والدینم همسری برایم انتخاب کرده‌اند. اما من نمی‌خواهم ازدواج کنم! چکار می‌توانم بکنم؟

این موقعیت بسیار سختی برای شماست.
اجبار دیگران به ازدواج:
در آلمان ممنوع است.

راه‌های متفاوتی برای شما وجود دارد:
راه اول:
شما سعی می‌کنید با خانواده‌تان در این مورد صحبت کنید.
شاید خانواده‌تان نمی‌داند، کاری که انجام می‌دهد غیرقانونی است.
شاید خانواده نمی‌خواهد به حرف شما گوش کند.

راه دوم:
شما می‌توانید خانواده خود را قبل از عروسی، که برنامه‌ریزی‌شده، ترک کنید.
می‌توانید در این کار کمک بگیرید.
اما مراقب باشید: هیچ‌کس نباید از قبل متوجه برنامه‌های شما شود.

تحت هر شرایطی می‌توانید با مرکز ووستِن‌رُزِ (Wüstenrose) تماس بگیرید:
شماره تماس 45216350 – 089 است.
افرادی که در آنجا کار می‌کنند راه‌های کمک در آلمان را بخوبی می‌شناسند.
آن‌ها در مورد کاری که هم اکنون می‌توانید انجام دهید با شما همفکری می‌کنند.
شما مجبور نیستید که نام خود را پشت تلفن بگویید.

تهیه پیش‌نویس متن توسط مرکز ووستِن‌رُزِ Wüstenrose (موسسه ثبت شده ایما IMMA)