ኣነ (ጓል 15) ፍቕሪ ሒዙኒ። ብዙሕ ሕቶታት ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ድማ ኣለኒ። ንመን ከም ዝሓቶ ከኣ ጠፊኡኒ። ስድራቤተይ ድማ ብዛዕባ እዚ ምፍላጥ ኣየድልየኪን‘ዩ ምኽንያቱ ስለዘይርዳኣኪ ይብሉኒ። እዚ ማለት ገለ ዝያዳ ግዜን ሓገዝን የድልየኒ ንኽርደኣኒ። መን ክሕግዘኒ ይኽእል?

ፍቕሪ ጽቡቕ ነገር እዩ።
ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ምሕታት ከኣ ልሙድ ነገር እዩ።
ስጋዊ ርክብ ምስጢራዊ ነገር ስለዝኾነ።
እዚ ማለት: ንስኽን ነቲ ትኣምንዮን ሰብ ጥራይ ስለዝምልከት።
ምናልባሽ ወለድኺ ከይብለጹልኪ ገሊኦም ሻቕሎት ይህልዎም ይኸውን።
ስጋዊ ርክብ ግን መሰረታዊ መሰል ደቂሰባት እዩ።
ዝኾነ ሰብ ንሕቶታትኪ ክምልሰልኪ ከኣ መሰል ኣለኪ።

ምስ መን ብዛዕባ‘ዚ ክትዛረብሉ ከም ትኽእሊ ሕሰቢ ኢኺ?
ካብ ስድራቤትኪ ክኸውን ይኽእል።
ኣላዪ ወይ ኣላዪት ክኾኑ ይኽእሉ።
ዝኾነ መማህርትኺ ክትከውን ትኽእል።
ምናልባሽ ንሳቶም ክምልሱልኪ ይኽእሉ ይኾኑ።
ምናልባሽ መልሲ ኣይፈልጥዎን ይኾኑ።

ኣብ ናይ ኣማኸርቲ ቤት ጽሕፈት ኬድኪ ብነጻ ሓበሬታ ክትረኽቢ ትኽእሊ።
ወይ ብተሌፎን ወይ ብኣካል ምኻድ ይከኣል።
ነቶም ሕቶታትኪ ክምልሹልኪ ይክእሉ እዮም።
ቅድሚ ምኻድኪ እቶም ሕቶታትኪ ጽሓፍዮም።
መታን ከይትርስዕዮ።
ኣብዚ ሊስታ ናይ ኣማኸርቲ ትካላት ትረኽቢ፡
https://www.profamilia.de/themen/sexualitaet-und-behinderung.html
ኣብቲ ቀይሕ ጽሑፍ „NÜTZLICHE ADRESSEN“ ዝብል ጠውቒ።

ኣነ (ወዲ 16) ዓርኪ ሒዘ ኣለኹ። ብጣዕሚ ኢና ንፋቐር ደሓር ከኣ ክንቀራረብ እንከለና ደስ እዩ ዝብለና። ሕጂ ግና ስጋዊ ርክብ ክንፍጽም ደሊና። ብኸመይ ክንገብር ንኽእል? መትሎ ብኸመይ ናብታ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ክኣቱ ይኽእል?

ዘይርግጸኛታት ምዃንኩም ንቡር ነገር እዩ።
ምኽንያቱ ክሳብ ሕጂ ስጋዊ ርክብ ስለዘይፈጸምኩም።
ናይ መጀመርያ እዋን ንብዙሓት ሰባት ቀሊል ኣይኮነን።
ቀጻሊ ስጋዊ ርክብ ምስ ጀመርኩም ክቐልል እዩ።
ኣካላታኩም ነሓድሕድኩም ብዝያዳ ክትላለይዎ ስለዝኾንኩም።
ነሓድሕድኩም ብዙሕ ተመክሮ ከድልየኩም እዩ።

ነሓድሕድኩም ክትደራረዙ እንከለኹም፡ ኣካላትኩም ብዝያዳ ክትላለይዎ ኢኹም።
እቲ ብልዕታ ተናኺፍካ ኣበይ ከምዘሎ ክፍለጠካ ይኽእል እዩ።
ብጥንቃቐ ኣጻብዕትኻ ኣብ ብልዕታ ከተእትዎ ትኽእል ኢኻ።
ዓርክኻ ከኣ ንመትሎኻ ክትደርዞ ትኽእል እያ።
ባዕላ እውን ንመትሎኻ ናብ ብልዕታ ክትሶኽዖ ትኽእል እያ።
ኣብ እዋን ስጋዊ ርክብ ነሓድሕድኩም ክትመያየጡ ኣገዳሲ እዩ።

እቲ ኣገዳሲ ነገር: ሴክስ ደስ እናበለኹም ክኸውን ኣለዎ።
የቐንዝወኒ ኣሎ እንተ ኢላትካ
ከተቋርጾ ኣለካ።
ስምዒታት ስጋዊ ርክባትኩብ ብዝያዳ ክትላለይዎ ግዜ ዘድልዮ ነገራት እዩ።
ንድሕሪ ቅሩብ እዋን ክትሰምሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ሓወይ ምስ ኣወዳት ስጋዊ ርክብ ገይረ ኢሉኒ። ኣነ (ወዲ 15 ዓመት) ክርደኣኒ ኣይከኣለን። እዚ ደስ ዘብል ነገር ድዩ?

እወ ደስ ዘብል ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ።

ሴክስ ኣብ መንጎ ወድን ጓልን ደስ ዘብል ክኸውን ይኽእል እዩ።
ሴክስ ኣብ መንጎ ክልተ ኣወዳት እውን ደስ ከብል ይኽእል እዩ።
ሴክስ ኣብ መንጎ ኣዋልድ እውን ደስ ዘብል ክኸውን ይኽእል እዩ።
ዝተፈላለዩ ዓይነት ሴክስ እዩ ዘሎ።

ኩሉ ሰብ „ስምዒታዊ ቦታ“ ኣብ ኣካላቱ ኣለዎ።
„ስምዒታዊ ቦታ“ ማለት ኣብ ኣካላትና ዝርከቡ ማለት‘ዩ።
ኣብ እዋን ሴክስ ድማ ስምዒት ዘላዕሉ ክፋል ኣካላትና እዮም።

ሓደ ካብቶም ኣካላት እምበኣር „ፕሮስታታ“ ይበሃል።
ፕሮስታታ ሓደ ክፋል ናይ ኣካላትና እዩ።
ብደገ ዝረአ ነገር ግን ኣይኮነን።
እቲ ፕሮስታታ ኣብ መቐመጫ ብዝግበር ምንቅስቓስ ይትንከፍ እዩ።
ንኣብነት ክልተ ኣወዳት ብመቐመጫ ስጋዊ ርክብ ምስ ዝገብሩ።
ናይ መቐመጫ ስጋዊ ርክብ ክበሃል እንከሎ‘ምበኣር:
ሓደ ወዲ መትሎኡ ናብ መቐመጫ ናይቲ ሓደ ወዲ ከእትዎ እንከሎ‘ዩ።
ከምዚ ዓይነት ስጋዊ ርክብ ንክልቲኦም ዘደስት ክኸውን ይኽእል እዩ።

ካልኦት „ስምዒታውያን ኣካላት“ ከኣ እዞም ዝስዕቡ ከም ኣብነት ክጥቀሱ ይኽእሉ:
መላእ መትሎ፡ ፍረ-ነብሲ፡ ሓምሓም ጡብ ወይ እንግደዓ እዮም።
ስለዚ ብዙሓት ካብዞም „ስምዒታውያን ቦታታት“ ብምቹእ ኣገባብ ተተናኺፎም፡ ስጋዊ ርክብ መሳጢ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ኣነ (ወዲ 16) ሎሚ ምስ ዓርከይ ስጋዊ ርክብ እናገበርኩ መትሎይ ጎዲኤዮ። ተቖጽዩ ጥራይ ዘይኮነ ቃዕ ኢሉ‘ውን። ሕጂ ሓቢጡ ሰመያዊ ሕብሪ ገይሩ ድማ ኣሎ። ከቐንዝው ድማ መዓት። ክስበር ይኽእል ድዩ?

ኣብ መትሎ ወዲ ተባዕታይ ዓጽሚ የሎን።
ስለዚ ዓጽሚ ክስበር ኣይክእልን እዩ።
ብዙሕ ግዜ ኣየጋጥምን እዩ።
ኮይኑ ግን: መትሎኻ ከቢድ መጉዳእቲ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ።
ኣብ ከምዚ ዓይነት መጉዳእቲ እምበኣር:
መትሎ ተሰይሩ ይበሃል‘ዩ ከም ልሙድ።

ስለዚ ብቕልጡፍ ናብ ሓኪም ክትከይድ ኣለካ።
ቅልጡፍ ሕክምናዊ ረዲኤት የድልይ እዩ።
ምናልባሽ ቅዳዳት ኣብ ውሽጢ መትሎ ኣጋጢሙ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ኮምኡ ተኾይኑ መጥባሕቲ ክግበር ኣለዎ።

ስለዚ ናብ ሓኪም ምኻድ ኣይትዶናገ።
ናብ ዩሮሎጂ ሓኪም ምኻድ ኣለካ።
ወይ ከኣ ናብ ህጹጽ ሕክምና ሆስፒታል።
መትሎይ ብኸቢድ ተጎዲኤ በሎም።
ዘሕፍር ነገር ኣይኮነን።
ብኸመይ ኣጋጢሙ ምንጋር ኣየድልይን እዩ።
ንጥዕናኻ ኣገዳሲ እዩ።
ሕክምና እንተዘይኬድካ ከኣ ንኹሉ ግዜ ክጉዳእ ይኽእል እዩ መትሎኻ።

ዓርከይ (ወዲ 16 ዓመት) ከም ዝነገረኒ: ክልተ ደቂ ክላሰይ ኣዋልድ ስኒ ተጻሚደን። ክልቲኤን ስጋዊ ርክብ ንሓድሕደን እንተፈጸማ‘ውን ድንግልነአን ኣይፈርስን እዩ ኢሉኒ።

ኣይፋሉን፡ ይፈርስ እምበር።
„ድንግልና ምፍራስ“ ንቡዝሓት ሰባት ከም:
ሓንቲ ሰብ ንመጀመርያ ስጋዊ ርክብ ምስ ትፍጽም።
እቲ መጻምዲ እንታይ ጾታ ኣለዎ ብዘየገድስ

„ሴክስ ምግባር“ ማለት ሲ:
መትሎ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ምእታው ጥራይ ማለት ኣይኮነን።
ሴክስ ብኣፍ ወይ በእዳው እውን ይግበር እዩ።
እቲ ኣገዳሲ ነገር፡ ነክልቲኦም እንታይ ደስ ይብሎም እዩ።
እቲ መጻምዲ ወዲ ድዩስ ጓል እያ ብዘየገድስ።

እዚ ማለት:
ዋላ ኣዋልድ‘ውን ድንግልነአን የፍርሳ እየን።
ዋላ‘ውን ወዲ ተባዕታይ ድንግልንኡ የፍርስ እዩ።
ንብዙሓት ሰባት እዚ ኣርእስቲ ኣገዳሲ እዩ።

ንቡዝሓት ናይ ዕብየት ምልክት እዩ።
ግን ዋላ ሰብ ሴክስ ኣይግበር፡ ክዓቢ እዩ።
ሓደ ሰብ ሴክስ ስለዝገበረ ጥራይ ዓብዩ ክበሃል ኣይከኣልን።

ኣነ ጓል 14 ዓመት ጓል እየ። መሓዙተይ ብዛዕባ G-punkte ይዛረባ። እንታይ እዩ እዚ? ኣነ‘ኸ ኣለኒ ድዩ?

እዚ „G-Punkt“ ሓደ ቦታ ኣብ ኣካላት ደቂ-ኣንስትዮ እዩ።
ኩለን ደቀንስትዮ ኣይኮናን ግን እዚ ዘለወን።
ካብ ኣቃውማ ኣካልት ናብ ኣቃውማ ኣካላት ይፍለ።

እቲ ነጥቢ ኣብ ውሽጢ ብልዕቲ ይርከብ።
ልዕል ኢሉ ኣብ ከባቢ ከብዲ ይርከብ።
ሓደ ሓደ እዋን ከኣ ኣብ ኣፍደገ ብልዕቲ ይርከብ።
ሓደ ሓደ እዋን ከኣ ኣብ ውሽጢ ይርከብ።
ከምዚ ሓርፋፍ ነገር ኮይኑ ይስመዓካ።
ዕብየቱ ከኣ ይፈላለይ እዩ።

እዚ „G-Punkt“ ዝበሃል እንተደሪዝካዮ:
ንገሊኤን ደስ ዘብል ስምዒት ይገድፈለን።
ገሊኤን ስምዒተን ክመጸን ይኽእል።
ገሊኤን ብዙሕ ኣይፍለጠንን ይኸውን።
ኩሉ ግና ንቡር ዝኾነ ነገራት እዩ!

ብዝበለጸ ግን: ኣካላትኪ ብዝያዳ ተፋልጥዮም።
ነዓኺ ደስ ዘብሉኺ ስምዒታት ፍለጥዮም።
ናይ ኩላተን ደቀንስትዮ ስለዝፈላለ።

ሓንቲ ጓል ንመጀመርያ ግዚኣ ሴክስ ክትፍጽም እንከላ፡ ካብ ሓደ ሊትሮ ንላዕሊ ደም ተፍስስ ድያ?

ኣይፋሉን፡ ከም ግቡእ ሓንቲ ጓል ክሳብ ክንድዚ ብዙሕ ደም ኣብ ፋልማይ ስጋዊ ርክባ ኣይተፍስስን እያ።
ሴክስ ክትብሊ እንከለኺ ሳጋዊ ርክብ ማለትኪ እንተኾይኑ
እዚ ማለት: እቲ መትሎ ወዲ ተባዕታ ኣብ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ይኣቱ።

ገለ ኣዋልድ ‘‘ኣብ መጀመርያ‘‘ እቲ ናይ ድንግልና ረቂቕ ቆርበት ይቕደድ።
ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ሓበሬታ ትረኽቢ: https://refu-tips.de/en/i-14-year-old-had-my-period-last-week-i-used-a-tampon-and-i-suddenly-started-bleeding-heavily-i-am-afraid-i-may-have-damaged-my-hymen-what-can-i-do-now/
ናይ ገለ ኣዋልድ እቲ መናድቕ ናይ ብልዕቲ በቲ መትሎ ወዲ ተባዕታይ ይጉዳእ እዩ።
እዚ ማለት: ነኣጭቱ ጭንዳሓት ወይ ነቓዓት ኣብ ብልዕቲ የጋጥም።
ኣብ ብልዕቲ ክንብል ከለና ኣብ ውሽጢ ኣካላት ማለትና እዩ።
ከባቢ ፍርቂ ደቀንስትዮ ኣብዚ ዓለም ኣብ መጀመርያ ስጋዊ ርክብ ኣይደምያን እየን።

ሓንቲ ጓል ምስ ትደሚ:
ቁሩባት ነጠብጣብ ክኸውን ይኽእል።
መብዝሕትኡ ግዜ ድማ እዚ ሓደገኛ ኣይኮነን።
እቶን ነኣሽቱ ቅዳዳት ባዕሎም ክሓውዩ ይኽእሉ።
ሓደ ሓደ እዋን ከኣ ንቑሩብ መዓልቲ ቀጻሊ ክደምዩ ይኽእሉ ብውሕድ ነጠብጣብ።
እዚ‘ውን ሓደገኛ ኣይኮነን።

ብዙሕ መድመይቲ እንተኮይኑ ግና:
እታ ጓል ናብ ሓኪም ክትከይድ ይግባእ።

— ዓርከይ ኣነ ሽግርኡ ክውሕጦ ይደሊ። ሽግሪ እንታይ እዩ? ክትውሕጦኸ ብሓቂ ይከኣል ድዩ?

— ሽግሪ ሓደ መጠግጠግ ዝብል ፈሳሲ እዩ።
— እቲ ፈሳሲ ካብ ብልዕቲ ሰብኣይ ዝወጽእ እዩ።
— እዚ ሽግሪ ኣብ ዝፈሰሉ እዋን እዩ።
— ብዛዕባ ምፍሳስ ሽግሪ ኣብ‘ዚ ከተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ፣
https://refu-tips.de/en/my-friend-told-me-that-he-ejaculated-what-does-that-mean/

— ሽግሪ ብምውሓጥ ነፍሰ ጾርነት ከጋጥመኪ ኣይክእል እዩ።
— ሽግሪ ግን ሕማማት ከመሓላልፍ ይኽእል እዩ።
— ሽግሪ ክውሓጥ እንከሎ እውን።
— ዓርክኺ ጥዕንኡ ምሉእ ምዃኑ ርግጸኛ እንተደኣ ዘይኮይንኪ፣
— ሽግሪ እንተዘይወሓጥኪ ዝሓሸ እዩ።

— ጣዕሙ ዝተፈላለየ እዩ።
— ገሊኦም ሰባት ጣዕሙ ይፈትውዎ እዮም።
— ገሊኦም ድማ የፈንፍኖም።
— ክልቲኡ ዘሎ እዩ።

— ሽግሪ ናይ ግድን ምውሓጥ የብልክን።
— ዝኾነ ይኹን ሰብ እውን ንኽትውሕጢ ከገድደኪ ኣይፍቀደሉን እዩ።
— ዓርክኺ እውን ከይተረፈ።

— ኣነ (16, ወዲ) ዓረብያ ስንኩላን እየ ዝጥቀም። ምስ ኣዕሩኽተይ ክራኸብ ደስ ይብለኒ። ንሶም ይብሉኒ፣ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ዓረብያ ስንኩላን ስለ እትጥቀም ይብሉ። ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ኣይኮንካን። ምርዳእ ኣብዩኒ። ልክዕ ድዩ እዚ?

— ኣይፋሉን፣ እዚ ልክዕ ኣይኮነን።
— ናይ „ብሓቂ“ ሰብኣይ ዝበሃል የለን።
— ደቂ ሰብ በበይኖም ኣዮም – ሰብኡትን ኣወዳትን እውን።
— ሰብኣይ ጉልቡት ወይ ደቂቕ ክኸውን ይኽእል እዩ።
— ሰብኣይ ሰብኡት ወይ ድማ ኣንስቲ ከፍቅር ይኽእል እዩ።
— ሰብኣይ ዓረብያ ስንኩላን ክህልዎ ይኽእል ኣዩ።
— ንፍሲወከፍ ሰብኣይ ዝተፈለየ እዩ።
— ዓረብያ ስንኩላን ስለ ዘለካ ጸገም የብሉን።

— ኣብ ጾታዊ ርክብ እውን፣
— ዝተፈላለየ ዓይነት ጾታዊ ርክብ እዩ ዘሎ።
— ስጋዊ ርክብ ሓደ ዓይነት ጾታዊ ርክብ እዩ።
— ስጋዊ ርክብ፣ ብልዕቲ ሰብኣይ ኣብ ውሽጢ ርሕሚ ወይ ኣብ መቀመጫ ኣሎ ማለት እዩ።
— ካልኣት ዓይነታት ጾታዊ ርክባት እውን ኣለዉ።
— ንኽልቲኦም ደስ ዘበሎም ዘበለ ቅኑዕ እዩ።

— መጀመርያ ክትፈልጦ ዘሎካ፣ ኣበይ ክትንከፍ እዩ ደስ ዝብለካ?
— ንጓል ኣንስተይቲ ወይ ወዲ ተባዕታይ ዓርክኻ ብቕንዕና እንታይ ደስ ከም ዝብለካ ንገሮም።
— ንሱ ወይ ንሳ ኣንታይ ደስ ከም ዝብሎም እውን ሕተቶም።
— ክልቴኹም ነንሕድሕድኩም ደስ ዘብል ስምዒታት ክትወሃሃቡ ትኽእሉ ኢኹም።

— ኣነ (17, ወዲ) ንነብሰይ እሓታ፣ ኮንዶም ክልተ ግዜ ክጥቀመሉ እኽእል ድየ?

— ኣይፋሉን፣ ኣይከኣልን ኣዩ።
— ኮንዶም ካልኣይ ግዜ ኣብ ብልዕትኻ ኣንድሕር ኣእቲኻዮ፣
— ሽግሪ ብጌጋ ኣብ ላዕሊ ናይ‘ቲ ኮንዶም ክነጥብ ይኽእል እዩ።
— በዚ ድማ ሽግሪ ኣብ ርሕሚ ናይ‘ታ ጓል ኣንስተይቲ ክኣቱ ይኽእል እዩ።
— እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ነፈስ ጾርነት ከጋጥማ ይኽእል እዩ።

— ሓድ ሓደ ምዕዶታት ክንህበካ፣
— ተዓሺጉ ዝነበረ ኮንዶም ጥራይ ተጠቐም።
ከም‘ዚ ዝስዕብ እንተኾይኑ ድማ ኮንዶም ኣይትጠቐመሉ፣
— እቲ መዐሸጊ ዝተበላሸወ እነተኾይኑ።
— ወይ እቲ ኮንዶም ዝተበላሸወ እንተኾይኑ።
— ወይ ድማ ዕለቱ ዝወደቐ እንተኾይኑ።

— እንተደኣ ሽግሪ ኣፍሲስካ።
— ወይ ነቲ ኮንዶም ካብ ብልዕትኻ እንተደኣ ኣውጺእካዮ።
— እቲ ኮንዶም ብትኽክል ብልዕትኻ እንተዘይሸፊንዎ።
— ሽዑ ነቲ ኮንዶም ደርብዮ።

— ሓያለ ኮንዶማት ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ።
— ኣብ ድሮገሪ ዋግኡ መጠነኛ ዝኾነ ኮንዶም ኣሎ።
— ኮንዶም ምግዛእ ንቡር ኣዩ።
— ከምኡ ብምግባርካ ሓላፍነት ከም ዝስመዓካ ተርኢ።
ከሕፍረካ ኣይግባእን እዩ!