مَن (17 ساله، دُختر) دیروز اَلکُل نوشیدم. سِپَس یکی از دوستانِ پِسَر من، سینه‌ها و بِین پاهایم را لَمس کَرد. مَن با این کار مُوافق نَبودم. اَمّا نِمی‌تَوانستم چیزی بِگویم، زَبانَم کامِلاً سَنگین شُده بود. دوستِ دُخترم می‌گویَد: وَقتی شَخصی اَلکُل بِنوشَد این اِتفاق می‌اُفتد. آیا تَقصیرِ خُودَم است؟

ما صِراحَتاً می‌گوییم: خِیر!
در صُورتِ بُروزِ چِنین اِتفاقی، هیچ‌کَس شَخصاً مُقصِّر نیست.
اگر تَمایُل نَداشته باشید، هیچ‌کَس اِجازِه نَدارد به شُما دَست بِزَنَد.

گاهی اُوقات لَحَظاتِ ناخوشایَندی وُجود دارند.
حَتَّی با شَخصی که او را می شِناسید!
گاهی اُوقات در اِبتدا یِک شَب زیبا بوده است.
سِپَس چیزی اِتفاق می‌اُفتد، که شُما آن را دوست نَدارید.
این مُورد هَمیشه صِدق می‌کُند: اِحساسِ شُما صَحیح و مُهِم است!
حَتّی قانون می‌گُوید:
بوسیدن، لَمس کَردن یا رابطه‌یِ جِنسی در صُورتی که شَخص این کار را دوست نَداشته باشد، مَمنوع هَستند.
حَتّی اگر شُما در آن لَحظه نَتوانید به دُرُستی آن را بَیان کُنید.
هَمچنین چِنانچه تا حَدّی مَست شده باشید، که نَتوانید نَه بِگویید.
با این وُجود دیگران می‌بینند، که آیا شُما واقِعاً مُشتاق به اَنجامِ این اَعمال هَستید یا خیر.

شُما اِجازه دارید که هَمیشه کُمَک بِگیرید.
در مونیخ به عُنوانِ مِثال پایگاهِ مُشاوره‌یِ (IMMA) وُجود دارد:
http://www.imma.de/einrichtungen/beratungsstelle/kontakt.html
در سایرِ نُقاطِ آلمان دُختران و پِسران می‌تَوانند از طَرَیقِ سایتِ ذِیل کُمَک بیابند:
https://www.zanzu.de/de/hilfe-beratung