ኣነ (ጓል 16 ዓመት) ቅድሚ ሕጂ ስጋዊ ርክብ ስለ ዝገበርኩ ድንግልናይ ኣፍሪሰዮ። ኣብ ስድራቤተይ እዚ ከም ክብረትካ ምቕንጣጥ እዩ ዝቑጸር። ስለዚ ስደራይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከይፈልጡ ብጣዕሚ እየ ዝፈርህ። እንታይ ተገበርኩ ይሓይሽ፧

እዚ ጉዳይ ንዓኺ ከቢድ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ።
ስለዚ እዚ ዝስዕብ ክትፈልጢ ኣገዳሲ እዩ፡
ክብረት ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታት ዝተፈላለየ መዕቀኒ ኣለዎ።

ኣብ ጀርመን ንኣብነት ክብረት ዘቐንስ ነገር:
ሕጊ ወይ ስርዓት ዘይተኽብር ምስ ትኸውን
ህጻናት ወይ ደቀንስትዮ ዝወቅዕን ዝጋሰስን
ክብረት ምህላው ማለት ድማ፡ ንዝተሸገረ ሰብ ምሕጋዝን ምትሕብባርን እውን ማለት እዩ።

ኣብ ካልእ ባህልታት ድማ ክብረት ብኻልእ መዳይ ይትመን:
ኣብ ገሊኡ ባህሊ ክብረት ማለት፡ ጓል ክሳብ ሓዳር ትገብር ብድንግላ ክትጸንሕ ከላ እዩ።
ወይ ድማ ጓል ኮነ ወዲ ተባዕታይ ስድራቤታ ዘምጽኡላ ወይ ዘምጽኡሉ ሰብ ክምርዖ ከሎ ማለት እዩ።
እዚ ውሳኔታት ባዕልኺ ክትውስንዮ ኣለኪ።
ናይ ውልቅኺ መሰል እዩ እዚ!
ዋላሓደ ሰብ መሰልኪ ክግህዘኪ ኣይክእልን እዩ።

ስድራቤትኪ ካልእ ርእይቶ እንተለዎም ወይ ጸቕጢ ዝገብሩልኪ እንተ ኮይኖም ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ።
ብሰንኪ ምፍራስ ድንግልናኺ ስድራቤትኪ ጸቕጢ ክገብሩ ግቡእ ኣይኮነን ኣብዚ ሃገር።
ሓገዝ ትረኽብሉ ኣድራሻ:

http://www.scheherazade-hilft.de/

http://www.imma.de/einrichtungen/fachstelle-zwangsheirat/kontakt.html

https://profamilia.sextra.de/pages/sextra/beratung/onlineberatung/fragen/

http://www.fpz-berlin.de/

ኣብ እዋን ጉዕዞ ናብ ስደት (መንእሰይ፡ ወዲ13 ዓመት) ምስ ክልተ ኣወዳት እየ ኣሕሊፈዮ። እዞም ሰባት ዘጽልኣካን ዘሕፍርን ነገራት ጌሮሙኒ። ሕጂ ኣነ ግብረ ሰዶማዊ ድየ፧

ግብረ ሰዶም ማለት:
ሓደ ወዲ ንሓደ ወዲ ከፍቅሮ ከሎ
ወይ ድማ ሓንቲ ጓል ምስ ካልእ ጓል ፍቕሪ ክሕዛ ከሎ ማለት እዩ።
እዚ ማለት ብናይ ክልቲኦም ድሌት ነንሓድሕዶም ስጋዊ ርክብ ክፍጽሙ ከለዉ እውን እዩ።
ሰባት፡ ሽቩል ንወዲ ለስቢሽ ድማ ን ጓል እንዳበሉ የሰምይዎም።

ከምዚ ዓይነት ነገር ከይፈተኻ እንተ ጌርካ፡
ናይ ስጋዊ ርክብ ዓመጽ ጌሮም ማለት እዩ።
እዚ ኩልኩል እዮ። ዓበይቲ ንትሕቲ ዕድመ ከምዚ ንኸምዚ ተግባር ምስ ዝግድድዎም ብኸቢድ ገበን ይፍርዱ።

ሓንቲ ንእተይ ታሪኽ ክንነግረካ:
ኣብ ሓንቲ ገረብ ደዪብካ ኣብ ሕንቲ ጨንፈር ኮፍ ትብል።
ሃንደበት ሓደ ሰብ ናብቲ ገረብ ደዪቡ ካብቲ ጨንፈር ደፊኡ የውድቐካ።
ወዲቕካ ቃንዛ ትመውት።
ምውዳቕካ ናትካ ጉድለት ኣይኮነን ነይሩ።
ሓደ ሰብኣይ ኢዩ ደፊኡካ።
ናብቲ ገረብ መሊስካ ምስ ደየብካ ዋላ ሓደ ሰብ የለን።
ከም እንደገና ግን ኣይትወድቕን ኢኻ።
ተደሊኻ ኣብኡ ኮፍ ትብል ተደሊኻ ኣብ ካልእ ጨናፍር ትኸይድ።
ስለ ዝተደፋእካ ኢኻ እምበር፡ ኩሉ ግዜ ካብ ገረብ ትወድቕ ማለት ኣይኮነን።

እዚ ማለት: ሰብ ብስጋዊ ርክብ ስለ ዝዓመጸካ ግብረ ሰዶማዊ ኢኻ ማለት ኣይኮነን።
ግብረ ሰዶም ዲኻ ትፈቱ ወይ ኣይኮንካን ባዕልኻ ቀስ ኢልካ ክትፈልጥ ኢኻ።
ምስ ካልእ ወዲ ፍቕሪ ክሕዘካ ከሎ እዩ ዝፍለጠካ።

ኣብቲ ኣነ ዝነብረሉ ሓደ ጥዑም ዋርድያ ኣሎ። ብዙሕ ይተሓባበረኒን የፍቅደለይን። ትማሊ ግን ብዙሕ ግዜ ነብሰይ ይተሓሕዘኒ ነይሩ። ኣነ ድማ ከምዚ ኣይፈቱን እየ። እንታይ ክገብር ይኽእል፧

ምናልባት ትሓስቢ ትኾኒ:
እቲ ዋርድያ ይሕልወኒ ይኸውን።
ብዙሕ ይሕግዘክን የፍቅደልክን ።
ምናልባት እንተ ደኣ ነጊርክሉ ኣይሕግዘክን ይኸውን።
ምስ መን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክትዛረቢ ከም ትኽእሊ ኣይትፈልጥን ትኾኒ።

እንተ ደኣ እቲ ዋርድያ ተሓባቢሩኪ ናቱ ውሳኔ ጥራይ ይኸውን።
ይኹን ደኣምበር እንተ ደኣ ንስኺ ዘይትደልይዮ ነገራት ገይሩ ግን ቅኑዕ ኣይኮነን።
መን ነብስኺ ክትንክፈኪ ከም ዝኽእል ባዕልኺ ጥራይ ኢኺ ትውስኒ።

ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ክሕግዙኺ ዝኽእሉ።
ነዚ ሓገዝ እዚ ምስጋና ጥራይ እዩ ዘድልየኪ፡ ካልእ ትገብርዮ ነገር የብልክን።
ዝኾነ ሰብ ክሕግዘኪ ምስ ዝደሊ፡
ዘይትደልዮ ነገር ክገብር የብሉን።

ምስ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክትዘራረቢ ጽቡቕ እዩ።
ናብቶም ናይ ሶሻል ሰራሕተኛታት መንበሪኺ ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ።
ወይ ከኣ ምስ ኣማኸርቲ ናይ ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ክትዛራረቢ ትኽእሊ ኢኺ።
ናይ ኣማኸርቲ ኣድራሻ ኣብዚ ትረኽቢ፡
http://www.zanzu.de/de/hilfe-beratung

https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html?tx_nxshelpdesk_helpdesk[institutionType]=21

ብሰንኪ ጉዕዞ ናብ ስደት ከቢድ ዕዳ ተሰኪመ ኣለኹ። ዕዳይ ድማ ክመልሶ ስለዘለኒ ተጨኒቐ ኣለኹ። መን ክሕግዘኒ ይኽእል፧

ብዙሓት ደቀንስትዮ ተመሳሳሊ ጸገማት ኣለወን።
ኣብ ኤውሮፓ ከም ተሓዚት ቆልዓ ወይ መሻጢት ክሰርሓ ይደልያ።
መብዝሕትኡ ግዜ ድሕሪ ጐዕዞ ናብ ስደት ከቢድ ዕዳ ኣለወን።
ነዚ ዕዳ ክኸፍላ ድማ ክሰርሓ ይጅምራ።
ስለዚ እተን ደቅንስትዮ ኣብ ዘይደልይኦ ስራሕ ክሰርሓ ይጅምራ።

ገለ ካብእን ይሃድማ እየን።
ብዛዕባ ዘጋጠመን ነገር ግን ክዛረባ ኣይደልያን እየን።
ስለ ዝፈርሓ:
እንተ ተዛሪበን ንስድራቤተን ወይ ንባዕለን ገለ ከይኮና ይፈርሓ።

ተመሳሳሊ ነገር ኣጋጢሙኪ ድዩ፧
ንዝኾነ ሰብ ብዛዕብኡ ከይትዛረቢ ኣምሒሎሙኺ፧
ኣብ SOLWODI ንኣዋልድን ኣንስትን ኣብ ሽግረን ክሕግዛ ዝኽእላ ደቀንስትዮ ሰራሕተኛታት ኣለዋ።
ነዐእን ኩሉ ጸገምኪ ክትገልጽለን ትኽእሊ ኢኺ።
ተዳሃይየን እሞ ሓቢርክን ፍታሕ ትረኽባ ትኾና ኢኽን።

SOLWODI ሙንሸን: 089/27275859
ወይ ድማ ኣብ ኢንተርነት: www.solwodi.de

Text: SOLWODI München

ኣነ (ጓል 13 ዓመት) ኣብ ሞታንታይ ደም መጺኡኒ። ሓሚመ ዲየ ዝለኹ?

ንመጀመርያ ግዜ „ጽግያትኪ“ ወይ ናይ ኣዴታትኪ እዩ ክኸውን ዘለዎ።
ኣብ ገለ ስድራቤት ወይ ሃገራት ፌስታ ዝግበረሉ እዋን እዩ እዚ።
እዚ ከም ዝጎበዝኪ እዩ ዘርእይ።

„ጽግያት መጺኡኪ“ ክበሃል ከሎ:
እቲ ኣብ ስረኺ ዘሎ ደም ካብ ብልዕትኺ ዝመጸ እዩ።
ኣብ ውሽጢ ብልዕትኺ ሓንቲ ንእሽተይ በዓቲ ኣላ።
እዛ በዓቲ ማህጸን ትበሃል።
ጥቃ ማህጸን ከኣ ክልተ ማሕደረ እንቋቅሖ ኣለዋ።
ኣብ መንጎ እታ ማሕደረ እንቋቅሖን ማህጸንን ድማ መደየቢ እንቋቅሖ
ካብቲ ማሕደረ እንቋቅሖ ብገምጋም ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ሓንቲ ንኡሽቶይ እንቋቅሖ ናብቲ መደየቢ ትወድቅ።

ኣብዚ እዋን እዚ ክትጠንሲ ትኽእሊ ኢኺ።
እዚ ንኽፍጠር ግን ምስ ሓደ ሰብኣይ ወይ ምስ ሓደ ወዲ ስጋዊ ርክብ ክትፍጽሚ ኣለኪ።
ነዚ ክትገብሪ ግን ገና ንእሽቶይ ኢኺ ዘለኺ።
ኣብ ስጋዊ ርክብ ግን እታ እንቋቅሖ ብዘርኢ ወዲ ተባዕታይ „ትቦቅል“, እዚ ማለት ጥንሲ ሒዝኪ ኣለኺ ማለት እዩ።
እታ እንቋቅሖ ኣብ ማህጸን እያ ትዓቢ።
ንስኺ ግን ጥንሲ ስለ ዘይብልኪ፡ ደም ካብ ብልዕትኺ ይወጽእ።
ካብ ሕጂ ንንየው ዳርጋ ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ማህጸንኪ ብደም ተሓጻጺቡ ይወጽእ።
እዚ ድማ ቁሩብ መዓልቲ ይወስድ።

ነቲ ደም መጽረዪ ኣብ ዱኳናንት ወይ ፋርማሲ ሞዴስ ወይ ታምፖን ኣለኪ።
ሞዴስ እንተ ኮይኑ ኣብ ሞታንታኪ ኢኺ ትሰጥሕዮ።
ታምፖንስ ድማ ናብ ብልዕትኺ ትውትፍዮ።
ምናልባሽ ነዴኺ ወይ ንመሓዛኺ ክሕግዛኺ ሕተትየን።

ሓደ ሓደ እዋን እቲ መድመይቲ ነዊሕ ግዜ ይወስድ እዩ ወይ ድማ ብርቱዕ ቃንዛ ክገብረልኪ ይኽእል እዩ።
ከምዚ ምስ ዘጋጥመኪ ናብ ሓኪምኪ ኪዲ።

ኤች.ኣይ.ቪ ከም ዘለኒ ብኸመይ ክፈልጥ ይኽእል፧

እቲ ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ብደገ ክትፈልጦ ኣይከኣልን እዩ።
ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ ምስ ትገብሪ ጥራይ ኢኺ ክትፈልጢ ትኽእሊ:
ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ኣካላትኪ ኣሎ ድዩ የለን፧

ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኬድኪ ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ።
እቲ ናይ ኤች.ኣይ.ቪ መርመራ ብምስጢርን ብነጻን እዩ።
ዝኽፈል ገንዘብ የብሉን።
ሽም ምንጋር ውን ኣየድልን እዩ።
ሓደ ሓኪም ወይ ሓንቲ ሓኪም ደም ይወስድልኪ።
ኣብ ደምኪ እቲ ቫይረስ እንተሎ ይምርምርዎ።

ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ኣብ ደምኪ እንተ ዘይተረኺቡ፡ ጸገም የለን ማለት እዩ።
ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ደምኪ እንተ ተረኺቡ ከኣ መድሃኒት ይወሃበኪ።
ኣገዳሲ ነገር:
ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ወይ ኤይድስ እንተ ኣለኪ፡ ምስ ካልእ ሰብ ብዘይ ኮንዶም ስጋዊ ርክብ ክትገብሪ ኣይግባእን እዩ።
ምኽንያቱ ንኻልእ ሰብ ከተልግብሉ ትኽእሊ ኢኺ።

Text: AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben
www.zas-schwaben.de

ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ክሕዘኒ ኣይደልን እየ። እንታይ ክገብር ይኽእል፧ ብኸመይ ከ ክከላኸል ይኽእል፧

ኮንዶም ብግቡእ እንተ ተጠቒምኩሉ፡ ብስጋዊ ርክብ ኤች.ኣይ.ቪ ክሕዘኪ ኣይክእልን እዮ።
ኮንዶም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክትገዚ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብ ሱፐር ማርኬት፡ ኣብ እንዳ ነዳዲ፡ ኣብ ፋርማሲ

ኣስተውዕሊ: ኮንዶም ኣብ ጸሓይ ክቕመጥ የብሉን።
ኮንዶም ክኣርግ የብሉን።
ኮንዶም ክቕደድ የብሉን።

ምስ ጓል ኣንስተይቲ ኮነ ምስ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ስጋዊ ርክብ ኮንዶም ክትጥቀሚ ትኽእሊ ኢኺ።
ኮንዶም ብልዕሊ ብሉዕ መሸኒ ወዲ ተባዕታይ እዩ ዝውደ።
ኮንዶም ጽቡቕ መከላኸሊ እዩ።

ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ወይ ኤይድስ ሓበሬታ ምስ ዝደሊ፡ ንመን ክሓትት ይኽእል፧
ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪን ኤይድስን ሕቶታት ምስ ዝህልወኪ ኣብ AIDSBERATUNGSSTELLEN ወይ ድማ AIDSHILFEN ክትውከሲ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብ ብዙሓት ከተማታት ድማ ይርከቡ።
ነቲ ትረኽብዮ ምኽሪ ትኸፍልሉ የብልክን። ምስ ካልኦት እውን ብዛዕባ ሕቶታትኪ ዝዛረብ የለን።

Text: AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben
www.zas-schwaben.de

ሓኪመይ ኤች. ኣይ.ቪ ወይ ኤይድስ ንዓይ (16) እንተለኒ ሓቲታትኒ። እንታይ እዩ ኤች.ኣይ.ቪ፧ እንታይ እዩ ኸ ኤይድስ፧

ኤች.ኣይ.ቪን ኤይድስን ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም።
ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ እዩ።
ቫይረስ ኣብ ነብስኺ ኣይረእን እዩ ከሕምመኪ ከኣ ይኽእል እዩ።
ኤይድስ ድማ በቲ ቫይረስ ክመጽእ ዝኽእል ሕማም እዩ።
እቲ ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ሰውነትኪ እንተ ጸኒሑ ኤይድስ ክሕዘኪ ይኽእል እዩ።
ኤይድስ ክሓዊ ዘይክእል ቀታሊ ሕማም እዩ።

ንኤች.ኣይ.ቪ ግን ጽቡቕ ምድሃኒት ይርከቦ።
እቲ መድሃኒት ምስ ትወስዲ፡ እቶም ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ እንዳ ወሓዱ ይኸዱ።
ንሰብ ከኣ ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ከተላግብሉ ኣይትኽእልን ኢኺ።
እቲ ሕማም ኤይድስ ከኣ ኣይሕዘክን እዩ።
እቲ መድሃኒት እንዳ ወሰድኪ ንነዊሕ እዋን ክትነብሪ ትኽእሊ ኢኺ።

ኣብ ጀርመን ነቲ መድሃኒት ባዕልኺ ምኽፋል ኣየድልየክን እዩ።
እቲ ናትኪ ናይ መድሕን ትካል እዩ ነቲ መድሃኒት ናይ ኤች.ኣይ.ቪ ዝኸፍሎ።
ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ንመን ብዛዕባ እዚ ክነግሩ ከም ዘለዎም ባዕሎም እዮም ዝውስኑ።
ካልኦት ሰባት ኤች.ኣይ.ቪ ዘለዎም ንኻልእ ሰብ ምንጋር ግን ኩልኩል እዩ።

ካብዞም ዝስዕቡ ነገራት ምጥንቃቕ የድልየኪ:

  • ብዘይ ኮንዶም ስጋዊ ርክብ ኣይተዘውትሪ (ስጋዊ ርክብ ብብልዕቲ ኮነ ብመዓኮር)
  • ሓሹሽ ኣይትወግኢ፡ ብዝተጠቕመ መርፍእ ምጥቃም ሓደገኛ እዩ። ዝተጠቕመ መውግኢ ድማ ንኻልእ ሰብ ኣይትሃቢ።
  • እንተ ደኣ ደም ወጺእኪ ወይ ጥባሕ ቁስሊ ኣብ ነብስኺ ኣለኪ፡ ናይ ካልእ ሰብ ደም ብቁስልኺ ከይኣቱ ተጠንቀቒ።

Text: AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben
www.zas-schwaben.de

ኣን ጓል 17 ዓመት ጓል እየ። ሓኪመይ ክንሽብቲ ድየ ኣይኮንኩን ሓቲታትኒ። እንታይ ማለታ እያ፧

„ምኽንሻብ“ ማለት ሓደ ክፋል ካብ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ይቑረጽ ማለት እዩ።
ቩልቫ ማለት ብምልኡ ክፋላት ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ።.
ምናልባት ቆልዓ ከለኺ ተኸንሺብኪ ክትኮኒ ትኽእሊ ኢኺ።
ምናልባት ኣይትዝክርዮን ትኾኒ።

ብዙሕ ዓይነት ኣገባብ „ኣከናሽባ“ እዩ ዘሎ:
ሓደ ሓደ ግዜ ንእሽቶ ክፋል ብልዕቲ ይቑረጽ።
እዚ ክፋል „ክሊቶሪስ“ ክኸውን ይኽእል እዩ፡
እዚ ኣብ ላዕለዋይ ኣካል ናይ ብልዕቲ ይርከብ።
ወይ ውን „ቅንጢር“ ክኽውን ይኽእል እዩ:
እዚ ኣብ ጫፍ መእተዊ ብልዕቲ ዝርከብ ቆርበት እዩ።

ሓደ ሓደ ግዜ እታ ብልዕቲ ይሽፍንዋ እዮም።
እዚ ማለት እቲ ቅንጢር ይዕበ ይንኣስ ኣላጊቦም ይሰፍይዎ እሞ ንመሸኒን ንደም መውጽእን ዝኸውን ንእሽተይ ከፋይ ይገድፉሉ።

ምናልባት እዚ ንዓኺ ንቡር ክኸውን ይክእል እዩ፡ ስለዚ ድማ እቲ ሕቶ ናይታ ሓኪም ዘተረደኣኪ።
ኣብ ጀርመን ብዙሓት ደቀንስትዮ „ክንሹባት“ ኣይኮናን።
ስለዚ እያ እታ ሓኪምኪ ሓቲታትኪ።
ኣብ ጀርመን ምኽንሻብ ደቀንስትዮ ክልኩልን የቕጽዕን እዩ።
እዚ ማለት ንጓል ዝኽንሽቡ ዓበይቲ ሰባት ጌጋ ይገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ።

ምኽንሻብ ኣብ ጥዕና ደቀንስትዮ ጉድኣት ከስዕብ ይኽእል እዩ።
ኣብዚ ኣድራሻ ሓበሬታ ወይ ሓገዝ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ።
http://www.imma.de/einrichtungen/wuestenrose.html