در کلاس من یک دختر 17 ساله است. او به ما گفته که در حقیقت یک پسر است. این برای من کمی گیج کننده است! چه طور باید با او رفتار کنم؟

این کاملاً قابل درک است که گیج شده باشید.
احتمالاً برای بسیاری از جوانان نیز همین طور است.
او مورد مهمی را درباره خودش به شما بیان کرده است: او اِحساس می‌کند که یک پسر است.
جِنسیت بدن او مانند جِنسیتی که آن را اِحساس می‌کند نیست.

قصد داریم تا این مورد را برای شما توضیح دهیم:
شما چه کَسی هستید؟ خودتان را چطور می‌بینید؟ این “هُویَّت (Identität)” شما است.
“هُویَّت جِنسی (Geschlechts-Identität)” تعیین می‌کند، که شما خود را به عنوان چه جنسیتی می‌بینید.
هنگامی که جِنسیتی که آن را اِحساس می‌کنید با ویژگی‌های بدن شما مطابقت ندارد، اینگونه نامیده می‌شود: “ترا-جِنسیتی (Trans-Gender)” یا “ترا-هُویَّت (Trans-Identität)”.
این بدان معنی است که، بعضی از دختران اِحساس می‌کنند که پسر هستند.
و بعضی از پسران احساس می‌کنند که دختر هستند.
همچنین بعضی از انسان‌ها به صورت دوجِنسیتی (inter-sexuell) متولد شده‌اند.
این بدان معنی است که، بدن آن‌ها مشخصاً پسر یا دختر نیست.
بعضی از آن‌ها اِحساس می‌کنند که نَه زن هستند و نَه مرد.
می‌بینید: هویت‌های جِنسی بسیار مختلفی وجود دارد!
بهتر است که برخورد شما با او مانند گذشته باشد.
یا می‌توانید از او بپرسید که چه چیزی را دوست دارد.
به عنوان مثال، او دوست دارد که چگونه مورد خطاب قرار گیرد.