مَن (دختر، 13 ساله) دوست دارم عَکس سِکسی خودم را برایِ دوستِ پسر ثابِتم بِفرستم. من در این عَکس تقریباً بِرهنه هستم. ولی در مدرسه یک نَفر گُفت، که این “پورنوگرافی کودکان” مَحسوب می¬شود. آیا به خاطر آن مُجازات خواهم شد؟

خیر، شما مُجازات قانونی نخواهید شد.

شما به عُنوانِ یک کودک، تا سِنِ 14 سالگی به “سِنِ مَسئولیتِ کِیفری” نرسیده­اید.

شما در سِنِ 13 سالگی در برابرِ قانون مُجازات نمی­شوید.

فقط والدین یا سَرپرستانِ شما می­توانند شما را از انجام کاری مَنع کنند.

با این حال: شما باید به یک سِری از مَوارد تَوجّه داشته باشید.

به عُنوان مِثال، مُمکن است دوست پسر شما مُجازات شود:

چنانچه سِنِ او بیش از 14 سال باشد، دیگر کودک مَحسوب نمی­شود.

 

گاهی اوقات تَصاویر مَمنوع هستند، زیرا شما فقط 13 سال سِن دارید.

چِه زمانی اینگونه است؟

  • عَکس نِشان دَهنده­یِ فردِ زیر 14 سال در حِین رابطه­یِ جِنسی است.
  • عَکس نِشان دَهنده­یِ پِستان­ها یا ناحیه­یِ بِین پاها است.

در شَرایِط زیر صَرفِ نَظر از سِن، این کار مَمنوع است:

  • چِنانچه شَخصی برای گِرفتنِ چِنین عَکسی مُتقاعد گَشته یا این که مَجبور شود.
  • اگر چِنین عَکسی برایِ شَخصی فِرستاده شود، که تَمایلی به داشتنِ آن ندارد.

این مَوارد نیز مَمنوع هستند:

چِنانچه شَخصی چِنین عَکسی را بِدون اجازه برایِ سایرین ارسال کند.

با این وُجود، گاهی اُوقات این اتّفاق می­اُفتد.

اگر در این خُصوصِ به کُمک نیاز دارید، به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.nina-info.de/save-me-online/kontakt-beratung.html