مَن (14 ساله، دُختر) تا کُنون سِه بار عادَتِ ماهیانه شُده‌ام. در این بِین هَمواره تَقریباً یِک ماه وَقفه وُجود داشته اَست. اَمّا اَکنون چهار ماه است که دیگر خونی نمی‌آید. آیا بیمار شُده‌ام؟

شُما به دلیلِ این وَقفه‌یِ طولانی مُدّت دچار تردید شده‌اید.
این کامِلاً قابِلِ دَرک اَست!
اَمّا این بِدان مَعنا نیست، که شُما بیمار هَستید.

در اَوایِل، بِسیاری از دُختران عادت ماهیانه‌یِ مُنظّمی نَدارند.
گاهی اُوقات فاصِله‌هایِ بِین خون‌ریزی‌ها کوتاه هَستند.
سِپس دوباره تا زَمانِ خون‌ریزی‌های بَعدی فاصله‌ها خِیلی طولانی‌تر می‌شوند.
اَغلَب به کَمی زَمان نیاز است، تا عادتِ ماهیانه تَقریباً یِک‌ بار دَر ماه روی دَهد.
در اَغلَب مَوارد، وَقفه بین 21 و 35 روز به طول می‌انجامد.
در بَرخی از دُختران این فَواصِل هَمواره کوتاه‌تر یا طولانی‌تر هَستند.

مُمکِن است دَلایِلِ دیگری نیز وُجود داشته باشند.
به عُنوانِ مِثال: به دَلیل این که اِسترس دارید.
به دلیل این که دارو مَصرَف کرده‌اید.
به دلیل این که وَزن شُما شَدیداً تَغییر کَرده است.
چِنانچه قَبلاً رابطه‌یِ جِنسی داشته‌اید:
در این صورَت مُمکِن است، حامِلِه شُده باشید.

اگر دچار تردید شده‌اید، می‌توانید به یک پِزِشکِ مُتخصِصِ زَنان مُراجعه کُنید.
او می‌تواند شُما را مُعاینه کُند و به سُئوالاتِ شُما پاسخ دَهد.