من یک پسرِ 15 ساله هَستم. یک مَرد زمانی آسیبِ جِدّی به من زد. او به بینِ پاهایِ من دست زد. من این را نمی¬خواستم. من هَنوز هم بارهای زیادی به یادِ این مسئله می‌افتم. به آن فِکر می‌کنم. حالا من یک دوستِ دُختر دارم. چِگونه می¬توانم با او درباره¬یِ این مُوضوع صُحبت کنم؟

قابلِ دَرک است که این مُوضوع ذِهنِ شما را مَشغول کرده است.
اغلبِ مَردم پس از چِنین تَجربه¬ای بارهای زیادی در مُورد آن فِکر می¬کنند.
شاید لازم باشد اکنون بیشتر در مُوردِ آن فِکر کنید.
زیرا شما و دوستِ دُخترتان خیلی نزدیک به هَم هستید.
شاید وقتی نزدیک او هستید اِحساساتِ عَجیبی داشته باشید.
شاید مُطمئن نیستید که آیا باید این مُوضوع را به او بگویید یا خیر.

آیا می¬خواهید این مُوضوع را به او بگویید؟
ابتدا با خود فِکر کنید که وقتی که از لَحاظِ جِسمی به هم نزدیک هستید، از او چه می¬خواهید.
سِپس فکر کنید: می¬خواهید به او چه بگویید؟
شاید این کلمات به شما کُمک کنند:
روزی شَخصی آسیبِ جِدّی به من زد.
بنابراین نمی¬خواهم دوباره کاری انجام دهم که صَدمه ببینم.
گاهی اوقات می¬خواهم حتی نَوازش را هم هر چه سریعتر مُتوقف کنم.
این به خاطراتِ من اِرتباط دارد.
نه به شما.
شما می¬توانید بیاندیشید که چه میزان در خُصوصِ این مُوضوع تُوضیح دهید.
مُهم این است که: باید برای شما احساسِ خوبی به همراه داشته باشد.
شما می¬توانید به او بگویید که از او چه می¬خواهید.