من (15 ساله) باردار بودم و اقدام به سقط جنین کردم. سایرِ اَفراد در مدرسه می¬گویند: شما یک قاتل هستید، شما فرزندِ خود را کُشته¬اید.

شما هنوز فرزندی نمی¬خواستید.
تصمیم به سقط جنین گرفته‌اید.
این حَقِّ شما است.
سِقطِ جَنین، قَتل نیست.
در آلمان قَوانینی برایِ سقط جنین وُجود دارند:
چِه زمانی مُجاز است؟
چِه زمانی مُجاز نیست؟

شاید دیگران نَتوانند شما را دَرک کُنند.
آنها می¬خواهند بِدانند: چِرا این کار را انجام داده¬اید؟

می¬توانید به آنها بگویید:
تَمایلی به شِنیدنِ حَرف¬هایِ شما ندارم.
حَرف¬هایِ شما به من صَدمه می¬زند.

همچنین می¬توانید بگویید:
من می¬توانم به شما تُوضیح دَهَم که چِرا این کار را انجام داده¬ام.
شاید در این صُورت شما را دَرک کُنند.

اما لازم نیست حتماً آن را تُوضیح دَهید.