من (15 ساله) برای دوستم یک عَکس با لباسِ زیر فرستادم. او عکس را به یک دوست نشان داده است. آن دوست عکس را برایِ بسیاری از همکلاسی‌هایِ من فرستاده است. حالا باید چه کار کنم؟

شاید شما از این ترس دارید که دیگران اکنون درباره شما چه فکر می‌کنند.
شاید شما از دوستِ خود نااُمید یا عَصبانی هستید.
با نگرانی‌هایِ خود تنها نمانید!
به کدام فردِ بالغ اِعتماد دارید؟
با این شخص صُحبت کنید.
شاید او بتواند به شما کُمک کند.

مُهم است بدانید:
بدون اجازه‌یِ شما، نباید کسی عَکسِ شما را در اختیارِ اشخاص دیگر قرار دهد.
شما می‌توانید عکس خود را در اینترنت جُستجو کنید.
نام خود را در گوگِل (Google) وارد کنید.
اگر عکس خود را در یک وب‌سایت یافتید:
با وب‌سایت تماس بگیرید.
بگویید: عکس باید حذف شود. عکس مُتعلق به من است.
به همکلاسی‌های خود بگویید:
عکس نباید در اختیارِ دیگران قرار می‌گرفت.
از کسی که به او اِعتماد دارید کُمک بگیرید.
اگر می‌خواهید با فرد دیگری صُحبت کنید یا سُئوالی دارید:
می‌توانید از طریقِ وب‌سایت www.save-me-online.de مُشاوره دریافت کنید.
مُشاوره رایگان است و نیازی نیست که نام خود را بگویید.