یک شخص آشنا به من گفت که مرا دوست دارد. اما من او را دوست ندارم. چه رفتاری درست است که با او بکنم؟

تو میتوانی‌ به او حقیقت را بگوی

شاید این برای او غمناک باشد

شاید تو هم احساس بدی داشته باشی‌ که به او حقیقت را می‌گویی

شاید حتی باهم دوستان خوبی‌ باشید

اما تو میتوانی‌ حرف رک و راست را بگوی:

“من عاشق تو نیستم”

 

بعضی‌ اوقات احساسات تغییر پیدا میکنند

شاید تو قبلا عاشقش بودی

اما حالا دیگر عاشقش نیستی‌

این هم طبیعی است

 

تو نباید کاری بکنی‌ که خودت دوست نداری

شاید این شخص از دست تو ناراحت، غمگین یا خشمگین شود

اما او باید ملاحظه احساس تو را بکند

او باید قبول کند که احساس تو عوض شده

احساسات را نمی‌توان به اجبار نگهداشت