در اینجا اَفراد خِیلی زیاد راجع به رابطه¬یِ جِنسی صُحبت می¬کنند. من (پسر، 15 ساله) فکر می‌کنم: این مُوضوع به کَسی مَربوط نیست. چرا همه در مُورد آن صُحبت می¬کنند؟

رابطه¬یِ جِنسی یک مسئله‌ی کاملاً شَخصی است.
به هَمین دَلیل بسیاری از مَردم نمی¬خواهند راجع به آن صُحبت کنند.
امّا بسیاری از نوجَوانان سُئوالاتی دارند.
آنها مُطمئن نیستند و بعضی چیزها را نمی¬دانند.
برای شما مُهم است که بدانید :
شما اِجازه دارید سُئوالاتِ خود را بپرسید.
اما شما مجبور نیستید تا راجع به رابطه¬یِ جِنسی با کسی صُحبت کنید.

گاهی اُوقات صُحبت کردن می¬تواند مُفید باشد.
دلایلِ زیادی برایِ صُحبت کردن در مُورد رابطه¬یِ جِنسی وُجود دارد:
نوجوانان تَجربه¬هایِ جدیدِ بسیاری را کَسب می¬کنند.
شاید شما تمایل داشته باشید با نوجوانانِ دیگر در مُورد آن تَبادلِ نَظر کنید.
این می¬تواند بسیار هَیجان اَنگیز باشد!

بسیاری از بُزرگسالان می¬توانند به سُئوالاتِ نوجوانان پاسخ دهند.
آن‌ها می¬توانند اطّلاعات در اِختیارِ نوجوانان بِگذارند.
آن¬ها دوست دارند تا بدینوسیله کُمک کنند.
نوجوانان باید اِحساس کنند که:
من می¬توانم در مُورد تجربه¬هایِ خوب و بَد با بزرگسالان صُحبت کنم.
من اِجازه دارم سُئوالات خود را درباره‌ی بَدَنَم و رابطه¬یِ جِنسی مَطرح کنم.
می¬توانم وقتی به کُمک نیاز دارم، کمک بگیرم.