برادرم به من گفته است: او با مردان رابطه‌یِ جنسی دارد. من (15 ساله، مذکر) این را نمی‌فهمم. آیا این کار لذّت بخش است؟

بله، این ممکن است لذّت بخش باشد.

رابطه‌یِ جنسی بینِ زن و مرد می‌تواند زیبا باشد.
رابطه‌یِ جنسی بین مردان می‌تواند لذّت بخش باشد.
رابطه‌یِ جنسی بین زنان نیز می‌تواند لذّت بخش باشد.
انواعِ مختلفی از رابطه‌یِ جنسی وجود دارند.

تمامِ انسان‌ها دارایِ “نواحیِ شَهوانی” (erogene Zonen) هستند.
“نواحیِ شَهوانی” مکان‌هایی در بدن هستند.
هنگامِ رابطه‌یِ جنسی آنها لذّت بسیاری ایجاد می‌کنند.

یکی از این مکان‌ها در بدن “پروستات” (Prostata) است.
پروستات بخشی از بدن است.
نمی‌توان آن را از بیرون دید.
پروستات با حرکات در مَقعد لَمس می‌شود.
به عنوان مثال، اگر 2 مرد رابطه‌یِ جنسی مَقعدی داشته باشند.
رابطه‌یِ جنسی مَقعدی یعنی:
یک مرد آلتِ تناسلیِ خود را درون مَقعد مردِ دیگر قرار می‌دهد.
رابطه‌یِ جنسی مَقعدی می‌تواند برای هر دو مرد بسیار زیبا باشد.

سایر “نواحیِ شَهوانی” ممکن است به عُنوانِ مثال شاملِ نواحیِ ذِیل باشند:
کلِّ آلتِ تناسلیِ مرد، بیضه‌ها، نوکِ پستان‌ها یا گردن.
اگر بسیاری از “نواحیِ شَهوانی” به طورِ خوشایند لَمس شوند، رابطه‌یِ جنسی لذّت بخش می‌گردد.