مَن (15 ساله) تَمایُل دارم تا یک عَکسِ سِکسیِ از خُودم بَرای دوستِ پِسَرِ ثابِتَم بِفِرستَم. مَن در این عَکس تاپ و سوتیَن به تَن نَدارم. دوستَم به مَن می‌گویَد: مَن نَباید این کار را اَنجام دَهم. چِرا نَباید این کار را اَنجام داد؟

بِسیاری از دُختران و پِسران دوست دارند تا از این طَریق دوستِ پِسر یا دُخترِ خود را خُوشحال کُنند.
شاید آن‌ها دوست دارند تا بَرای دوستِ پِسر یا دُخترِ خود سِکسی به نَظَر بِرسَند.
اَمّا چَند نُکته وُجود دارد، که باید به آن‌ها توَجُّه کُنید.

روشن است: شُما باید فِکر کُنید، که چِنین عَکسی را بَرای چه کَسی هدیه می‌دهید.
این مُورد بسیار شَخصی است و نِشان می‌دَهد که شُما به دوست خود اِعتِماد کامِل دارید.
شُما هَمچنین باید از خُود سُئوال کُنید:
آیا دوست شُما تَمایل دارد تا این عَکس را داشته باشد؟
شُما اِجازه نَدارید یک چِنین عَکسی را بَرای کَسی بِفِرستید، که تَمایلی به داشتنِ آن ندارد.
این کار مُمکن است قابل مجازات باشد.

لُطفاً به این مَوارد فِکر کُنید:
این عَکسِ شُما است، شُما می‌تَوانید تَصمیم بِگیرید، که چه کَسی اِجازه دارد آن را داشته باشد.
پَس از فِرِستادن دَقیقاً نمی‌دانید: برایِ عَکس چه اِتّفاقی می‌افتد؟
خوب فِکر کُنید: آیا می‌تَوانید به فَردی که عَکسِ شُما را دَریافت می‌کُند، اِعتِماد کُنید.
هیچ فَردی اِجازه نَدارد عَکسِ شُما را بِدونِ اِجازه‌یِ شُما برایِ شَخصِ دیگری اِرسال کُند.
چِنانچه فَردی از این اِعتِماد سوءِ اِستفاده کُند، مُقصّرِ اوست.
چِنانچه در خُصوصِ این مُوضوع به کُمَک نیاز دارید، می‌تَوانید از طَریقِ این سایت مشاوره دریافت کنید:
http://www.nina-info.de/save-me-online/kontakt-beratung.html