من پسری 15 ساله هستم. فکر می‌کنم عاشق پسری شده‌ام. آیا این ممنوع است؟ چکار می‌توانم بکنم؟

عاشق بودن احساس زیبایی است و در آلمان هرگز ممنوع نیست!
گاهی دختری عاشق دختری می‌شود.
گاهی پسری عاشق پسری می‌شود.
این مسئله کاملاً عادی است.
این مسئله ممنوع نیست.

در برخی کشورها و ادیان می‌گویند: این مسئله گناه است.
شاید به همین دلیل است که فکر می‌کنید: احساس من بد است.
شاید به همین دلیل اصلاً نمی‌خواهید عاشق باشید.
اما ما می‌خواهیم که شما بدانید:
احساسات شما کاملاً طبیعی هستند و گناه نسیتند.
هیچ‌کس احساساتش را خودش انتخاب نمی‌کند.
احساسات شما قابل احترام هستند.

گاهی خوب است که آن را برای کسی تعریف کنید.
اما تعریف در مورد آن آسان نیست و جرأت بسیار می‌خواهد.
شاید بتوانید در مورد عاشق بودنتان با کسی که به او اعتماد دارید صحبت کنید.
در این وبسایت نیز به شما کمک می‌شود: www.sextra.de