هَمه¬یِ دوستانِ من در Lovoo هستند. آن چیست؟

Lovoo یک نرم افزار کاربردی برای دوست¬یابی است.
نرم افزار کاربردیِ دوست¬یابی یک شبکه‌ی اجتماعی برای آشنا شُدن و عِشق¬بازی است.
شما می¬توانید از طَریقِ تِلفُنِ هَمراهِ هوشمندِ خود با دیگران آشنا شوید.
شما عَکسِ شَخص را می¬بینید و می¬توانید برای او بنویسید.
نرم افزارهایِ کاربردیِ مختلفی برای دوست¬یابی وُجود دارند.

به عُنوانِ مِثال، شما می¬توانید در Lovoo تِعدادِ زیادی دوست پیدا کنید.
یا این که می¬توانید رابطه‌ای را شروع کنید.
شما می¬توانید به صُورتِ رایگان در Lovoo ثَبتِ نام کنید.
اما شما باید 17 سال سِن داشته باشید.
تَوجُّه: بَرخی از خَدماتِ Lovoo دارایِ هَزینه هستند.

بَعضی از افراد از نرم‌افزارهای کاربردیِ دوست¬یابی برایِ مَقاصدِ دیگر¬ اِستفاده می¬کنند.
آنها قَصد دارند شما را فریب دهند.
یا این که قَصد دارند (فقط) رابطه¬یِ جِنسی با شما داشته باشند.
گاهی اُوقات آنها سِن خود را نیز دُروغ می¬گویند.

اگر می¬خواهید با شَخصی مُلاقات کنید:
در مَکانی مُلاقات کنید که دیگران نیز حُضور داشته باشند.
بگویید چه چیزی را می¬خواهید یا این که چه چیزی را نمی¬خواهید.
اگر مُشکلی وُجود دارد، کُمک بگیرید.