والدینم به من یاد داده‌اند: زن خوب زنی است که با یک مرد ازدواج کند. پس از آن می‌تواند بچه‌دار شود. اما من نمی‌خواهم ازدواج کنم. آیا زن خوبی نیستم؟

در آلمان افراد به گونه‌های متفاوتی زندگی می‌کنند.
در اینجا چند مثال می‌زنیم:
بعضی از زنان و مردان ازدواج کرده‌اند و بچه دارند.
بعضی از زنان و مردان بچه دارند اما ازدواج نکرده‌اند.
بعضی از زنان و مردان ازدواج کرده‌اند، اما بچه ندارند.

بعضی از زوج‌ها از هم جدا زندگی می‌کنند یا طلاق گرفته‌اند.
این یعنی: به رابطه خود پایان داده‌اند.
بعضی از این زوج‌ها بچه دارند.
بعد از جدایی، بچه‌ها شاید فقط با پدر یا فقط با مادرشان زندگی می‌کنند.

بعضی از زنان و مردان همجنس‌گرا هستند.
این افراد شاید در رابطه‌ای با یک فرد همجنسِ خود باشند.
بعضی افراد در خانه‌ای به صورت اشتراکی زندگی می‌کنند.
این یعنی: افراد باهم زندگی می‌کنند اما رابطه‌ای ندارند و خانواده نیستند.
خیلی از زنان و مردان هم، وقتی بالغ می‌شوند به تنهایی زندگی می‌کنند.

در اینجا هرکس می‌تواند خودش تصمیم بگیرد که چه می‌خواهد.
در آلمان همه این اشکالِ زندگی مجاز هستند.
بنابراین در مثال‌هایی که زده شد هیچکس خوب یا بد نیست.
و هیچکس نباید به این خاطر مورد تبعیض یا تعقیب قرار گیرد.
اگر نمی‌خواهید ازدواج کنید، این مسئله بلامانع است.
بنابراین شما زن بدی نیستید.