من (14 ساله) با دوستِ پسرم رابطه¬یِ جِنسی دارم. ما از راه¬هایِ جلوگیری استفاده نمی¬کنیم. او می¬گوید: شما باردار نمی¬شوید. شما هنوز برایِ اوّلین بار عادتِ ماهیانه¬ نشده¬اید. آیا این صَحیح است؟

شما حتّی قبل از اوّلین عادتِ ماهیانه، تُخمک¬گذاری می¬کنید.
آنگاه تُخمک بالغ شده و می¬تواند بارور شود.
بارور شدن به این مَعنی است که:
تُخمکِ زن با اِسپرمِ مرد یِکی می¬شود.
بنابراین می¬توانید باردار شوید.

بسیاری از دختران و بانوان تُخمک¬گذاری را مُتوجّه نمی¬شوند.
شما نیز مُمکن است از این گروه باشید.
تُخمک¬گذاری همیشه قبل از عادتِ ماهیانه رُخ می¬هد.
همچنین قبل از اوّلین عادتِ ماهیانه.

همه¬یِ دختران قبل از اوّلین عادتِ ماهیانه تَرشحِ واژن دارند.
ترشحِ واژن نشان می¬دهد:
شما به زودی عادتِ ماهیانه خواهید داشت.
این می¬تواند 1 ماه یا 1 سال طول بکشد.
برخی از دختران مُتوجّه ترشحِ واژن می¬شوند.
سایرِ دختران مُتوجّه آن نمی¬شوند.
بنابراین باید از راه¬هایِ جلوگیری استفاده کنید.
بهتر است از کاندوم استفاده کنید.
کاندوم همچنین در برابر بیماری¬هایِ مُنتقله¬یِ جِنسی مُحافظت می¬کند.