من (16 ساله، دختر) یک گروهِ ثابت از دوستانِ پِسر و دُختر دارم. ما زمانِ زیادی را با هم می‌گذرانیم. یکی از آن¬ پسرها همیشه به من نزدیک می¬شود. من این را نمی¬خواهم. چگونه می‌توانم به او بگویم؟ آخِه ما با هم دوست هستیم!

اولاً می¬خواهیم به شما بگوییم:
اِحساسات شما مُهم هستند!
هیچ شَخصی اِجازه ندارد به شما نزدیک شود، اگر این کار را دوست ندارید.
امّا گاهی اوقات گفتن “نَه” دُشوار است.
شاید به این دلیل که شَخص را دوست دارید.
شاید به این دلیل که دیگران در گروهِ شما او را دوست دارند.
شاید او متوجّه نمی¬شود که شما از این کار ناراحت می¬شوید.
شما می توانید به او بگویید:
بیش از حد به من نزدیک می¬شوید.
آیا مُمکن است دیگر این کار را نکنید؟
من این کار را دوست ندارم.
او باید به نَظر شما اِحترام بگذارد.

شما هَمچنین می¬توانید کُمک بگیرید.
شاید یکی از دوستانِ دُختر یا پِسر شما بتواند در هِنگام گُفتگو حُضور داشته باشد.
اگر او “نَه” را قبول نَکرد:
از افرادِ بزرگسال که به آن¬ها اِعتماد دارید کُمک بگیرید.
یا به یک پایگاهِ مُشاوره مُراجعه کنید.
در وِب¬سایت ذیل می¬توانید پایگاه¬هایِ مُشاوره را بیابید:
https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html?tx_nxshelpdesk_helpdesk%5binstitutionType%5d=21