من (17 ساله، پسر) یک دوستِ دختر دارم. او به یک پزشکِ مُتخصصِ زنان مُراجعه کرد. او گفت که تمامِ دختران باید به آنجا بروند. آیا پزشکِ مُتخصصِ مردان نیز وُجود دارد؟

بله، چنین پزشکی وُجود دارد.
این پزشک “مُتخصصِ آندرولوژی (Androloge)” نام دارد.
اغلب او یک “مُتخصصِ اورولوژی (Urologe)” نیز هست.
در بسیاری از مَوارد می‌توانید به این پزشک مُراجعه کنید.
چنانچه سُئوالی در مُوردِ رابطه‌یِ جِنسی یا بدنِ خود دارید.
اگر در مُوردِ آلتِ تَناسلیِ شما مُوردی غیرِ عادی پیش آمده است.
اگر احساسِ عدمِ اعتمادِ به نفس می‌کنید، زیرا بدنِ شما در حالِ تغییر است.

مُهم است:
شما همیشه می‌توانید به تنهایی نیز به آنجا مُراجعه کنید.
دکتر می‌تواند شما را مُعاینه کند.
اگر تمایل به انجامِ این کار داشته باشید.

خوب است که بدنِ خود را بشناسید.
آنگاه مُتوجّهِ تغییرات می‌شوید.
در بروزِ برخی از تغییرات باید به “مُتخصصانِ اورولوژی” مُراجعه کنید.
چنانچه به عُنوانِ مِثال، شخص برآمدگی‌هایی گِرِه‌مانند و سَخت در بیضه‌یِ خود داشته باشد.
آنگاه پزشک باید آن را بررسی کند.
در اینجا می‌توانید یک پزشک را در نزدیکی خود بیابید:
http://www.urologenportal.de/patienten/urologensuche.html?_ga=2.176741090.657452144.1525423126-2097382778.1524050206