
ውሳኔ ንምግባር ክትሕግዘኪ ትኽእል እያ።
ክትከትበኪ እውን ትኽእል እያ።
ቅድሚ ፈልማይ ስጋዊ ርክብ ምፍጻምኪ እንተ ተኸተብኪ እቲ ዝበለጸ እዩ።
ክታበት ናይ HPV ብነጻ እዩ።

ስድራቤተይ ነዓይ ከኸንሽቡ (ጓል 13 ዓመት) ይሻባሸቡ ኣለው። ኣነ ድማ ፈሪሀ ኣለኹ። ስድራቤተይ ከዘራርቡኒ ኣይደለዩን። ምስ መን ክዘራረብ ይኽእል፧

ንበይንኺ ኣይኮንክን ከምዚ ዘጋጥመኪ
ብዙሓት ደቀንስትዮ ምኽንሻብ የፍርሀን እዩ።
ብዙሓት ደቀንስትዮ ክኽንሸባ ኣይደልያን እየን።
ብዙሓት ስድራቤት ምኽንሻብ ንጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጥዕናኣ ጉድኣት ከስዕበላ ከም ዝኽእል ኣይፈልጡን እዮም።
ምኽንሻብ ንጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጀርመን ብሕጊ ኩልኩል እዩ።

ገለ ኣዋልድ ብዛዕባ ምኽንሻብ ክዛረባሉ ይኸብደን እዩ።
ይሓፍራ ወይ እንታይ ከም ዝብላ ኣይፈልጣን።
ሓደ ሓደ እዋን ከኣ እቲ ትኽክለኛ ቃላት ኣይረኽባን።
ስምዒት ክህልወካ ጸገም የብሉን።

ብዛዕባ እዚ ኣርእሲት ክኢላታት ኣማኸርቲ ኣለዉ።
ኣብዚ ቦታ ኣዋልድ ምስ ዓበይቲ ሰባት ክዘራረባ ይኽእላ።
ብዛዕባ ፍርሒ፡ ሕፍረትን ካልእ ኣርእስትን ክዘራረባ ይኽእላ።
ኣብዚ ቤት ጽሕፈት ዝርከባ ደቀንስትዮ ነተን ኣዋልድ ኣይፈርድአንን እየን።
ክሕግዘአን ጥራይ እየን ዝደልያ።
ዝደለኽዮ ነገር ክትዛረባ ትኽእላ ኢኽን ኣብዚ ቦታ።

ኣብ ሙንሸን ንኣንነት እዘን ኣማኸርቲ ትካል: Wüstenrose (PDF 3,3 MB).