ኣብ ቤት ትምህርቲ መምህረይ፡ ስጋዊ ርክብ ምስጢርነት የድልዮ እዩ ኢላ ነይራ። ምስጢራውነት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ስጋዊ ርክብ እንታይ ዘራኽቦ ኣለዎ?

ምስጢራውነት ወይ „Intimität“ ከባድ ቃል እያ።
እዚ ማለት: ንሓደ ሰብ ክቱር እምነት ኣለኪ ማለት እዩ።
እቲ ሰብ ድማ ከምኡ እምነት ኣባኺ ኣለዎ።
ካብዚ ሰብ ትሓፍርሉ ነገር ዋላሓደ የለን።
ክልቴኹም በይንኹም ምስ ትህልዉ፡ ሕቡእኪ ከተርእይዮ ትኽእሊ

እዚ ኣብ መንጎ ፍቑራት ዝፍጠር ኮይኑ:
ኣዚኻ ምቅርራብ ማለት እዩ።
ዓይኒ ዓይንኻ ትጠማመት።
ቀስ ኢልካ ብትሑት ድምጺ ነሓድሕዳ ምዝርራብ።
ነሓድሕድካ ትተናኸፍን ትደራረዝን‘ውን።
ሓደ ሓደ እዋን ከኣ ክልቴኻ ምስ ትደሊ ስጋዊ ርክብ ክትፍጽም ትኽእል።

እዚ ግን ኩሉግዜ ከምኡ ይግበር ማለት ኣይኮነን።
ሓደ ሓደ እዋን ክትደራረዚ ጥራይ ትደልዪ ትኾኒ።
እዚ ማለት: ልሳብ ኣብዚኣ ዕግብቲ ኢኺ ካብኡ ንላዕሊ ምቕጻል‘ውን ኣይትደልዪን ትኾኒ።
ኣገዳሲ ነገር: ክልቴኹም ትደልይዎ ነገር ጥራይ ክኸውን ኣለዎ።

ዓርከይ ምሳይ ዕርክነት ኣቋሪጻ (ወዲ 15)። ብጣዓሚ ፍቑራት ኢና ኔርና። ሕጂ ክጻወሮ ኣብዘይክእል ደረጃ በጺሐ ኣለኹ። ብጣዕሚ ተሳቕየ። ስለዚ እየ ደድሕሪኣ ንትምህርቲ ክትከይድ ዝከታተላን ንኽትምለሰኒ ዝጽዕርን ዘለኹ። ትማሊ ግን ከምዚ ክገብር ብሕጊ ኩልኩል እዩ ኢላትኒ። ሓቃ ድያ፧

እወ ሓቃ ኣላ። ብዘይ ድሌታ ክትከታተላ ኣይፍቀደካን እዩ።
ምስ ዓርክኻ ምፍልላይ ኩሉ ግዜ መሪር እዩ።
ፍቕሪ እንተ ኣለካ ኸኣሞ መሊሱ ዝገደደ ቃንዛ ኣለዎ።

ፍቑራት ንኽበሃል ግና ክልተ ሰባት ክኾኑ ኣለዎም።
ዓርክኻ ኽትፍለየካ ከላ ስቕ ኢልካ ምርኣይ ከቢድ እዩ።
ምሳኻ ክትከውን ግን ክትግድዳ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ፍቕሪ ዝምቅር ኩሉ ግዜ ብኽልቲኡ ሸነኽ ድሌት ምስ ዝህልው እዩ።
እዚ ማለት ክልቴኹም ብሓንሳብ ክትኮኑ ክትደልዩ ኣለኩም።

ነዓካ እውን እንተተገድደካ ደስ ኣይምበለካን ነይሩ።
ብሕጊ እውን እንተ ኮነ ንሓደ ሰብ ምክትታል ፍቑድ ኣይኮነን።
እዚ ማለት፡ ብዘይ ድሌታ ደድሕሪኣ ምኻድ ማለት እዩ።

ብዝተኻእለ መጠን ነብስኻ ክትጥብራን ኣብ ካልእ ጉዳይ ኣቲኻ ክተረሳስዓን ፈትን።
ከምዚ ኩነታት ንምርሳዕ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ነገራት፡
ምስ ካልእ ሰብ ብዛዕባዚ ምዝራብ።
ምናልባሽ ኣጸቢቕካ ምብካይ።
ስፖርታዊን ካልእ ንጥፈታት ምግባርን።

ኣነ ንሓንቲ ጓል ብማዕዶ ጥራይ ፈተያ። ነዛ ጓል ክዛረባን ክላለያን ደልየ ግን ብኸመይ ኣይፈልጥን። እንታይ ክገብር ይኽእል?

ሓንቲ ሰብ ጽብቕቲ ወይ ጥዕምቲ ወይ ደስ እንተ ኢላትካ
ኣፍቂርካያ ኣለኻ ማለት እዩ።
መጀመርያ ግን ክትላለያ ኣለካ።
ብድሕሪኡ ኢኻ ትኾነካ ድያ ኣይትኾነካን ትፈልጥ።
ወይ ንሳ እውን ትፈትወካ ድያ ኣይትፈትወካን ትፈልጥ።
 
ክትዛረባ እንከለኻ ብትሕትና ክኸውን ኣለዎ።
ነገራት ከይከብድ ድማ ነዞም ጠቐምቲ ነገራት ኣብ ምልላይ ተገንዘብ:

 1. ክትላለያ እንከለኻ ኣብ ጽቡቕ ሙድ ወይ መዓልቲ እንከለኻ ክኸውን ኣለዎ።
 2. ዘኒጥካ ግን ከኣ ምቹእ ክዳን ገይርካ (መታን ዓቕልኻ ከይጸበካ) ርኸባ።
 3. ኣብ ጥቓኣ ኮይንካ ግን ከኣ እኹል ርሕቀት ሓሊኻ ተዛረባ።
 4. ዓይና እንዳ ሓለኻን ገጻ እንዳ ረኣኻን ኣዛርባ።
 5. „ብዝያዳ ንኽላለየኪ ፍቓደኛ ዲኺ?“ ኢልካ ሕተታ።
 6. ሕራይ እንተ ኢላትካ ዝኾነ ነገር ሕተታ። ንኣብነት ትፈትዎ ሙዚቃ ወይ ዝንባለኣ ሕተታ።
 7. ኣብታ ሰብ ዘለካ ተገዳስነት ኣርእያ።
 8. ኣድናቖትካ ግለጸላ ወይ ኣብኣ ደስ ዝብለካ ነገራት ወይ ትፈትዎ ነገራት ንገራ።
 9. እተን ቀዳሞት ኣድናቖታት ግን ብዛዕባ ኣካላታ ክኾና የብለንን።
 10. ንኣብነት ትሰምዖ ሙዚቃ ወይ ድማ ኣዘራርባኣ ከም ትፈትዎን ደስ ከም ዝብለካን ንገራ።
 11. ንዓኣ እውን ደስ እንተ ኢልካያ ኣብኡ እንከሎ ክርደኣካ እዩ።

ንሓደ ሰብ ክትዛረቦ ብዙሕ ድፍረት ይሓትት እዩ።
ሓደ ሓደ ግዜ ንሓንቲ ጓል ትሓታ እሞ ድሌት ከም ዘይብላ ትነግረካ።
እዚ ድማ ከም ዘሕርቐካ ፍሉጥ እዩ።
ይኹን ደኣምበር ምፍላጥካ እውን ጽቡቕ እዩ።

ኣነ (ወዲ 15 ዓመት) ጀርመናዊት ዓርኪ ኣላትኒ። ብዙሕ እዋን ብሓሳብ ኣይንሰማማዕን ኢና። ኣካዳድናኣ ናይ ዓዋሉ (ሴክሲ)፣ ብዘይ ባኣይ ወይ ብዘይ ድሌተይ ድላያ ትገብር። ኣነ ድማ ደስ ኣይብለንን እዩ። ጀርመናውያን ኣዋልድ ኩለን ከምኡ ድየን?

ኩለን ጀርመናውያን ሓደ ኢየን ክበሃል ኣይከኣልን።
ንቡዝሓት ኣዋልድን ኣንስትን ግን እዞም ዝስዕቡ ነገራት ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም:
ልክዕ ከም ኣወዳት ንሳተን እውን ናይ ሂወት ናጽነት ክህልወን ይደልያ።
እዚ ማለት: ምስ ደቂ ተባዕትዮ ብዘይ ኣዳላው ወይ ብማዕረ ክረኣያ ይደልያ።

እዚ ማለት ግን ካልእ ዓርኪ ይደልያ ማለት ኣይኮነን።
ናይ ባዕለን ርእሰ-ውሳኔ ስለ ክገብራ ዝደልያ እዩ።
ዝደለየኦ ነገር ባዕለን ክውስና ይደልያ። ንኣብነት:
ዝደለየኦ ዓይነት ክዳውንቲ ክኽደና ይደልያ።
ምስ መሓዙተን ዋላ እውን ንበይነን ክራኸባ ይደልያ።
ምስ ካልኦት ኣወዳት እውን ክመሓዘዋ ይደልያ እየን።
እዚ ግን ምስ ዝምድናኹም ወላሓንቲ ዘራኽብ የብሉን።
ዓርክኻ ብጣዕሚ ትፈትወካ እያ።
ይኹን ደኣምበር ምስ ካልኦት ሰባት፣ ኣዋልድ ኮና ኣወዳት ርክባ ከተቋርጽ ግን ኣይትደልን።

ካብ ጓል ናብ ጓል እውን ፍልልይ ኣሎ።
ብዛዕባ ዘለካ ስምዒታት ኣብዚ ጉዳይ ምስ ዓርክኻ ተዛራረብ።
ነንሓድሕድኩም ከኣ እንታይ ከም ትምነዩን ትደልዩን ተመያየጡ።
ብድሕሪ እዚ ዝሓሸ ክትሰማምዑ ኢኹም።

ስድራቤተይ ከም ዝመሃሩኒ ንፍዕቲ ጓል ንወዲ ትምርዖ እዩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ቆልዑ ይወልዱ። ኣነ ግን ክምርዖ ወላሓንቲ ድሌት የብለይን። ኣነ ንፍዕቲ ጓል ኣይኮንኩን ማለት ድዩ፧

ኣብ ጀርመን ደቂ ሰብ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ይነብሩ።
ኣብዚ ውሑዳት ኣብነታት ክንህበኪ:
ገሊእን ኣዋልድን ኣወዳትን ተመርዒዮም ውላድ ይወልዱ።
ገለ ኣሰብኡትን ኣንስትን ከይተመርዓዉ ይወልዱ።
ገለ ኣሰብኡትን ኣንስትን ድማ ተመርዒዮም ብዘይ ውላድ ይነብሩ።

ገለ ሰብ ሓዳር ድማ ይፈላለዩ ወይ ይፋትሑ።
እዚ ማለት ዝምድንኦ ተበቲኹ ማለት እዩ።
ገለ ካብዚኣቶም ቆልዑ ኣለውዎም።
እቶም ቆልዑ ከኣ ወይ ምስ ኣብኦ ወይ ምስ ኣዲኦም ጥራይ ይቕመጡ።

ገለ ኣሰብኡትን ወይ ደቅንስትዮ homosexuell እዮም።
ምስ ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎ ሰብ ዝምድና ይገብሩ ።
ገለ ሰባት ድማ ኣብ ናይ ሓባር ገዛ ይነብሩ።
እዚ ማለት: እቶም ሰባት ዋላ እኳ ኣብ ሓደ ገዛ እንተ ተቐመጡ ፍቑራት ወይ ስድራቤት ግን ኣይኮኑን።
ብዙሓት ኣወዳትን ኣዋልድን እውን ልዕሊ ዕድመ ምስ ኮና ንበይነን ይቕመጣ እየን።

ዝኾነ ሰብ እንታይ ይደሊ ባዕሉ ክውስን ኣለዎ።
ኩሉ እዚ መነባብሮታት ኣብ ጀርመን ፍቑድ እዩ።
ካብዞም ዝተጠቕሱ ኣብነታት ዝበለጸ ወይ ዝሓመቐ ዝበሃል የለን።
ዝኾነ ይኹን ሰብ እውን ብሰንኪ እዚ ክንጸልን ክዋረድን ኣይፍቀድን እዩ።
ስለዚ ክትምርዓዊ እንተ ዘይደሊኺ ሕማቕ ኣይኮነን።
ብዘንክ እዚ፡ ንስኺ እውን ሕማቕ ጓል ኣይኮንክን

ኣነን ዓርከይን ደቂ 17 ዓመት ኢና። ንሳ ጓል ከምዘፍቀረት ምስ ነገረትኒ ዝሓስቦ እዩ ጠፊኡኒ። እንታይ ተገበርኩ ይሓይሽ፧

ልክዕ ከም ቀደምኪ ኩኒ።
ንሳ ምስ ከምኣ ጾታ ዘለዋ ሰብ እያ ፍቕሪ ሒዝዋ።

ምስ ናትኪ ኣንጻር ዝኾነ ሰብ ፍቕሪ ምስ ዝሕዘኪ “heterosexuell” ትበሃሊ።
ምስ ከም ናትኪ ጾታ ዘለዋ ሰብ ምስ ተፍቅሪ ከኣ “homosexuell” ትበሃሊ።
ጓል ምስ ጓል እንተ ኮይኑ “lesbisch” ይበሃላ።
ወዲ ምስ ወዲ ድማ “schwul” ይበሃሉ።
ስሚዒቱ ባዕሉ ክመርጽ ዝኽእል ሰብ ዋላ ሓደ የለን።
ገሊኦም ሰባት ስሚዒቶም እንዳ ተቐየረ ይመጽእ።
ደሓር ሓንሳብ homosexuell ይኾኑ ሓንሳብ ድማ heterosexuell ይኾኑ። እዚኦም ድማ “bisexuell” ይበሃሉ።
እዚ እውን ንቡር እዩ።
ኣዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ዝምድና ኣብ ኩለን ሃገራት እዩ ዘሎ።
ሕማቕ ኮይኑ ግን እዚ ተግባር ኣብ ኩለን ሃገራት ኣይኮነን ፍቑድ።

ንቡዝሓት ደቀንስትዮ ኮነ ንቡዝሓት ደቂ ተባዕትዮ homosexuell እንተ ኮይኑም ኣዝዩ ከቢድ እዩ።
ስለዚ መሓዛኺ እንተ ኮምኡ ኢላ ክትነግረኪ ከላ ቀሊል ኣይነበረን ንዓኣ።
ቁሩብ ድፍረት እውን የድሊ እዩ።
እዚ ዘርእየካ ነገር ግን፡ መሓዛኺ ብጣዕሚ ከም ትኣምነኪ እዩ።

ምናልባት ኣይርደኣክን ይኸውን ስለምንታይ ንሳ ንጓል ኣፍቂራ።
ክትርድእዮ እውን የብልክን።
ኣገዳሲ ነገር ግን፡ እታ መሓዛኺ ጠባያ ወላሓንቲ ኣይተቐየረን።
ምናልባት ምሳኺ እውን ፍቕሪ ከይሕዛ ፈሪሕኪ ትኾኒ።
መብዝሕትኡ ግዜ ግን ኮምኡ ኣየጋጥምን እዩ።
ከም ቀደምክን መሓዙት ክትኮና ትኽእላ ኢኽን።
ጽን ኢልኪ ክትሰምዕያ ኣለኪ ከምኡ ‘ውን ክትጻወቲ ትኽእሊ ኢኺ።
መሓዛኺ ድማ ኩሉ ግዜ ማሓዛኺ ክትከውን ትስፉዋት ኢና።
ትፍቶ መሓዛ ክትህልወካ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ።

ኣነ ወዲ 15 ዓመት ወዲ ኢየ። ከም ዝመስለኒ ን ሓደ ወዲ ፈተዮ ኣለኹ። እዚ ኩልኩል ድዩ፧ እንታይ ክገብር ይኽእል፧

ሰብ ምፍታው ጽቡቕ ስምዒት እዩ ኣብ ጀርመን ድማ ንመን ብዘየገድስ ፍቑድ እዩ።
ሓደ ሓደ እዋን ሓንቲ ጓል ንኻልእ ጓል ተፍቅር።
ሓደ ሓደ እዋን ድማ ወዲ ንኻልእ ወዲ የፍቅር።
እዚ ጸገም የብሉን።
ኩልኩል ውን ኣይኮነን፡፣

ኣብ ሓደ ሓደ ሃገራትን ሃይማኖትን ሓጢኣት ምዃኑ ሰባት ይዛረቡ።
ምናልባት ብሰንኪ እዚ እውን ስሚዒትካ ሕማቕ እዩ ኢልካ ትሓስብ ትኸውን።
ምናልባት ብሰንኪ እዚ እውን ከተፍቅር ኣይትደልን ትኸውን።
ሓደ ነገር ክትፈልጦ ዘለካ ግን፡
ስምዒታትካ ተፈጥራዊ ባህርያት ድኣምበር ሓጥኣት ከምዘይኮነ ክንሕብረካ ንፈቱ።
ስምዒታቱ ባዕሉ ክመርጽ ዝኽእል ሰብ የለን።
ስለዚ ስምዒትካ ሕማቕ ኣይኮነን።

ሓደ ሓደ ግዜ እዚ ነገራት ንሰብ እንተ ገሊጾም ይፈኽሶሎም።
ንሰብ ብዛዕባ እዚ ምንጋር ግን ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ሓቦ ውን ይሓትት።
ምናልባት ንተኣምኖ ሰብ ብዛዕባ ምፍቃር ወዲ ከተዕልሎ ትኽእል ኢኻ።
ኣብዚ መርበብ ኢንተርነት ዘድሊ ሓገዝ ትረክብ ኢኻ: www.sextra.de

ሓንቲ ጓል ኣፍቂረ ሞ ምስኣ ውን ዝምድና ክገብር ድሌተይ ኢዩ። ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለኒ፧

ሰብ ከተፍቅር ጽቡቕ ነገር እዩ።
ብዙሕ ጊዜ ውን ምስኣ ከተሕልፍ ትደሊ።
ከም ትፈትዋ ውን ክትገልጸላ ትደሊ።
እዚ ድማ ጽቡቕን ንቡሩን ኢዩ!

ሓደ ሓደ ግዜ ውን ግዜ በሊዕ ኢልካ ትሓስብ።
ምናልባት እሳ ውን ትፈትወካ ትኸውን።
ምናልባት ውን ርግጸኛ ኣይኮነትን።
ምናልባት ድማ ኣየፍቀረትን ትኸውን።

ድሌት ናይቲ ካልእ ሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ።
እንታይ ከም ትደሊ ኩሉ ግዜ ክትነግር ትኽእል ኢኻ።
ስምዒትካ ውን ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ።

እታ ጓል እንታይ ከም ትደሊ ሕተታ
ንሳ ውን ባዕላ ስሚዒታን ድሌታን ክትነግረካ ኢያ።
እንተ ዘይደልያ ድማ ክትትንክፋን ክትስዕማን መሰል የብልካን።
ንስኻ ተዘይደሊኻ ውን ንሳ ክትትንክፈካን ክትስዕመካን መሰል የብላን።

ሓንቲ ጀርመናዊት ዓርኪ ይደሊ ኣለኹ። እንታይ ክገብር ኣለኒ፧

ኣብዚ ሃገር ጓል ኣንስተይቲ ብኸመይ ክትላለያ ትኽእል፧
ኣብ ቤት ትምህርቲ፡ ኣብ ስፖርት፡ ኣብ ክለባት፡ ዲስኮን ፓርቲን።
የዕርኽቱኻ ጓል የላልዩኻ።

ኣዋልድን ኣወዳትን ክዘናግዑ ይደልዩ።
ኣከዳድነእን ውን ካብቲ ንስኻ ትፈልጦ ፍልይ ክብል ይኽእል ኢዩ።
ኣብዚ ዓዲ ዋላሓንቲ ጸገም የለን።
በከዳድነእን ሕማቕ ሰብ ማለት ኣይኮናን።

ክብረት ይጽበዩ እዮም።
ዋላ ቃልዕ ክዳይ ይከደና እምበር ወዲ ክሕዘን ኣይደልያን እየን።
ምሳኻ ብዙሕ ከዕልላ ይደልያ።

መብዝሕተኦም ኣወዳትን ኣዋልድን ነንሕድሕዶም ይከባበሩ እዮም።
ክረዳድኡ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን ይረኣኣዩ።
ብድሕሪ እዚ ይፋቐሩ።
ብድሕሪ ናይ ክልቲኦም ውሳኔ ውን ይሰዓዓሙ።

ዓርከይ ወዲ 15 ዓመት እዩ ኣነ ውን ጓል 15 ዓመት እየ ብጣዕሚ ኢና ኸኣ ንፋቐር። ሕጂ ድማ ስጋዊ ርክብ ምሳይ ክፍጽም ደልዩ። ስለዚ መታን ከይገድፈኒ ከተግብሮ ኣለኒ ማለት ድዩ፧

ክልቴኹም ትፍተዉ እንተኾንኩም ጽቡቕ እዩ።
ሕጂ ድማ ዓርክኺ ስጋዊ ርክብ ክፍጽም ደሊዩ።
ኩሉ ሰውነቲ ክተናኽፈኪ ይደሊ ከምኡ ውን ሓቢርኩም ስምዒትኩም ከተርውዩ ይደሊ
ብመሰረቱ እዚ ቅቡል እዩ።

እስኺ ግን እንተዘይትደልዩ ኮይንኪ
ዘይመድለይኺ ምኽንያት ውን ቅቡል እዩ።
ክልተ ዝፋቐሩ ሰባት ኩሉ ትምኒቶም ሓደ እዩ ማለት ኣይኮነን።

ክሳብ ክንደይ ከም ትፈትውዮ ግለጽሉ።
ንስጋዊ ርክብ ግን ቅርብቲ ከምዘይኮንኪ ግለጽሉ
ምናልባት ይኹሪ ይኸውን ንስኺ ውን ኣይተፍቅርዮን ኢኺ ኢሉ ይሓስብ ይኸውን።
ንባዕልኺ ንኸምዚታት ግዜ ከምዘድልየኪ ኣብርህሉ።

ስጋዊ ርክብ ዕጋበት ዝህልዎ ውን ብክልተኹም ሸነኽ ብድሌት ምስ ተተግብርዎ እዩ።
ንኻልእ ሰብ ደስ ክብሎ ኢልካ ተዘውትሮ ስጋዊ ርክብ ጽቡቕ ኣይኮነን።

ምናልባት ንስኺ ንስጋዊ ርክብ ቅርብቲ ስጋብ ትኾኒ ይጽበ ይኸውን።
ምናልባት ውን ሓሳብኪ ክትቅይሪ ይደፋፍኣኪ ይኸውን።
ምናልባት ውን ይገድፈኪ ይኸውን
ስጋዊ ርክብ ግን ንሱ ምሳኺ ንዘልኣለም ንኽነብር መረጋገጺ ኣይኮነን።

ስለዚ ንስኺ ንነብስኺ ክትሕልዋ ኣገዳሲ እዩ።
እቲ ንዓኺ ጽቡቕ ጥብልዮን ንዓኺ ጠቓሚ ዝኾነን ክትፈልጢ ኣገዳሲ እዩ