من (16 ساله، پسر) یک دوستِ دختر دارم. ما عاشقِ یکدیگر هستیم و هم‌آغوشی را دوست داریم. ما اکنون می‌خواهیم رابطه‌یِ جنسیِ بیشتری داشته باشیم. چگونه می‌توانیم این کار را درست انجام دهیم؟ آلتِ تناسلیِ مرد چگونه واژن را پیدا می‌کند؟

این که مُطمئن نیستید، عادی است.
شما تا کنون رابطه‌یِ جنسی همراه با دُخول نداشته‌اید.
اوّلین بار برای بسیاریِ از افراد آسان نیست.
اگر رابطه‌یِ جنسی همراه با دُخولِ بیشتری داشته باشید، این ساده‌تر خواهد بود.
شما همواره با بدن یکدیگر بهتر آشنا می‌شوید.
شما نیاز به تجربه با یکدیگر دارید.

هنگامی که شما یکدیگر را نوازش می‌کنید، آنگاه با بدنهای خود آشنا می‌شوید.
شما می‌توانید واژن را لَمس کنید و احساس کنید که کجا قرار گرفته است.
شما می‌توانید با احتیاط انگشتِ خود را درونِ واژن وارد کنید.
دوستِ دخترِ شما می‌تواند آلتِ تناسلیِ سِفت شده شما را نوازش کند.
دوستِ دخترِ شما می‌تواند خودش آلتِ تناسلیِ شما را درونِ واژن خود کند.
صُحبت کردن هنگام رابطه‌یِ جنسی با یکدیگر، کمک کننده است.

مهم این است که: رابطه‌یِ جنسی باید لذّت بخش باشد.
هنگامی که دوستِ دخترِ شما می‌گوید: درد دارد.
آنگاه شما باید توقف کنید.
شما به زمان نیاز دارید، تا احساساتِ خود را هنگامِ رابطه‌یِ جنسی به درستی بشناسید.
بعد از مدّتی، می‌توانید مانندِ یک تیمِ خوب باشید.