من (دُختر، 14 ساله) در مدرسه از دُخترانِ دیگر شِنیده¬ام که: آنها “واکسنِ HPV” زَده¬اند. این چه نوع واکسنی است؟ آیا من هم به آن نیاز دارم؟

HPV به معنای “ویروس¬هایِ پاپیلومایِ انسانی” است.
ویروس¬ها می¬توانند سَببِ بُروزِ بیماری شوند.
بیماری¬هایِ ناشی از HPV عبارتند از مثلاً:
“سَرطانِ دهانه¬یِ رَحِم” و “زِگیل¬هایِ تَناسلی”.
سَرطانِ دهانه¬یِ رَحِم یک بیماریِ سَخت در بدن است.
دهانه¬یِ رَحِم در داخلِ بدن و بالایِ واژن است.
زِگیل¬هایِ تناسلی مانندِ گِره¬هایِ کُوچک قَهوه¬ای یا سِفید هستند.
گاهی اوقات زِگیل¬ها همراه با خارش یا سوزش هستند.

HPV می¬تواند از طَریقِ رابطه¬یِ جِنسی با افرادِ دیگر مُنتقل شود.
بسیاری از زَنان و مَردان در طولِ عُمرِ خود دارایِ HPV هستند.
امّا همه¬یِ آنها به این دلیل بیمار نمی¬شوند.
“واکسن” می¬تواند به جِلوگیری از بیماری کُمک کند.
“واکسن” یعنی:
فرد برای مُقابله با بیماری یک تزریق دریافت می¬کند.
این تزریق به بدن در برابر ویروس¬ها کُمک می¬کند.
شما می¬توانید در این خُصوص از پزشک زنان خود سئوال کنید.
او در تَصمیم¬گیری به شما کُمک می¬کند.
او می¬تواند به شما واکسن تَزریق کند.
بهتر است قبل از اوّلین رابطه¬یِ جِنسی واکسن بزنید.
واکسنِ HPV رایگان است.