مَن (16 ساله) بِدونِ حُضورِ والدِینم در یِک مَرکَزِ کُمَک به جَوانان زِندگی می‌کُنم. مَن اَغلَب تَمایل دارم تا دوستانَم را بِبینَم. ولی قرارهای اداریِ خِیلی زیادی دارم. آیا اُوضاع بَرایِ تَمامِ کودکان و جَوانان در آلمان این گُونه است؟

تَمام ِکودَکان و جَوانان در آلمان حَقِّ داشتنِ اُوقاتِ فَراغَت، بازی و لَذَّت را دارند.
شُما نیز مانَندِ سایِرِ کودکان و جَوانان این حَقّ را دارا می‌باشید.
مُراقِبانِ شُما باید به این حَقّ تَوَجُّه کُنند.

اَمّا آن‌ها هَمچنین باید به خوبی مُراقِب شُما باشند.
به هَمین جَهَت گاهی اوقات قرارهای اداری دارید.
شاید برای پاسخ دادن به سُئوالات در خُصوصِ اِقامَت شُما، نیاز باشد که به اِداره‌ای مُراجِعِه کُنید.
تا به این وسیله بِتوانید در اینجا بِمانید.
یا این که باید با قَیِّم خُود صُحبَت کُنید.
تا این که بِدانَد، چِه کاری می‌تَواند بَرای شُما اَنجام دَهَد.
یا شُما به یِک مَدرَکِ خاص نیاز دارید.
تا این که بِتوانید تَوسُّطِ آن به عُنوان مِثال هُویَتِ خُود را نِشان دَهید.

به دَلیلِ این کِه شُما بِدونِ حُضورِ والدین در اینجا هَستید، باید به برخی از قرارهای اداری بروید.
مُراقبانِ شُما نِمی‌تَوانند شِرکَت در این قرارها را به عُهده بِگیرند.
آیا فِکر می‌کنید که تعداد این قرارها برای شما خیلی زیاد هستند؟
پَس با مُراقِبانِ خُود در این خُصوص صُحبت کُنید.
یا این که از قَیِّم خُود بِپرسید.