دوستِ دُخترِ من در عادتِ ماهیانه است. حالا او می¬خواهد با من رابطه¬یِ جِنسی داشته باشد. آیا اِمکان¬پذیر است؟ او که در این زمان ناپاک است.

اگر دوست دارید، می¬توانید در طولِ عادتِ ماهیانه نیز رابطه¬یِ جِنسی داشته باشید.
کلمه¬ی “ناپاک” کلمه¬یِ زیبایی نیست.
این بِدان معنی است که: یک زَن در طولِ عادت ماهیانه دروضعیتِ خوبی نیست.
این دُرست نیست.
دختران و بانوان در این زَمان نیز به طورِ مُرتب خود را می¬شویند.
آنها دوش می¬گیرند و به حَمام می¬روند.

خونِ عادتِ ماهیانه یک خونِ طبیعی است.
اگر خونریزی دارید، به این دلیل “ناپاک” نیستید.
خونِ شما چیزِ بَدی نیست.

راه¬هایِ زیادی برای داشتنِ یک رابطه¬یِ جِنسی خوب با یکدیگر وُجود دارد.
حتّی در حِینِ عادتِ ماهیانه.
به عُنوان مثال، نَوازش کردن کِلیتوریس (Kitzler) در خارج از واژن.
این برایِ بسیاری از دختران و بانوان اِحساسِ خوشایندی ایجاد می¬کند.
یا لَمس کردن و مالش دادنِ آلتِ تناسلیِ مَرد.
نامِ این کار ناز و نوازش (Petting) است.

بسیاری از دختران و بانوان در طِیِ عادتِ ماهیانه، دورانِ بدونِ استرس و آرامی دارند.
در طولِ این مُدّت رابطه¬¬یِ جِنسی برای آن¬ها زیبا است.
با دوستِ دختر خود درباره این که هر دویِ شما چه چیزی را دوست دارید صُحبت کنید.