من (16 ساله، پسر) امروز با دوستِ دخترم رابطه‌یِ جنسی داشتم و سبب آسیب به آلتِ تناسلیِ خود شدم. آلتم صدایی مانند تَق داده و خم شده است. در حالِ حاضر مُتورم و کَبود شده است. خیلی درد می‌کند. آیا ممکن است شکسته شده باشد ؟

در آلتِ تناسلی هیچ اُستخوانی وجود ندارد.
بنابراین، امکانِ شکستن استخوان وجود ندارد.
اغلب این اتفاق نمی‌اُفتد.
امّا: آلتِ تناسلیِ شما ممکن است آسیبِ شدیدی دیده باشد.
در خصوصِ این آسیب نیز گفته می‌شود:
آلتِ تناسلی شکسته است.

شما باید فوراً به یک پزشک مُراجعه کنید.
آسیب باید به سرعت درمان شود.
ممکن است در داخلِ آلتِ تناسلی پارگی‌هایی وجود داشته باشند.
آنگاه این مورد باید تحتِ عملِ جراحی قرار گیرد.

لطفاً مُراجعه به پزشک را به بعداً واگذار نکنید.
به پزشکِ متخصص دستگاهِ ادراری و تناسلی (Urologe) مراجعه کنید.
یا به بخشِ اُورژانسِ بیمارستان مُراجعه کنید.
بگویید: آلتِ تناسلیِ من به شدّت آسیب دیده است.
این شَرم‌آور نیست.
لازم نیست بگویید که چگونه اتّفاق افتاده است.
این کار برای سَلامتیِ شما مهم است.
بدونِ درمان، آلتِ تناسلی ممکن است برای همیشه آسیب ببیند.