من این صفحه را یافته‌ام. مایلم بدانم: چه کسی به سوالات من پاسخ میدهد؟ شما که هستید؟

ما 3 زَن هستیم.
دو نَفر از ما در آلمان مُتولد شُده¬اند.
یک نفر از ما سال¬ها پیش از کِشور خُود فَرار کرده است.

ما با هم در یک مُؤسسه¬یِ اجتماعی کار می¬کنیم.
مُؤسسه¬یِ ما AMYNA نام دارد.
در آنجا 7 زَنِ دیگر نیز کار می¬کنند.
در یک مُؤسسه¬یِ اجتماعی افرادی کار می¬کنند که قَصد دارند به دیگران کُمک کنند.

مُؤسسه¬یِ ما دارایِ یک هَدف است:
دُختران و پِسران باید در بَرابرِ خُشونتِ جِنسی مُحافظت شوند.
ما قَصد داریم قبل از این که چیزی اِتّفاق بیافتد کُمک کنیم.
به هَمین دَلیل ما در مُورد بسیاری از مُوضوعاتِ مُهم به سایرِ بُزرگسالان اِطِّلاع¬رَسانی می¬کنیم.
و در این صَفحه ما به بسیاری از سُئوالات دُختران و پِسران پاسخ می¬دهیم.

اگر به هر حال اتِّفاق بَدی برایِ شما اُفتاده است:
ما به شما نِشان می¬دهیم، که از کُجا می¬توانید کُمک بِگیرید!

روی این لینک کلیک کنید:  https://refu-tips.de/fa/category/help-hilfe-fa/