من یک پسر ۱۴ ساله هستم. مددکار مراقب من Betreuer در‌هایم همیشه می‌خواهد مرا ببوسد. به من احساس بدی دست میدهد. چکار میتوانم بکنم؟

مددکار تو اجازه بوسیدن تو را ندارد

در آلمان سؤاستفاده از انسانهای نیازمند به کمک ممنوع است

نیازمند به کمک بودن یعنی‌:

به کمک شخص خاصی‌ برای زندگی‌ و حفاظت و امنیت احتیاج  داشتن

مددکار تو برای تو چنین شخصی‌ است

پس او کار اشتباهی‌ انجام میدهد

به او بگو که تو از او بوسه‌ نمی‌خواهی 

او باید این خواسته تو را قبول کند

 

اگر او به این کار ادامه داد از دیگران کمک بگیر

این ماجرا را برای یک مددکار دیگر یا برای قیّم Vormund تعریف کن 

اگر آنها به تو باور نکردند برای کسان دیگر تعریف کن

تا اینکه یک نفر به تو باور و کمک کند

 

توجه:

احساس تو مهم و طبیعی است

تو مورد جریمه قرار نمی‌گیری

تو حق “نه گفتن” داری