اخیراً در یِک پارتی بودَم (دُختر، 16 ساله) و دُچار “فراموشی مُوقَت” (Filmriss) شُدم. چیزی یادم نمی‌آید. مَن اَلکُل نَنوشیده بودم و مَوادِ مُخدّر نیز مَصرف نَکرده بودم. دَلیلِ این اِتفاق چیست؟

فراموشی مُوقَت سَبَبِ تَشویش می‌شَود.
به این مَعناست که: شُما نمی‌دانید، چِه اِتفاقی اُفتاده است.
عَلی‌ رَغمِ این که نخوابیده بودید .

شاید دوستانِ دُخترِ شُما بِدانند، که چِه اِتفاقی اُفتاده است.
اِبتدا از آن‌ها سُئوال کُنید.
سِپَس باید به یِک پِزِشکِ خانم مُراجعه کُنید.
او می‌تواند تَشخیص دَهَد، که آیا شُما بیمار هَستید یا خیر.

هَمچنین مُمکِن است که شَخصی در لیوان شُما دارویی ریخته باشد.
مَعمولاً چِنین چیزی “دارویِ تَجاوُز” (K.O.-Tropfen) نامیده می‌شَود.
این داروها بدون بو و مَزِه هَستند.
این داروها را می‌تَوان مَخفیانه دَرونِ نوشیدَنی ریخت.
شاید اِحساسِ ناتوانی، دَرماندگی و یا فَلَج‌شُدگی داشته باشید.
بَعداً دُچارِ خَلَاءِ حافِظِه یا همان فراموشی مُوقَت خواهید شُد.

شُما می‌تَوانید این مُورد را با پِزِشکِ خُود درمیان بُگذارید.
او هَمچنین می‌تَواند شَخصی را جَهَتِ مُشاوِرِه به شُما تُوصیه کُند.
مُمکِن است نَدانستن این که چِه اِتفاقی اُفتاده است تَرس‌آور باشَد.
لُطفاً کُمَک بِگیرید.