دوستانِ دخترم و من (16 ساله) به این موضوع فکر می‌کنیم: چه زمانی باید برای رابطه‌یِ جنسی لباسم را دربیاورم؟

پاسخ به این سُئوال مُشکل است.
همه‌یِ افراد احتمالاً این کار را به گونه‌ای مُتفاوت انجام می‌دهند.
و بسیاری از افراد نیز هر بار این کار را به گونه‌ای مُتفاوت انجام می‌دهند.

شما می‌توانید رابطه‌یِ جنسی داشته باشید و تقریباً لباس به تن داشته باشید.
آنگاه شما یکدیگر را از زیر لباس لَمس می‌کنید.
در این صورت شاید شلوار باز باشد.
شاید دامن یا لباس بالا زده شود.
شما همچنین می‌توانید هنگام رابطه‌یِ جنسی لباس یکدیگر را دربیاورید.
ابتدا قسمت بالاتنه و سپس شلوارها.
یا برعکس.
یا شما می‌توانید ابتدا یکدیگر را نوازش کنید و سپس هر یک شخصاً برهنه شوید.
شما می‌توانید یکی پس از دیگری به حمام بروید و به تنهایی لباس خود را دربیاورید.

هر فردی دوست دارد به گونه‌ی متفاوت این کار را انجام دهد.
مهم این است که شما در این خصوص احساس خوبی داشته باشید.
مهم است که نیازهایِ خود را بشناسید و به آن‌ها توجّه کنید.
به همین جَهَت مُراقب باشید که در این لحظه به چه چیزی نیاز دارید.
به یکدیگر بگوید که چه چیزی را دوست دارید.
اگر نمی‌خواهید چیزی را دربیاورید:
شما اجازه دارید این را نیز بگویید.