ጓል 15 ዓመት በዓልቲ ሓዳር ዘመድ ኣላትኒ። ዝሓለፈ እዋን ምብ በዓልት ቤታ (ወዲ 25 ዓመት) ናብ ጀርመን መጺኣ። ሓዳራ ኣብዚ ሃገር ቅቡል ኣይኮነን ተባሂሉ። ስለምንታይ?

ዘመድካ ኣብ ካልእ ሃገር ኢያ ተመርዕያ።
ኣብ ጀርመን መርዓ ካብ 18 ዕድመ ንላዕሊ ጥራይ እዩ ዝፍቀድ።
ክልቲኦም ዕድሚኦም ምስ መልአ ማለት እዩ።
ሓደ ሓደ እዋን እውን ሓደ ካብቶም መጻምዲ 16 ወይ 17 እንተ ገይሩ ወይ ገይራ ሓዳር ክገብሩ ይፍቀደሎም እዩ።
እዚ ድማ ናይ ስድራቤት ቤት ፍርዲ እዩ ዝውስኖ።
እዚ ንኽግበር ግና ቅድሚ መርዓ ምግባሮም መመልከቻ ኣብ ቤት ፍርዲ ከእትዉ ይግባእ።

ዝኾነ ትሕቲ 16 ዕድመ ዘለዎ ሰብ ግን ኣብ ጀርመን ክምርዖ ኣይፍቀደሉን እዩ።
ከምዚ ዓይነት ሓዳር ኣብ ካልእ ሃገር ምስ ዝፍጸም እውን ኣብዚ ሃገር ተቐባልነት ኣይረክብን እዩ።
እቲ ምኽንያት ድማ፣ ዝኾነ ሰብ ሓዳር በሲሉ ጥራይ ክኣትዎ ስለ ዝግባእ።

ኣብ ጀርመን መንግስቲ ንህጻናትን መናእሰያትን ክከናኸኖም ግብኡ እዩ።
ስለዚ መንግስቲ፣ መናእሰያት ብድሌቶም ጥራይ ይምርዓው ከም ዘለዉ ርግጸኛ ክኸውን ኣለዎ።
እዚ ማለት: ዝኾነ ሰብ ንሓዳር ክግድደካ ወይ ከድዕሰካ ኣይግባእን (ንኣብነት ወለድኻ) ።
ናይ ባዕልኻ ውሳኔ ጥራይ ክኸውን ይግባእ።
ስለዚ እዩ እምበኣር ናይ መርዓ ገደብ ዕድመ ዝተገብረ።

ወለደይ ዝምርዓወኒ ሰብኣይ ኣምጺኦምለይ። ኣነ ግን ክምርዖ ድሌት የብለይን! እንታይ ክገብር ይኽእል፧

እዚ ከቢድ ኩነታት እዩ ነዓኺ።
ሰብ ንመርዓ ከተገድዶ
ኣብ ጀርመን ፍቑድ ኣይኮነን።

ዝተፈላለየ መዋጽኦ ኣለኪ፡
እቲ ቐዳማይ
ምስ ወለድኺ ብዛዕባ እዚ ክትዘራረቢ ፈትኒ።
ምናልባት ወለድኺ ዘይሕጋዊ ነገር ይገብሩ ከምዘለዉ ኣይፈልጡን ይኾኑ።
ምናልባት ውን ኣይሰምዑኽን ይኾኑ።

እቲ ኻልኣይ መንገዲ ድማ፡
ወለድኺ ቅድሚ እቲ መርዓ ገዲፍክዮም ክትወጺ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብዚ ኩነታት ድማ ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ።
ግን ዝኾነ ሰብ እቲ ሓሲብክዮ ዘለኺ መደብ ክፈልጦ የብሉን።

ናብ ቩስተን ሮሰ ክትድውሊ ትኽእሊ ኢኺ።
ቁጽሪ ተለፎን ድማ 0 89 – 45 21 63 50 እዩ።
እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ሰባት ድማ ኩሉ ናይ ሓገዛት ተኽእሎ ይፈልጥዎ እዮም።
ምሳኺ ኮይኖም እንታይ ክትገብሪ እምትኽእሊ ይሓስቡ።
ኣብ ተለፎን ውን ሽምኪ ምንጋር ኣየድሊን እዩ።

ብ ማሕበር ቩስተን ሮዘ ዝተዳለወ (IMMA e.V.)

ኣነ ጓል 17 ዓመት እየ። ንዓርከይ ድማ ክምርዓዎ ትምኒተይ እዩ። እዚ ኣብ ጀርመን ፍቑድ ድዩ፧

ምስ ዓርክኺ ሓዳር ክትምስርቲ ትኽእሊ ኢኺ።
እዚ ማለት ሕጋዊ ሓዳር ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማለት እዩ።
ኣብ ማዛጋጃቤት ኬድኩም ድማ ሓዳርኩም ተመስክርዎ።

ነዚ ዝምልከት ግን ኣብ ጀርመን ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣለዉ።
ካብ 18 ዓመት ንንዮው ከምድላይኩም ክትምርዓዉ ትኽእሉ ኢኹም
ሓደ ሓደ እዋን ውን ካብ 16 ዕድመ ክትምርዓዉ ትኽእሉ ኢኹም፡፣
ሕጹይኪ ግን ካብ 18 ዕድመ ንላዕሊ ክኸውን ኣለዎ።
ቤት ፍርዲ ስድራቤት ውን ፍቓድ ክህበኩም ኣለዎ።

ምስ ሓደ ሰብ ጥራይ ኢኺ ክትምርዓዊ ትኽእሊ
ካብ ሓደ ሓዳር ንላዕሊ ኣብ ጀርመን ፍጹም ኣይፍቀድን እዩ።

ሕጉስቲ እንተዘይኮንኪ ድማ ሓዳርኪ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከተቋርጽዮ ትኽእሊ ኢኺ።
እዚ ፍትሕ ይበሃል
ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ትረኽቡ፡ http://www.zanzu.de/de/scheidung-0

ካብ ስድራቤትኪ ንዝኾነ ክትምርዓዊ ኣይፍቀደክን እዩ።
ኣብ ጀርመን ወዲ ሓትነኺ ወይ ወዲ ሓወቦኺ ውን ክትምርዓዊ ኣይፍቀድን እዩ።
ምኽንያቱ እቶም ካብ ከምዚ ዓይነት ሓዳር ዝውለዱ ህጻናት ሕማም ከጥቅዖም ስለ ዝኽእል።
ስለዚ እዩ ድማ ን ዘመድካ ምምርዓው ጽቡቕ ዘይኮነ።

ናይ ግድን ክትምርዓዊ የብልክን!
ዝግድደኪ ሰብ እንተሎ ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ

እቲ ካልእ ኣማራጺ ድማ፡
ብሃይማኖታዊ ኣገባብ ክትምርዓዊ ትኽእሊ ኢኺ
ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ምምርዓው ኣሎ።
እዚ ግን ኣብ ጀርመን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ወግዓዊ ሓዳር ኣይኮነን።