بسیاری از دوستان من فیلم¬هایِ پُورنو تماشا می¬کنند. من (14 ساله، پسر) فکر می¬کنم که این کار هَیجان انگیز است. من هم دوست دارم این فیلم¬ها را تماشا کنم. امّا دوستانم می¬گویند که این باید یک راز باشد. اجازه ندارم این را به بزرگسالان بگویم. چرا این گونه است؟

جوانانِ زیر 18 سال مُجاز به تماشایِ فیلم¬هایِ پُورنو نیستند.
به خُصوص بزرگسالان نباید اجازه¬یِ این کار را به جوانان بدهند.
این کار از لَحاظِ قانونی مَمنوع است.

این قانون برای مُحافظت از دختران و پسران در نظر گرفته شده است.
جوانان تجربه¬هایِ زیادی را برای اوّلین بار انجام می¬دهند.
آن¬ها باید خُودشان کَشف کنند که چه چیزی را دوست دارند.
چه چیزی حِسِّ خوبی به آن¬ها می¬دهد.
و چه چیزی حِسِّ خوبی به آن¬ها نمی¬دهد.
فیلم¬هایِ پُورنو می¬توانند این مسئله را تَحتِ تاثیر قرار دهند.

همچنین اگر جوانان تجاربِ کَمی در رابطه¬یِ جِنسی داشته باشند:
در این صُورت فیلم¬هایِ پُورنو مُمکن است کَمی گیج کننده باشند.
این فیلم¬ها رابطه¬یِ جِنسی را نشان می¬دهند که فقط برای بازی جِلوی دوربین انجام می¬شود.
اَشخاص و اِحساساتِ آن¬ها در این فیلم¬ها اغلب بی¬اهمیت هستند.
شاید بعضی از جوانان خود را با آن مُقایسه کنند.
آنچه اشخاص انجام می¬دهند شاید برای شما اِحساسِ خوشایندی ایجاد نکند.
مُمکن است در هنگام تماشای فیلم حتّی احساسِ بدی داشته باشید.
به همین دلیل جوانان نباید فیلم¬های پُورنو تماشا کنند.