እንቋዕ ናብ www.refu-tips.de መጻእኩም!

እዚ ገጽ እዚ ን ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድን ኣወዳትን ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ።

ይኹን ደኣምበር ብውሕዱ 13 ዕድመ ዘለካ/ ዘለኪ ክትከውን ኣለካ/ኪ ።

ካብ ሕጂ ጀሚርና ሓደስቲ ሓበሬታታት ቀጻሊ ክንህበኩም ኢና።

ኣብዚ መርበብ ኢንተርነትና ቀጻሊ ምጹና።

 

እዚ ሃገር ክትለምዶ ትደሊ ኢኻ።

ስለዚ ብመጀመርያ ሕግታት ክትፈልጦም ኣለካ።

ብተወሳኺ ውን ብዙሕ ነገራት ክትመሃሮም ኣለካ።

ንሕና ውን ኣብዚ ክንተሓባበረካ ኢና።

 

ምናልባት ከቢድናካ ከይንህሉ።

ምናልባት ውን ዘሕፍረካ ነገር ከይህሉ።

ዝኾነ ንሕና ዝጸሓፍናዮ።

ንዓኻ ከነሕርቕ ኢልና ኣይኮንናን።

ኣቐዲምና ውን ይቕሬታ ንሓትት።

ይኹን ደኣምበር እዞም ዘሕፍሩ ኣርእስትታት ውን ንኽትፈልጦም ኣገዳሲ እዩ።

 

ኣብዚ ሃገር ሕጉስን ውሑስ ሂወትን ክትመርሕ ኣለካ።

ነዚ ድማ ንሕና ዓጢቕናሉ ኣለና።

ብኸመይ ክትሕግዙኒ ትኽእሉ ትኽእሉ፧

ንሕና ብኽእለት ነገራት ክንገልጽልኩም ንኽእል ኢና ሓበሬታታት ኣብ መርበብ ኢንተርነትና ውን ኣለኩም።
ቆልዑን ህጻናትን ዋላ ሓንቲ ዘጋጥመኩም ዘፍርህ ነገር የለን ኣብዚ።
ንዓኻትኩም ኢና ኣብዚ ዘለና ኣብዚ።
ስለዚ ኢና ውን ብዙሕ ነገራት ነብርሃልኩም።
መታን ሕማቕን ጽቡቕን ክትፈልጡ።

ንሕና ግን ብቐጥታ ህጻናትን መንእሰያትን ክንሕግዝ ኣይንኽእልን ኢና።
ንዓና ክድውለልና ኣይትኽእልን ኢኻ።
ካልኦት ኣለዉ ብዙሓት ክኢላታት ኣብዚ ሃገር ንህጻናትን መንእሰያትን ብኣካል ዝሕግዙ።
ዋላ ውን ማህረምቲ ዝጋጠመኩም እንተ ኾንኩም።
ዋላ ውን ምግሳስ ዘጋጠመኪ እንተ ኾንኪ።
ኣበይ ኬድኪ ሓገዝ ከም ትረኽቢ ክንሕብረኪ ኢና።

ኣብዚ ኣብ ውሑስ ቦታ ኢኺ ክትህልዊ ዘለኪ።