عَمویَم به مَن (14 ساله، پسر) گُفتِه است، که اَگر اَغلَب بیش از حَد خُوداِرضایی کُنم، مُمکِن است بیمار شَوم. مَن هر روز حَداقل یِک بار این کار را اَنجام می‌دَهم. آیا این کار برایِ سَلامتی ضَرَر دارد؟

کاری که شُما اَنجام می‌دَهید، کامِلاً عادی است.
حَتّی اَگر در روز چَندبار خُوداِرضایی کُنید، بیمار نمی‌شَوید.
این مُورِد بَرایِ دُختران نیز صِدق می‌کُند.

گاهی اُوقات جَوانان از اَنجام خُوداِرضایی نَهی می‌شَوند.
گفته می‌شود: خوداِرضایی سَبَبِ بُروز بیماری یا کوری می‌شَود.
این حَرف صَحیح نیست. این حرف قرار است فَقَط باعِثِ بُروزِ تَرس در شُما شَود.

بِسیاری از جَوانان به هِنگامِ خوداِرضایی، پوستِ رویِ آلت را به جلو و عَقب حَرِکَت می‌دَهند.
یا سَرِ آلتِ تَناسلی، که حشفه نیز نامیده می‌شود، را می‌مالند.
دُختران نیز می‌تَوانند خُوداِرضایی کُنند.
به عُنوانِ مِثال آنها کلیتوریس (چوچول) خود را نَوازش می‌کُنند.
این یِک بَرآمدگیِ کوچَک است که بِینِ لَبه‌هایِ فَرَج قَرار گِرفتِه است.

شُما خود را این گونه نَوازش می‌کُنید تا اِحساساتِ جِنسی، یَعنی لذّت را تَجربه کُنید.
این گونه می‌تَوانید به زیباتَرین اِحساسِ جِنسی، اُرگاسم، بِرسید.
خُوداِرضایی یک رَفتارِ طَبیعی در اِنسان است.
فَرقی نِمی‌کُند که جَوان باشید یا پیر.

از این طریق می توانید بدن خود را به خوبی بشناسید.
شما می‌دانید که چه نوع لمس کردنی را دوست دارید و کدام‌یک ناخوشایند است.
شما همچنین می‌توانید بعداً به شریک زندگی خود این موارد را بیان کنید.
این کار مطمئناً شخص را بیمار نمی‌کند و حتی می‌تواند سبب آرامش شود.