من دوست دارم یک دوست دختر آلمانی‌ داشته باشم. چه کار باید بکنم؟

چطور میتوانی‌ در آلمان با یک دختر آشنا شوی؟

در مدرسه، در کلوب ورزشی، در کلوب‌های دیگر، در دیسکو و مهمانی ها

یا اینکه دوستانت کسی‌ را به تو معرفی میکنند

 

در اینجا پسرها  و دخترها دوست دارند تفریح کنند

شاید آنها لباسهای دیگری  بپوشند بطوری که برای تو معمول نیست

در اینجا این لباس‌ها عادی و معمول است

این دخترها و پسرها به علت لباسشان انسانهای بدی نیستند

 

تو باید به این دخترها و پسرها احترام بگذاری

حتی اگر آنها لباسهای باز بپوشند هم نباید به آنها دست درازی کرد

آنها دوست دارند با تو حرف بزنند

 

دختران و پسران در آلمان اغلب با احتیاط به هم رفتار میکنند

آنها اول میخواهند با هم آشنا شوند و همدیگر را خوب بفهمند

بعد عاشق یکدیگر میشوند

بعدا اگر هردو بخواهند یکدیگر را می‌بوسند