من یک دختر ۱۳ ساله هستم. پسر خاله ۲۲ ساله من به آلت جنسی‌ من دست درازی کرده. این خواسته من نبود. اگر من این ماجرا را به کسی‌ بگویم چه اتفاقی‌ می‌افتد؟

پسرخاله تو اجازه این کار را ندارد

به بخش خصوصی بدن تو کسی‌ حق دست زدن ندارد. مهم نیست که تو دختر یا پسر باشی‌. این کار ممنوع است

تو برای این کار هنوز کودک هستی‌

در آلمان دست زدن به آلت جنسی‌ کودکان ممنوع است

هرگاه تو بزرگ شدی خودت میتوانی‌ تصمیم بگیری که کسی‌ به تو دست بزند

 

تو باید این ماجرا را برای مددکارت در‌هایم Betreuer بگویی

او میتواند به تو کمک کند که این اتفاق دیگر نیفتد

تو میتوانی‌ در دفتر مشاوره هم کمک بگیری

 

مهم:

تو مقصر نیستی‌

تو مورد جریمه واقع نمی‌شوی

اگر تو بخواهی پسرخالهٔ تو میتواند جریمه شود 

در این مورد هم  دفتر مشاوره میتواند به تو کمک کند