دوست دختر من (15 ساله) قُرصِ زدِّ بارداری (Pille) مَصرف می‌کند. اغلب با هم رابطه‌یِ جِنسی داریم. گاهی اوقات فراموش می‌کند، قرصِ زدِّ بارداری را مَصرف کند. آیا مُمکن است باردار شود؟

بله، دوستِ دخترِ شما مُمکن است باردار شود.
مَصرفِ مُنظمِ قرصِ زدِّ بارداری مُهم است!
امّا مَعنایِ مَصرفِ مُنظم برای هر قُرص کَمی مُتفاوت است.

آیا دوستِ دخترِ شما قُرصِ پروژسترون (Mini-Pille) مَصرف می‌کند؟
قُرصِ پروژسترون باید هر روز در زمانِ یکسان مَصرف شود.
دوستِ دخترِ شما باید یک یادآوری را در تلفنِ هَمراهِ خود وارد کند.
تلفن بوق می‌زند: حالا باید قُرصِ پروژسترون را مَصرف ‌کند.
اگر او دیرتر قُرصِ پروژسترون را مَصرف ‌کند یا این که کاملاً آن را فراموش کند:
آنگاه حِفاظت در برابرِ بارداری کمتر است.
در این صُورت لطفاً تا زمانِ خونریزیِ بَعدی، برایِ جلوگیری از کاندوم استفاده کنید.

شاید دوستِ دخترِ شُما قُرصِ زدِّ بارداری (Pille) مَصرف می‌کند؟
دوستِ دخترِ شُما باید قُرصِ زدِّ بارداری را هر روز مَصرف کند.
تقریباً در زمانِ یکسان.
اگر قرصِ زدِّ بارداری را فراموش کند:
تا زمانِ خونریزیِ بعدی، برایِ جلوگیری از کاندوم استفاده کنید.

اگر او همیشه قرصِ زدِّ بارداری را فراموش می‌کند:
همراه با هم به مُتخصصِ زنان مُراجعه کرده و مُشاوره بگیرید.
راه‌هایِ پیشگیریِ دیگری نیز وُجود دارند.